సప్తమాశ్వాసము

శ్లో: కావేరి గిరిజాతోయం వైకుంఠం రంగమందిరం
బాదామీ మేకమే రాజ్యం రమధర్మజమే మయం
శ్రీరంగమే గౌతమం చైవ, వారణాస్యంతు మే మయం
ఆరామధర్మజం వందే ఆత్మరక్షణమే మయం
ఆత్మాత్మా కాంతి మేకాంతం ఆనందగురు మన్యథా
త్రైలోక్య మేకమే రాజ్యం రామధర్మజమే మయం
రమ్య మేకో రమాదేవో రామధర్మజమే మయం
చంద్ర మేక సమం విష్ణుం చంద్ర మేక సముద్భవం
చంద్రసుర్య సమం వందే చంద్రజ్యోతి మయో మయం

అంగీరసే మధుమాసే నవమ్యాం శుక్లపక్షకే
భానువారే చ యామ్యార్థం వీరభోజాసముద్భవం

April 07, 2052. Sunday. South.

అనందనందనం మధ్యే శ్రీమత్కైవల్య మందిరం
శ్రీముఖం పిశంగిలం పిలపిల వీరధర్మాత్మకేశవం

Between 2034 and 2073. And in 2053 AD.

ఈశ్వరాబ్దే మఘమాసే దశమ్యాం రోహిణీ యథా
ఇందువాసర యుక్తానాం వీరభోజవసుంధరా

03 February 2058, Sunday. Kingdoms joined.

పార్థివో పార్థివో భూపా వ్యయో భూపా క్షయంగతః

Between 2005 and 2065, Population rises and fall.

పునః పంచమవర్షేచ వీరభూపా భవిష్యతి

Next five years: 2065-70.

ఖరే వర్షే ధనుర్మాసే తృతీయాం శుక్లపక్షకే
సోమశ్రవణ మధ్యాహ్నం వీరభోజో వసుంధరా

2071-72 AD

నంద మాశ్వీజ మాసే చ దశమ్యాం శుక్లపక్షకే
భానువారే చ యామ్యార్థం వీర భూపాలకో పతిః

2072-73 AD

నందిముఖా పరమానందం నందితానందమందిరం
నందనానందధర్మజ్ఞా బ్రహ్మ మానందకేశవం

2072-94 AD

హతః పరద్విజాతీనాం వేదశాస్త్ర సమన్వయం
యస్య సైరణమాత్రేణ సత్యం సత్యం న సంశయః
అస్మ్యపి లిఖితం యాత్రా విరూపాక్షేశ్వర సన్నిధౌ
తుంగభద్ర నదీతీరే సత్యం సత్యం న సంశయః
రామబ్రహ్మ నిర్గుణాకారం వీరబ్రహ్మర్క తేజసం
నాద బ్రహ్మవతీ ప్రోక్తం నానాదేశాని లక్షణం
పినాకీనుత్తరీ రమ్యే తపస్వాతంతు మహామితం
అవనిలోన సంతుష్టం కరుణాపాంగ మీక్షణీ
ప్రాణనాథాయ గంగాంబా స్వజటాజూట సంభవం
యస్యోపరి ప్రోక్షా దివ్యపురుష మయోః
మా మేమేక మేకం మహామేకమేకో మామేకమే సర్వమమేకమేవా
మా మేక మేకం మహామేరుమధ్యే మామేకమేసర్వతో మయః
మా మేకమే రాజ్యం మామేకం సర్వసంపదా
ధర్మ మేక మహాత్మానాం ధర్మమే పుత్ర సంపదా
ధర్మమే మమామేరురాజ్యం ధర్మమే ధర్మదేవతా
యామ్యాయ వాసుదేవాయ యామ్య యామ్య జనార్ధనాః
యామ్యాయ యశ్చ మద్భక్తా యామ్యాయా శ్చ ముక్తయే
యామ్యాయాశ్చమత్కులం యామ్యా ధ్యానపరాయణా

12 thoughts on “సప్తమాశ్వాసము

 1. Dear friend ,

  Please check below sloka for commenting on ramadharmaja birth ,
  అంగీరసే మధుమాసే నవమ్యాం శుక్లపక్షకే
  భానువారే చ యామ్యార్థం వీరభోజాసముద్భవం

  He mentioned Aangeerasa as his birth year ,if so i think it will be 2052 .Based on this only i think every one expected his birth in 1992 but that didn’t happened .I know you did great study on predictions could you please look into it once .some cases i also confused from govindavakyas , i am adding my study it is just support to you work not more than or you may know this already .

  1)4832 kaliyuga years will go and in kaliyuga White-face people
  Will become rulers and rules places with smartness.

  Complete India British won in around 1857
  Railway network of India by British in 1909
  They ruled till 1947
  (1857+1947)/2 =1902
  Around 1902 they may started ruling places with smartness .
  4832-1902 = 2930 BC kaliyouga started hope so +/-50 years not more than .
  2930+2018 = 4948 years are over till now .

  2) In year Vishwavasu, he comes onto, takes birth into ‘kasha’ community.
  In year Pashu, he becomes normal and shines in western sides.
  (1905,1965,2025, 2085) Viswāvasu విశ్వావసు
  here he mentioned as viswavasu
  3) Govindavakyam :
  In year Iswara, On Maghamasa suddha dasami Sunday of Rohini star,
  To the Lord, Countries are made and written to him.
  Sapthamaswasam :
  ఈశ్వరాబ్దే మఘమాసే దశమ్యాం రోహిణీ యథా
  ఇందువాసర యుక్తానాం వీరభోజవసుంధరా
  4)After 4978 years of kaliyuga on earth, shiningly
  In year named Bharguni, Veera Yogi will come to us.
  In year named Bharguni, Veera Vasantaraya will come to us. If we take year 2930 B.C.year as Kaliyugam starting year, then kali year 4979 is exactly Bharguni nama samvatsara (another name for Shukla nama samvatsara).
  (1869,1929,1989, 2049) Sukla శుక్ల
  5) On Vikari nama samvatsara, by three times of Vishnunamam, Veera Vasanta arrives.
  Three sixes after Vikari Year, Veera Vasanta will arrive on earth.
  (1899,1959,2019, 2079) Vikāri వికారి
  Narayanaya (5 words) three times of Vishnunamam =3*5 =15 years
  (1914,1974,2034, 2094) Ānanda ఆనంద

  This is what i gone through but after seeing sapthamaswasam bit confuses because birth year differing 25+ years .
  thank you for providing good info my friend.Could you please find kalikasapthasathi book copy and send me in mail .I am searching lot for this .

 2. Govinda vakyam 56 :
  Birth ways cannot be said, so can be known only with help of Guru.
  Finally this will be true

 3. Sir,
  – Kaliyuga started in Prajottpathi nama samvatsaram, i.e. 2930 BC.
  – Birth of Vasantaraya will be in Vishwavasu nama samvatsaram, i.e. 2025-26 AD. Not because of Govindavakyam, but of eclipse sign on 02/08/2027 from 11th Chapter.
  – Feb 03, 2058 is about marriage & declaration of kingdoms under the kingship of Vasantaraya.

 4. could you please send me your mail ID ,i will send my address you will find my mail id from email field .Thank you

 5. Could you please send me the details of the book “Veerabrahmendra Swamy Kalagnanam” in telugu which is there in your website so that i can buy that book

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme: Overlay by Kaira Kalagnanam
Andhra Pradesh, India