Category: Uncategorized

Veera Bhoga Vasantha Rayalu

Veera Bhoga Vasantha Rayalu

Birth

జనియించు విధములు చెప్ప శక్యముగాదు గనుక గురుకృపవల్ల తెలిసీనిమా
పనుపడి పల్కెద పరమాత్మలీలలు పంచ సహస్రాణి పై తెలిసీనిమా
యామాన కోకచుక్క చొప్పునను నాల్గు యామాల చుక్కలు పుట్టినిమా
ఇమ్మహిలో నుండు పుణ్యులను రక్షింప శ్రీమాన్ వీరయోగి పుట్టినిమా
కేదారేశ్వరుని కీర్తి విద్యుతమైన కిరనము మీదట అయ్యీనిమా
నాదాంతర్యమి శ్రీనారాయణస్వామి నాడె అవతరించి వచ్చేనిమా
విశ్వావసులోన ఉద్భవమయ్యీని కాశ కులములోన బుట్టీనిమా
పశు సంవత్సరం ప్రాకృతమయ్యీని పశ్చిమ దిశలందు ప్రబలీనిమా
వాసుదేవుడు పుట్టి వర్ధిల్లిచుండియు వసుధ భారము మాంప వచ్చీనిమా
కాశ్మీర స్థలముల హరి జన్మించి కదలక ఆర్నెల్లు నిలిచీనిమా

Govinda Vakyam No. 56, 57, 58, 60 & 62.
The way how he is born cannot be said.
To save the good people, he shall be born.
In the year Vishwavasu, he shall be born.

“ఇట్టి రహస్యమైన సూర్యగ్రహణాన్నే పెద్దలు ‘అమావాస్య నాడు చంద్రోదయం’ అని అన్నారు. ఈ దృశ్యం చుసేనాటికి భూమియందు వీర వసంత రాయలు ఉద్భవించి వుంటారు.”

11th Chapter, Subbaraya Kalagnanam.

The coming of Son of Man being a jubilee year, it will cause the South African borders to extend beyond Zimbabwe and Namibia.”

Prophecies of Nicolaas ‘Siener’ van Rensburg, South-Africa. 1920 AD

ధర్మజుని పుట్టుబడి యెరుగలేరు, తెలియరాదు. కారణ మెవ్వరు కానంగలేరు.”

సంకర్షణ మార్కండేయ సంవాదము, 3rd Chapter of Kalagnanam Book.

March to December 2025 AD.


Physical aspects

సువర్ణచ్ఛాయ బోలినవాడు.
విభూతి తిలకము ధరించినవాడు.
యోగదండము పట్టినవాడు.
కావివస్త్రాలు ధరించినవారు.
వజ్రాల పాదుకలు తొడిగినవారు.
మూలబ్రహ్మం.
అతడు పుణ్యపురుషుడు.

Soujanya Patrika 01, Kalagnanam Book.

“సామగాన ప్రియుడు.”

Govinda Vakyam 142.

భారత-పాక్ యుద్ధం

భారత-పాక్ యుద్ధం

ఉత్తరాది జనులు దక్షినాభిముకులై ఉత్తరాయనమందు వచ్చేరుమా
కత్తి కత్తి పరచి ఘనయుద్దమయ్యీని కలి భూదేవియు వణకీనిమా

