Uncategorized

ద్వితీయాశ్వాసము

మీకు ఏకాదశేంద్రియ వ్యాపార పారంపరివాసమైన దివసం గల్గీని. విలయ కాలానుగుణ్యమైన కార్యాలు గలిగీని. గజిబిజి అయ్యీని. ఘనసమూహములు కలకబారీని, కంఠగత వాత ఘాథుకమైన కాక పుట్టీని. కల్మషంబులు కాయంబుతోనే కరిగీని. గ్రహతులు సుగతులు దప్పితిరిగీని. కాలమాన కల్పంబులకు వికల్పంబులు పుట్టీని. అధ్యాత్మ యోగపురుషుని మహాప్రకాశమయ్యీని. మహా మన్నీలు కాలుమడచేరు. ముక్కాండమల్లయ్యకు మొక్కులు చెల్లీని. లంకమల రామేశునిరాక నిజమయ్యీని. సోమశిలగండి కనుమమార్గాననే దుర్గాధిపతి ధురితభంజనుడై ధూర్జటి పర్యాయనామ సంవత్సర, ద్విగుణకాలాంతర త్రయీమాసాన,

నవమాశ్వాసము

సర్వజ్ఞుడు కాలజ్ఞానం

ద్విపద

కావింప దూతల కపిలుడేతెంచి హోమంబు గావింప హోమగుండంబు భీమ దేశంబున పెడబొబ్బ లిడుచు జనుదేర నొక నిశాచరుని బుట్టించి మనుజుల భక్షింపు మని వాని పనుప భాద్రపదంబున పడమటి దిశను రౌద్రవేగంబున రహిని వసించి పడమటి కరుదేర ప్రజలు భీతిల్ల వడకుచు జనుదేర వరణుండు చూచి యువరోషమునను నత్యుగ్రత దనర తవిలి హోమము చేయ దనర గుండమున ముప్పది రెండు మోముల శక్తి పుట్టి మది నల్గి యాశ్వీజ మాసంబునందు

సప్తమాశ్వాసము

శ్లో: కావేరి గిరిజాతోయం వైకుంఠం రంగమందిరంబాదామీ మేకమే రాజ్యం రమధర్మజమే మయంశ్రీరంగమే గౌతమం చైవ, వారణాస్యంతు మే మయంఆరామధర్మజం వందే ఆత్మరక్షణమే మయంఆత్మాత్మా కాంతి మేకాంతం ఆనందగురు మన్యథాత్రైలోక్య మేకమే రాజ్యం రామధర్మజమే మయంరమ్య మేకో రమాదేవో రామధర్మజమే మయంచంద్ర మేక సమం విష్ణుం చంద్ర మేక సముద్భవంచంద్రసుర్య సమం వందే చంద్రజ్యోతి మయో మయం అంగీరసే మధుమాసే నవమ్యాం శుక్లపక్షకేభానువారే చ యామ్యార్థం వీరభోజాసముద్భవం April 07, 2052.

జీవైక్య బోధ

పరమందు శివం, శివమందు శక్తి, శక్తియందు నాదం, నాదమందు బిందువు, బిందువందు సదాశివం, సదాశివమందు మహేశ్వరుడు, మహేశ్వరునియందు రుద్రుడు, రుద్రునియందు విష్ణువు, విష్ణువునందు బ్రహ్మ, బ్రహ్మయందు ఆత్మ, ఆత్మయందు ఆకాశము, ఆకాశమునందు వాయువు, వాయువునందు అగ్ని, అగ్నియందు ఉదకము, ఉదకమునందు పృథివి, పృథివియందు ఓషధులు, ఓషధుల వలన అన్నము, అన్నము వలన నర, మృగ, పక్షి, స్థావర జంగమాదులు ఉద్భవించును. ఉద్భవించిన క్రమముననే ఐక్యమగును. మనుష్యుడు తన అంగుళిని 96

అష్టమాశ్వాసము

భూలోకాలు మర్త్యలోకాలు మా యథీనం కేదార రామేశ్వర పర్వతం ఏక రాజ్యముగ ఏలుతూ ఉన్నాము. ఆశ్వయుజ దీపావళి అమావాస్య పున్నమి అవుతూ ఉన్నది. కార్తీక శుద్ధలు నాటికి రామధర్మజులు ఉద్భవమవుతూ ఉన్నారు. శుద్ధసువర్ణమైన మా సేవ చేసుకొని యుండేది. ముర హరుండనే ముక్కంటి మహిమలు మజ్జగత్తులకున్ను తెలియదు. ఈ మనుష్య లోకం ఈలాగున నిర్వంశమై పోతూ ఉన్నది. కార్తిక శుద్ధకే పోతూ ఉన్నది. అందరు నిర్మనుషులై పోయ్యేరు. శ్రీమన్నారాయణుని మహిమ

ఏకాదశాశ్వాసము

శ్లో : వేద వద్వీర నార్యాణం సుబ్బయార్య మమాత్మజఃవీరభోజోద్భవం పక్షే దైవఙ్ఞాభీష్ట సిద్ధయే.తదేవానంద బ్రహ్మోక్త సిద్ధాంతే నకరోమ్యహంభానుమత్యను సారేణ రుద్రాందా నాంతు లక్షణంగజవేదనవాంభోధీ కలివర్షగతే భువిఃప్లవంగాబ్దే భానుబింబం కంకణాకార ముచ్యతే. తాత్పర్యం: ‘గజవేదనవాంభోధీ కలివర్షగతే భువిః’- వేద 4, నవ 9, అంభోధి 4, గజ 8 అంటే 4948 కలి సంవత్సరములు మీదట ‘ప్లవంగాబ్దే భానుబింబం కంకణాకార ముచ్యతే’- రాబోయే ప్లవంగ నామ సంవత్సరంలో సూర్యబింబం కంకణాకారముగా కనపడును.

గోవింద వాఖ్యాలు

శ్రీ శ్రీ శ్రీ పొతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు కాలజ్ఞానాన్ని పద్యాల రూపంగ వ్రాసారు. అవే గొవింద వాక్యాలుగా పిలవబడుతాయి. అవి మొత్తం 320 పద్యాలు. గోవింద వాఖ్యాలు 1.మేషరాశిలో శని ప్రవేశమైతేను మేలు కొందరికి అయ్యేనిమా దోషకారులెల్ల ధూళయ్యి పొయ్యేరు ధూమ కేతువు మింట బుట్టీనిమా When Saturn enters Aries, few get benefited. Liars will perish. Asteriod shall appear in sky. 2.వసుధలో

© కాలఙ్ఞానం