పరోక్షుడు

the character that resembles Jesus (second coming) in Kalagnanam

మన పరోక్షుండు
ఘను డతం డిట కార్యఘటన గావించు
ఘనభుజాబలుడు సంక్రందనుం డతుల
తేజంబుచే మహాదేవసన్నిభుడు
రాజసింహుడు నృపరాజభూషణుడు
వాలాయముగ దైత్యవర్గంబునకును
కాలమృత్యువునైన కాలభైరవుడు
కపిలమహాముని కరుణ గైకొన్న
విపులమానసుడు వివేకభూషణుడు
నీ వెఱుగవు వాని నిజమహత్త్వంబు
దేవదేవుడు విష్ణుదేవు డెఱుంగు
ఏ నెఱుంగుదు కొంత వినిపింతు వినుము
వానిజన్మస్థితి వాడు పూర్వమున
మూడుమూర్తుల తపంబునను మెప్పించి
వాడు గైకొనె దివ్యవరములు మున్ను
కాలకంఠుని నైన కమలాక్షునైన
కాళికాభవునైన కమలాక్షునైన
ప్రమథులనైన దిక్పాలురనైన
సమయోచితంబుగ సాధింపగలడు
గిరివర దైత్యుందు కృత యుగంబునను
వరయుతంబుగ ప్రజాపతి అంశయందు
వీరనందీశుదై వీడుద్భవించె
సంగతి తనతల్లి చనిచ్చి వీని
పృథివిపై కూర్చుండ బెట్టిన వెంట
మధుసూదనుని తన మదిలోన దలచి
తనరంగ సప్పుడు తల్లిదండ్రులకును
కనుమ వీడుచును బంగరుకొండ కరిగి
కడు భక్తి నాకాశగంగలో మునిగి
తడయక స్నానకృత్యము లెల్ల దీర్చి
చనుదెంచి కాంచన శైలాగ్ర మెక్కి
గొనకొన్నవేడతో కొండనెత్తమున
నొకకాలు పాదుగా నునిచి వేగంబె
అకలంకమౌ ద్వితీయాంఘ్రియు నెత్తి
హరి కిరణంబులె అశనంబు గాగ
బరికించి యల ఊర్థ్వబాహుడై నిగిడి
యోజనాయుత రూప మొయ్యన దాల్చి
తేజంబు దశదిశల్ తెరగొప్ప నిండ
చలనంబు మాని నిశ్చలచిత్తు డగుచు
బరగంగ రోషాదిపటలి వర్జించి
పవనుని బంధించి పంచేంద్రియముల
మదమణిగించి నిర్మలబుద్ధిలతకు
మారాకు హత్తించి మఱి రేచకంబు
పూరక కుంభకస్ఫురణ గావించి
పదవిజృంభణను దుర్వారకుండలిని
నడివీథి బెకలించి నడినాళరంధ్ర
వివరంబు చెలగించి విడువక నిక్కి
కుడియెడమలను మార్కొని తటాయించి
ప్రళయకాలాభీల పటుబడబాగ్ని
కలయబట్టిన చేటకన్ను సంధించి
సకలప్రపంచంబు సర్వదా మిథ్య
అకలంకగతి గూడి హరి గూర్చి తపము
గావింప లోకము గడ గడ వడకె
దేవతల్భీతిల్లి ధృతి తల్లడిల్లి
హరితోడ నెఱిగింప నత డేగుదెంచి
పరికించి శతదివ్య వత్సరంబులకు
నీయుగ్రతపమున నేను మెచ్చితిని
ధీయుక్తి వేడుము దివ్యవరంబు
అనిన కేశవుభవత్కారుడా వేళ
జనులెన్న దేవర సన్నిధియందు
నకల కారణ ప్రయోజనముల యందు
సకలంకపతి యగునట్లుగా నాకు
వరమిమ్ము వేరొక్క వర మొల్ల ననిన
పరిపూర్ణ కృప చేత వర మిచ్చెతొల్లి
అది కారణంబున నవనిపై వీడు
విదితంబుగా నిప్పుడుదయించె నంచు
ఉల్లంబు రంజిల్ల నుత్సవవేళ
తల్లియైనట్టి సీతాదేవి నాకు
వినిపించుటయు జేసి వీని జన్మంబు
కనుగొంటి నయ్య అఖండవిక్రముడు
నీమది మర్త్యుగా నిర్ణయింపకుము
స్వామి కార్యము వీడు సాధింపగలడు
అది యీ పరోక్షుని అవతార మహిమ
దేవతాకార్యంబు దీవించు మిపుడ
తపసులకైన దుస్తరము నీ యాత్మ

The above story tells past life of ‘Paroksha’. In his past life, when he was a child named ‘Veera Nandesha’, who left his parents into mountains to perform a severe penance for sake of Lord Vishnu. But what matches this child ‘Veera Nandesha’ – a character with ‘Dhruva’ is the boon asked by the child when Lord Vishnu appears. Both the characters – ‘Veera Nandesha’ & ‘Dhruva’ asks the same and unique boon i.e., ….. to be in your presence always without motion.
So, Lord Vishnu gave the place of Pole Star for is boon – which stays at his presence for more period, even more than the destruction period of Saptarshi Mandala. Also, my conclusion is that ‘Dhruva’ is a name obtained because of position in Sky – a centre one. But not by birth. Thus in this case, ‘Dhruva’ is same as ‘Veera Nandesha’.

“in Kaliyugam, Dhruva took birth as ‘Yesu Prabhu’. He believed that God was his father. I will grace you in the same thought in which you worship me. Sri Vasavi Kanyakamba gave Her power to ‘Marie’ the ‘sacred soul’ (Pavitra Atma). Dhruva was born as ‘Yesu Prabhu’ to ‘Marie’ even when she was a virgin. Jesus Christ was not born by the union of father and mother.

Biography of Sripada Sri Vallabha Swamy, 13th Century. He is regarded as incarnation of ‘Sri Dattatreya Swamy’. Originals in Sanskrit.

“….. ఆ పరోక్షుడు వెస నపరాంబుధి దెస….”

… that Parokshudu moves on Western Sea.
Why I quoted this is: In Islamic Prophecies, it is said that on last battle between Mahdi and Dajjal, Jesus descends from Sky to support Mahdi and kill Dajjal. From Indian view, we have to cross Western Arabian sea to reach Damascus, Syria.

Nostradamus
Century 10: Quatrain 75

Tant attendu ne reviendra jamais,
Dedans l’Europe, en Asie apparoistra:
Un de la ligue issu du grand Hermes,
Et sur tous Rois des Orientz croistra.

Long awaited will never come back
Inside Europe, In Asia appears:
One of the league from the Great Hermes,
And on all Kings of East grows
.

Nostradamus prophecy on return of Jesus Christ – “No one is long awaited than Jesus” (in the context of Nostradamus). Said that, he shall not return in Europe, but in Asia. Ofcourse, Asia is a big continent, but the probability of somewhere else is shrinken right.

One thought on “పరోక్షుడు

  1. This is true. The person that Shri Aurobindo prophecised, which I posted in “Kali Age” page of this website, carries both Qualities of Krishna and Jesus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme: Overlay by Kaira Kalagnanam
Andhra Pradesh, India