Govinda Vakyam No. 83

206. After that, a revolt will appear in India. Chaos will spread in the land of deniers.
207. Idol-worshippers will then be cruel towards the Muslims. Muslims will stay patient in front of Hindu wrath and anger.
208. Muslims of the western part will be blessed by God’s mercy and there will appear serious people.
209. Help will come from the northeast part to pave the way for victory.
210. An army of warriors well versed with weaponry will come and add great strength to Muslims.
211. Turkish, Arabs, Iranians and People of the Middle-East will come fast with the intentions to help.
212. People from mountains and forests will come too. A flood of fire in all directions.
213. Chitral, Nanga Parbat, Gilgat near China, and Tibet will become the war ground.
214. Turkish, Chinese and Iranians will unite together and they will conquer India. (73)
215. Like an army of ants, they will conquer India in no time. I swore by the Almighty Allah that the Muslim nation will be the victor.
216. People of Kabul will come out to fight the deniers. The deniers will try to present excuses.
217. The earth will shake by the march of the Ghazis of Sarhad. To reach their goal, they will come fast.
218. The common people and the officials will get together. In his work, there will be a hundred kinds of sorrows.
219. This event will take place after the Eid Qurban and before the Eid-ul-Fitr’s prayers. They will acquire back the lost territory, which already had been occupied by the enemy.
220. 3 times, the river of Attock will run with the blood of the deniers.
221. Punjab, City of Lahore, state of Kashmir, do-aab (Ganga-Jamuna rivers), the city of Bijnor will be captured by the Muslims.
222. Beautiful girls and lovely sweethearts will be among the spoils of war for the Mujahids.
223. After this, the deniers will fully lose the war. The brave army will be happy and shall be victorious.
224. This battle will last for around 6 months. By the grace of almighty God, Muslims will be the victors.
225. By the grace of God, Muslims will be very happy. Such will be the shower of the blessings of God.
226. The people of bad intentions for faith and for the religion will have lost their lives. All India will be cleansed from the Hindu rituals (traditions).
227. An earthquake like the quack of the judgment day will occur. This earthquake will be the wrath on hind (India) and Sindh (a province of Pakistan).
228. Like India, the west too will have bad luck. The third great war will begin.

Prophecies of Naimatullah Shah Wali, 14th Century.

The war will break out in the South-East, but that is just a ruse. Thus the opposition is to be misled; Russia long prepared its plan of attack for Third World War.

Prophecies of Brother Adam, Weurzburg of Germany.

అతిశయ మేషసంగతి క్రౌంచపక్ష
మది ప్రమదంబుతో ననుకూలమైన
సరవి నుత్తరమున సాగె నాపదలు
తారలు మూడు సందర్భించె నంత
భారమై యుత్తరభాగంబునందు
ప్రకటగోదావరి పర్యంతభూమి
వికటమై విపరీతవృత్తులు పొడమి
ఒక్కొక్క తిథియందు నొక్కొక్కకోటి
నుక్కణగును తొలి యుగ్రరాక్షసులు
ఆ రెండు కలియుగ మన్యోన్యకలహ
క్రూర స్వభావులై కూలెడి విధము
విషవాతములచేత విపరీతగతుల
విషయ వాంఛల చేత విపరీతగతుల
విషయవాంఛలచేత వెరచి యెల్లెడల
మొదటి రాక్షసు లంక మూడు దిక్కులకు
పదియారుకోట్లు ఏబది రెండు వేలు
పదిమహాఖర్వముల్ పదియు పద్మములు
మూడు ఆక్షౌహిణుల్ మూడారునూర్లు
లక్షయేబది భక్షింప నొక్క
గడియలో చూర్ణమై కడు కృష్ణదాక
మడియుదు రావేళ మాధవుండరిగి

Sarvajna Dwipada, Kalagnanam.

In the year named ‘Roudri’ in the month of November fierce wars would happen [Refer to Ch. 91 – Verse 13]

Oral Prophecy from Biography of Veera Brahmendra Swamy.

పొమ్మని విష్ణువు భువనరక్షకుడు
తుమ్మరపుర వీరదుర్గి కిట్లనియె
నీవు నీ సేనతో నీవేళ గదిలి
అలవారణాసి పర్యంత భూములను
కడువడి వేగ దిగంబరత్వమున
దడయక భువి నెల్ల స్థలముల వెదకి
బదరికాశ్రమ భూమి పరికించి యవల
యదధి పర్యంతంబు నున్న జీవులను
గడియకు పదికోట్లు కబళించి పేర్చి
గడియ గడియ కట్లు గావింపు పొమ్ము

Sarvajna Dwipada, Kalagnanam.

కర్నాట భూములకు కాళిపంపు, తురకవాని సీమకు దుర్గి వచ్చీనుమా
మొరస రాజ్యానికి భద్రకాళి పంపు ధర భద్ర దేశాని కొచ్చీనిమా

Govinda Vakyam No. 26

ఉత్తర దేశమున సత్తుగ ప్రజలంతా కత్తులతో వేట  లాడేరుమా

Govinda Vakyam No.71

9th Chapter of Kalagnanam book, Sarvajna Prophecies.
November 2040 to September 2041 AD.

