ద్వితీయాశ్వాసము

మీకు ఏకాదశేంద్రియ వ్యాపార పారంపరివాసమైన దివసం గల్గీని. విలయ కాలానుగుణ్యమైన కార్యాలు గలిగీని. గజిబిజి అయ్యీని. ఘనసమూహములు కలకబారీని, కంఠగత వాత ఘాథుకమైన కాక పుట్టీని. కల్మషంబులు కాయంబుతోనే కరిగీని. గ్రహతులు సుగతులు దప్పితిరిగీని. కాలమాన కల్పంబులకు వికల్పంబులు పుట్టీని. అధ్యాత్మ యోగపురుషుని మహాప్రకాశమయ్యీని. మహా మన్నీలు కాలుమడచేరు. ముక్కాండమల్లయ్యకు మొక్కులు చెల్లీని. లంకమల రామేశునిరాక నిజమయ్యీని. సోమశిలగండి కనుమమార్గాననే దుర్గాధిపతి ధురితభంజనుడై ధూర్జటి పర్యాయనామ సంవత్సర, ద్విగుణకాలాంతర త్రయీమాసాన, భూసురభానువారాన పంచాక్షర ప్రకాశ ప్రళయ నక్షత్ర, దక్షిణ కాలానను, పక్షద్వయాన, ప్రవేశ మయ్యిని, బంగారు జంగమయ్య లింగాగ్ని ప్రజ్వరిల్లీని. లీలా వతారంబులు లీనమయ్యీని. అంగాంగాలు హరించీని, ఆర్తజనానందమయ్యీని. అంబుజ సంభవుని వ్రాత అంతమయ్యీని. అధిక తేజః పరమేష్ఠి ప్రకాశ పరమనదీప్రాంత పట్టణ ప్రవేశమయ్యీని పరమ యోగీశ్వరుల కాలానకు పదులుమూడు పంచక మొకటి పైమాసాలు పదింటి మీదట మమ కుమార మహత్ర్ప్రకాశ మయ్యీని. మలినంబులు మాసీని. మార్గశిరమాసానకు మందిరము చేరీని. మహానంది మార్గమున, మరుగు కొండలు మూడు దాటి పోగా, ఆడగాను నేవ్వరుందురో, వారే వచ్చే వీరయోగి యని వక్కణించినాము. ఇది మీకు ఆనవాలు. ఇదిగాక మీకు మాకు మాలిమియైన మధ్య సుఖ జన్మ స్థానమందిరం. అడయాళం ఆదిసప్తసందర్శనం సఫలమౌట గురుతు, మరిన్ని సపరివారసమేతముగా, శంకరసన్నిధానం సాక్షి. సర్వసాధరణమైన గురి, సంతతమున్ను, సర్వఋషిసమాగ, సపరివార సమేతముతో నేనున్ను నిజ భక్త హృదయాంతరాళ మందు నిలిచి, నిఖిల వేద రహస్యతత్త్వ, మహా తత్త్వ, ఆదికాలాన కథాసందర్భమున్నూ, అఖిలయోగిజ్ఞాన, భక్తిజ్ఞాన, గత్యేష్య జ్ఞానంబులున్ను, గ్రంథరీత్యా, బంధురమైన, బోధకముగా, బోధిస్తూ ఉన్నాము గాన ఇన్నిటికిన్ని హెచ్చైన ఆనవాలు గాన, మానసంబున నిస్సంశయులై, నిజముగా ఉండేది. నిర్ఘాతవాత జాత ఘాతుక మయ్యిని. సకల చరా చరంబులకు, సంతానంబులకు సంతాపంబులు పుట్టీని, మహోత్పాతంబులు నలువంకల విన బడీని. సర్వజీవంబులు సంక్షోభించీని. సుజనునకు జనోపకారమైన పనిగనుక స్వామి ద్రోహులకు సుగతి మార్గంబులు కలిగీని. ఆది ప్రేరితమైన శక్తి భీకరాకారియై, కదా చిత్తుగ కనబడీని. దాని అర్పులచేత భూతంబులకు మనోవికల్పంబు లయ్యీని, ఆ సమయాన మీరున్ను మీ సహచరులున్ను, సమాను లున్నూ, సద్భక్తులున్ను, సపరివార జనంబులున్ను సకలజన సంయుక్త సగుణధ్యాన అస్మద్దివ్యనామ పఠనపరులై ఆనందాన ఉండేది.                                               

One thought on “ద్వితీయాశ్వాసము

  1. Dear!
    Did you have information in English? Can you restore it, this is very necessary information for all the world. Everyone knows Nostrodamus, but almost no one knows about the Indian Seers Sri Veera Brahmendra Swami!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme: Overlay by Kaira Kalagnanam
Andhra Pradesh, India