సప్తమాశ్వాసము

A little part of 7th chapter of Kalagnanam.

శ్రీ గురువే నమః

శ్లో: కావేరి గిరిజాతోయం వైకుంఠం రంగమందిరం
బాదామీ మేకమే రాజ్యం రమధర్మజమే మయం
శ్రీరంగమే గౌతమం చైవ, వారణాస్యంతు మే మయం
ఆరామధర్మజం వందే ఆత్మరక్షణమే మయం

ఆత్మాత్మా కాంతి మేకాంతం ఆనందగురు మన్యథా
త్రైలోక్య మేకమే రాజ్యం రామధర్మజమే మయం
రమ్య మేకో రమాదేవో రామధర్మజమే మయం
చంద్ర మేక సమం విష్ణుం చంద్ర మేక సముద్భవం
చంద్రసుర్య సమం వందే చంద్రజ్యోతి మయో మయం

“అంగీరసే మధుమాసే నవమ్యాం శుక్లపక్షకే
భానువారే చ యామ్యార్థం వీరభోజాసముద్భవం”

April 07th, 2052. Sunday. South direction.

“అనందనందనం మధ్యే శ్రీమత్కైవల్య మందిరం”

Between year 2034 AD & 2073 AD

“శ్రీముఖం పిశంగిలం పిలపిల వీరధర్మాత్మకేశవం”

Between year 2053 AD & 2097 AD November.

———————————————————————————————————————- 

వీరూపాక్షమందు భూతాలలిఖితం

“ఈశ్వరాబ్దే మఘమాసే దశమ్యాం రోహిణీ యథా
ఇందువాసర యుక్తానాం వీరభోజవసుంధరా”

February 03-04, 2058. Sunday

“పార్థివో పార్థివో భూపా వ్యయో భూపా క్షయంగతః”

Between 2005-2065 AD, Population rises and Population perishes.

“పునః పంచమవర్షేచ వీరభూపా భవిష్యతి”

Next 5 years i.e., 2065 – 2070 AD.

“ఖరే వర్షే ధనుర్మాసే తృతీయాం శుక్లపక్షకే
సోమశ్రవణ మధ్యాహ్నం వీరభోజో వసుంధరా”

December 2071 AD. 3rd day after new moon. Monday. Afternoon.

“నంద మాశ్వీజ మాసే చ దశమ్యాం శుక్లపక్షకే
భానువారే చ యామ్యార్థం వీర భూపాలకో పతిః”

October 2072 AD. 10th day after new moon. Sunday. South Direction.

నందిముఖా పరమానందం నందితానందమందిరం
“నందనానందధర్మజ్ఞా బ్రహ్మ మానందకేశవం”

 Between 2072 AD – 2094 AD.

హతః పరద్విజాతీనాం వేదశాస్త్ర సమన్వయం
యస్య సైరణమాత్రేణ సత్యం సత్యం న సంశయః
అస్మ్యపి లిఖితం యాత్రా విరూపాక్షేశ్వర సన్నిధౌ
తుంగభద్ర నదీతీరే సత్యం సత్యం న సంశయః
రామబ్రహ్మ నిర్గుణాకారం వీరబ్రహ్మర్క తేజసం
నాద బ్రహ్మవతీ ప్రోక్తం నానాదేశాని లక్షణం
పినాకీనుత్తరీ రమ్యే తపస్వాతంతు మహామితం
అవనిలోన సంతుష్టం కరుణాపాంగ మీక్షణీ
ప్రాణనాథాయ గంగాంబా స్వజటాజూట సంభవం
యస్యోపరి ప్రోక్షా దివ్యపురుష మయోః
మా మేమేక మేకం మహామేకమేకో మామేకమే సర్వమమేకమేవా
మా మేక మేకం మహామేరుమధ్యే మామేకమేసర్వతో మయః
మా మేకమే రాజ్యం మామేకం సర్వసంపదా
ధర్మ మేక మహాత్మానాం ధర్మమే పుత్ర సంపదా
ధర్మమే మమామేరురాజ్యం ధర్మమే ధర్మదేవతా
యామ్యాయ వాసుదేవాయ యామ్య యామ్య జనార్ధనాః
యామ్యాయ యశ్చ మద్భక్తా యామ్యాయా శ్చ ముక్తయే
యామ్యాయాశ్చమత్కులం యామ్యా ధ్యానపరాయణా