పరోక్షుడు

పరోక్షుడు

the character that resembles Jesus (second coming) in Kalagnanam

మన పరోక్షుండు
ఘను డతం డిట కార్యఘటన గావించు
ఘనభుజాబలుడు సంక్రందనుం డతుల
తేజంబుచే మహాదేవసన్నిభుడు
రాజసింహుడు నృపరాజభూషణుడు
వాలాయముగ దైత్యవర్గంబునకును
కాలమృత్యువునైన కాలభైరవుడు
కపిలమహాముని కరుణ గైకొన్న
విపులమానసుడు వివేకభూషణుడు
నీ వెఱుగవు వాని నిజమహత్త్వంబు
దేవదేవుడు విష్ణుదేవు డెఱుంగు
ఏ నెఱుంగుదు కొంత వినిపింతు వినుము
వానిజన్మస్థితి వాడు పూర్వమున
మూడుమూర్తుల తపంబునను మెప్పించి
వాడు గైకొనె దివ్యవరములు మున్ను
కాలకంఠుని నైన కమలాక్షునైన
కాళికాభవునైన కమలాక్షునైన
ప్రమథులనైన దిక్పాలురనైన
సమయోచితంబుగ సాధింపగలడు
గిరివర దైత్యుందు కృత యుగంబునను
వరయుతంబుగ ప్రజాపతి అంశయందు
వీరనందీశుదై వీడుద్భవించె
సంగతి తనతల్లి చనిచ్చి వీని
పృథివిపై కూర్చుండ బెట్టిన వెంట
మధుసూదనుని తన మదిలోన దలచి
తనరంగ సప్పుడు తల్లిదండ్రులకును
కనుమ వీడుచును బంగరుకొండ కరిగి
కడు భక్తి నాకాశగంగలో మునిగి
తడయక స్నానకృత్యము లెల్ల దీర్చి
చనుదెంచి కాంచన శైలాగ్ర మెక్కి
గొనకొన్నవేడతో కొండనెత్తమున
నొకకాలు పాదుగా నునిచి వేగంబె
అకలంకమౌ ద్వితీయాంఘ్రియు నెత్తి
హరి కిరణంబులె అశనంబు గాగ
బరికించి యల ఊర్థ్వబాహుడై నిగిడి
యోజనాయుత రూప మొయ్యన దాల్చి
తేజంబు దశదిశల్ తెరగొప్ప నిండ
చలనంబు మాని నిశ్చలచిత్తు డగుచు
బరగంగ రోషాదిపటలి వర్జించి
పవనుని బంధించి పంచేంద్రియముల
మదమణిగించి నిర్మలబుద్ధిలతకు
మారాకు హత్తించి మఱి రేచకంబు
పూరక కుంభకస్ఫురణ గావించి
పదవిజృంభణను దుర్వారకుండలిని
నడివీథి బెకలించి నడినాళరంధ్ర
వివరంబు చెలగించి విడువక నిక్కి
కుడియెడమలను మార్కొని తటాయించి
ప్రళయకాలాభీల పటుబడబాగ్ని
కలయబట్టిన చేటకన్ను సంధించి
సకలప్రపంచంబు సర్వదా మిథ్య
అకలంకగతి గూడి హరి గూర్చి తపము
గావింప లోకము గడ గడ వడకె
దేవతల్భీతిల్లి ధృతి తల్లడిల్లి
హరితోడ నెఱిగింప నత డేగుదెంచి
పరికించి శతదివ్య వత్సరంబులకు
నీయుగ్రతపమున నేను మెచ్చితిని
ధీయుక్తి వేడుము దివ్యవరంబు
అనిన కేశవుభవత్కారుడా వేళ
జనులెన్న దేవర సన్నిధియందు
నకల కారణ ప్రయోజనముల యందు
సకలంకపతి యగునట్లుగా నాకు
వరమిమ్ము వేరొక్క వర మొల్ల ననిన
పరిపూర్ణ కృప చేత వర మిచ్చెతొల్లి
అది కారణంబున నవనిపై వీడు
విదితంబుగా నిప్పుడుదయించె నంచు
ఉల్లంబు రంజిల్ల నుత్సవవేళ
తల్లియైనట్టి సీతాదేవి నాకు
వినిపించుటయు జేసి వీని జన్మంబు
కనుగొంటి నయ్య అఖండవిక్రముడు
నీమది మర్త్యుగా నిర్ణయింపకుము
స్వామి కార్యము వీడు సాధింపగలడు
అది యీ పరోక్షుని అవతార మహిమ
దేవతాకార్యంబు దీవించు మిపుడ
తపసులకైన దుస్తరము నీ యాత్మ

