ఉత్తరాణ నక్షత్రం

యామాన కోకచుక్క చొప్పునను నాల్గు యామాల చుక్కలు పుట్టినిమా
ఇమ్మహిలో నుండు పుణ్యులను రక్షింప శ్రీమాన్ వీరయోగి పుట్టినిమా

Govinda Vakyam No.57

గగనమందున నాల్గుచుక్కలు ఎదురుగ ప్రకాశ తారలు బుట్టినీమా
ప్రకాశ చుక్కలు చూచిన ప్రజలు దిగులుపడి అదిరిపడి చచ్చేరుమా

Govinda Vakyam No.102

“the heavily anticipated merger of two stars KIC 9832227 in 2022 will not occur. However, if there is a small ray of light we can pull from this disappointing news, it’s the fact that the foundational science that led to Molnar’s original prediction is still sound, so we will hopefully find — and exhaustively confirm — a new potential merger in the near future. “

www.astronomy.news

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.