భారత-పాక్ యుద్ధం

ఉత్తరాది జనులు దక్షినాభిముకులై ఉత్తరాయనమందు వచ్చేరుమా
కత్తి కత్తి పరచి ఘనయుద్దమయ్యీని కలి భూదేవియు వణకీనిమా

Govinda Vakyam No. 83

206. After that, a revolt will appear in India. Chaos will spread in the land of deniers.
207. Idol-worshippers will then be cruel towards the Muslims. Muslims will stay patient in front of Hindu wrath and anger.
208. Muslims of the western part will be blessed by God’s mercy and there will appear serious people.
209. Help will come from the northeast part to pave the way for victory.
210. An army of warriors well versed with weaponry will come and add great strength to Muslims.
211. Turkish, Arabs, Iranians and People of the Middle-East will come fast with the intentions to help.
212. People from mountains and forests will come too. A flood of fire in all directions.
213. Chitral, Nanga Parbat, Gilgat near China, and Tibet will become the war ground.
214. Turkish, Chinese and Iranians will unite together and they will conquer India. (73)
215. Like an army of ants, they will conquer India in no time. I swore by the Almighty Allah that the Muslim nation will be the victor.
216. People of Kabul will come out to fight the deniers. The deniers will try to present excuses.
217. The earth will shake by the march of the Ghazis of Sarhad. To reach their goal, they will come fast.
218. The common people and the officials will get together. In his work, there will be a hundred kinds of sorrows.
219. This event will take place after the Eid Qurban and before the Eid-ul-Fitr’s prayers. They will acquire back the lost territory, which already had been occupied by the enemy.
220. 3 times, the river of Attock will run with the blood of the deniers.
221. Punjab, City of Lahore, state of Kashmir, do-aab (Ganga-Jamuna rivers), the city of Bijnor will be captured by the Muslims.
222. Beautiful girls and lovely sweethearts will be among the spoils of war for the Mujahids.
223. After this, the deniers will fully lose the war. The brave army will be happy and shall be victorious.
224. This battle will last for around 6 months. By the grace of almighty God, Muslims will be the victors.
225. By the grace of God, Muslims will be very happy. Such will be the shower of the blessings of God.
226. The people of bad intentions for faith and for the religion will have lost their lives. All India will be cleansed from the Hindu rituals (traditions).
227. An earthquake like the quack of the judgment day will occur. This earthquake will be the wrath on hind (India) and Sindh (a province of Pakistan).
228. Like India, the west too will have bad luck. The third great war will begin.

Prophecies of Naimatullah Shah Wali, 14th Century.

The war will break out in the South-East, but that is just a ruse. Thus the opposition is to be misled; Russia long prepared its plan of attack for Third World War.

Prophecies of Brother Adam, Weurzburg of Germany.

అతిశయ మేషసంగతి క్రౌంచపక్ష
మది ప్రమదంబుతో ననుకూలమైన
సరవి నుత్తరమున సాగె నాపదలు
తారలు మూడు సందర్భించె నంత
భారమై యుత్తరభాగంబునందు
ప్రకటగోదావరి పర్యంతభూమి
వికటమై విపరీతవృత్తులు పొడమి
ఒక్కొక్క తిథియందు నొక్కొక్కకోటి
నుక్కణగును తొలి యుగ్రరాక్షసులు
ఆ రెండు కలియుగ మన్యోన్యకలహ
క్రూర స్వభావులై కూలెడి విధము
విషవాతములచేత విపరీతగతుల
విషయ వాంఛల చేత విపరీతగతుల
విషయవాంఛలచేత వెరచి యెల్లెడల
మొదటి రాక్షసు లంక మూడు దిక్కులకు
పదియారుకోట్లు ఏబది రెండు వేలు
పదిమహాఖర్వముల్ పదియు పద్మములు
మూడు ఆక్షౌహిణుల్ మూడారునూర్లు
లక్షయేబది భక్షింప నొక్క
గడియలో చూర్ణమై కడు కృష్ణదాక
మడియుదు రావేళ మాధవుండరిగి

Sarvajna Dwipada, Kalagnanam.

In the year named ‘Roudri’ in the month of November fierce wars would happen [Refer to Ch. 91 – Verse 13]

Oral Prophecy from Biography of Veera Brahmendra Swamy.

పొమ్మని విష్ణువు భువనరక్షకుడు
తుమ్మరపుర వీరదుర్గి కిట్లనియె
నీవు నీ సేనతో నీవేళ గదిలి
అలవారణాసి పర్యంత భూములను
కడువడి వేగ దిగంబరత్వమున
దడయక భువి నెల్ల స్థలముల వెదకి
బదరికాశ్రమ భూమి పరికించి యవల
యదధి పర్యంతంబు నున్న జీవులను
గడియకు పదికోట్లు కబళించి పేర్చి
గడియ గడియ కట్లు గావింపు పొమ్ము

Sarvajna Dwipada, Kalagnanam.

కర్నాట భూములకు కాళిపంపు, తురకవాని సీమకు దుర్గి వచ్చీనుమా
మొరస రాజ్యానికి భద్రకాళి పంపు ధర భద్ర దేశాని కొచ్చీనిమా

Govinda Vakyam No. 26

ఉత్తర దేశమున సత్తుగ ప్రజలంతా కత్తులతో వేట  లాడేరుమా

Govinda Vakyam No.71

9th Chapter of Kalagnanam book, Sarvajna Prophecies.
November 2040 to September 2041 AD.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme: Overlay by Kaira Kalagnanam
Andhra Pradesh, India