The above story tells past life of ‘Paroksha’. In his past life, when he was a child named ‘Veera Nandesha’, who left his parents into mountains to perform a severe penance for sake of Lord Vishnu. But what matches this child ‘Veera Nandesha’ – a character with ‘Dhruva’ is the boon asked by the child when Lord Vishnu appears. Both the characters – ‘Veera Nandesha’ & ‘Dhruva’ asks the same and unique boon i.e., ….. to be in your presence always without motion.
So, Lord Vishnu gave the place of Pole Star for is boon – which stays at his presence for more period, even more than the destruction period of Saptarshi Mandala. Also, my conclusion is that ‘Dhruva’ is a name obtained because of position in Sky – a centre one. But not by birth. Thus in this case, ‘Dhruva’ is same as ‘Veera Nandesha’.

“in Kaliyugam, Dhruva took birth as ‘Yesu Prabhu’. He believed that God was his father. I will grace you in the same thought in which you worship me. Sri Vasavi Kanyakamba gave Her power to ‘Marie’ the ‘sacred soul’ (Pavitra Atma). Dhruva was born as ‘Yesu Prabhu’ to ‘Marie’ even when she was a virgin. Jesus Christ was not born by the union of father and mother.

Biography of Sripada Sri Vallabha Swamy, 13th Century. He is regarded as incarnation of ‘Sri Dattatreya Swamy’. Originals in Sanskrit.

“….. ఆ పరోక్షుడు వెస నపరాంబుధి దెస….”

… that Parokshudu moves on Western Sea.
Why I quoted this is: In Islamic Prophecies, it is said that on last battle between Mahdi and Dajjal, Jesus descends from Sky to support Mahdi and kill Dajjal. From Indian view, we have to cross Western Arabian sea to reach Damascus, Syria.

Nostradamus
Century 10: Quatrain 75

Tant attendu ne reviendra jamais,
Dedans l’Europe, en Asie apparoistra:
Un de la ligue issu du grand Hermes,
Et sur tous Rois des Orientz croistra.

Long awaited will never come back
Inside Europe, In Asia appears:
One of the league from the Great Hermes,
And on all Kings of East grows
.

Nostradamus prophecy on return of Jesus Christ – “No one is long awaited than Jesus” (in the context of Nostradamus). Said that, he shall not return in Europe, but in Asia. Ofcourse, Asia is a big continent, but the probability of somewhere else is shrinken right.
Moon on New Moon day

Moon on New Moon day

“వేదవద్వీరనార్యాణం సుబ్బయార్యమమాత్మజః
వీర భోజోద్భవం పక్షే దైవఙ్ఞాభీష్ట సిద్ధయే.
త దేవానందబ్రహ్మోక్త సిద్ధాంతే నకరో మ్యహం
భానుమత్యనుసారేణ రుద్రాందానాంతు లక్షణం
గజవేదనవాంభోధీ కలివర్షగతే భువిః
ప్లవంగాబ్దే భానుబింబం కంకణాకార ముచ్యతే.
ప్లవంగే ద్విత్రిగ్రహణాః సూర్యాచంద్రమసో క్రమాత్
ఇమే పంచగ్రహణాశ్చ కృష్ణవేణ్యాశ్చ దక్షిణే.
యమే సూర్య గ్రహే కించిత్ దృశ్యాదృశ్యో భవే త్తతః
యమే చతుస్యా గ్రహణాం కృష్ణవేణ్యా ముదగ్దిశి.
జనానాం సర్వదేశానాం సంఙ్ఞార్థం గురుమహే వయమ్
అయ మాదిత్యమధ్యే తు సవ్యస్యం కంకణాకృతిః
సేతు వేషార్థయో ర్మధ్యే కాశీ శ్రీరంగదేశయోః
భిన్న కంకణరూపస్యాం కుంభకోణే రవే ర్వపుః
గౌతమీ నర్మదా మధ్యే భిన్నకంకణ ముచ్యతి
తస్యా ఉదీచిదిగ్భాగే కాశీ వింధ్యాద్రయో రపి
అస్మిన్ శ్రీశైలదేశే తు కంకణాకార ముచ్యతి
శేషాద్రి గౌతమీ మధ్యే ఉదయో దివి దృశ్యతి.
ప్లవంగే పంచగ్రహణే సూర్యాస్తు వలయాకృతిః
తన్మధ్యే విష్ణురూపస్యాత్ తద్భక్తానాం ప్రియావపమ్”

Subbaraya Kalagnanam

భానుబింబమందు విష్ణు రూపము చూచి
భక్తులు సంతుష్టు లయ్యేరుమా
పూని పౌర్ణమి నాడు అమావాస్య అయ్యీని
పూల వర్షములు గురిసీనిమా

Govinda Vakyam No. 286, Veera Brahmendra Swamy.

వీర భోగ వసంతరాయలు భూలోకానికి వచ్చే కాలమందు పుట్టే కార్యాలు అమావాస్యనాడు చంద్రోదయమయ్యీని. పుష్పముల వాన కురిసీని.”

Kalagnana Soujanya Patrika No.1

“ఈరీతిన సూర్యమండల మందు చంద్రుడు అంతా ప్రవేశించి యుండును. చుట్టూవారా ఎక్కువగా ఉన్న సూర్యబింబము వలయాకృతి అవును. నడుమనున్నటువంటి చంద్రుడు విష్ణురూపంగా అగుపడును. ఇదే అమావాస్య పూర్ణిమ. అనగా సూర్య మండలమందు చంద్రుడు ఉదయించి నాడని తత్త్వవేత్తలచే పలుకబడిన మరుగు మాట. ఇదే అమావాస్య నాడు చంద్రోదయ మయినది అని బ్రహ్మవేత్తలైన వారు తెలుసుకొని సంతోషపడుతున్నారు.”

11th Chapter of Kalagnanam

ప్లవంగ నామ సంవత్సరంలో వచ్చే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణంలో, సూర్యుడు వలయాకృతిలో కనబడుతాడు. ఆ సూర్యబింబం మధ్యలో భక్తులకు అణు సమానమైన, బంగారు వర్ణంలో ప్రకాశించు శ్రీ మహా విష్ణువు దర్శనమిస్తారు. అమావాస్య పౌర్ణముల మధ్య లోకంలోని పుణ్యప్రాణులపై పుష్పవాన కురిపించినట్టుగ బహు కీర్తి పొందుతారు. ఇట్టి రహస్యమైన సూర్యగ్రహణాన్నే పెద్దలు ‘అమావాస్య నాడు చంద్రోదయం‘ అని అన్నారు. ఈ దృశ్యం చుసేనాటికి భూమియందు వీర వసంత రాయలు ఉద్భవించి వుంటారు. ఈ యొక్క రహస్యమైనటువంటి ఈ గ్రహణము భూమియందు దృష్టాంతరం చూచే యెడల లోకానికి విరోధము గలిగేటట్లు పుణ్యాత్ములు వాడుకొందురు. ఇది వీర ధర్మజులు ఉధ్భవము అయ్యేటందుకు హేతువు.

August 02, 2027 AD.

ఈశాన్యే విషవాయుః

ఈశాన్యే విషవాయుః

Immense quantities of poisonous gas are freed. It will rise into the atmosphere and biosphere and create three, and more, days of darkness. The air is poisoned for days, but winds will drive the poisonous clouds to the East.”

Gottfried von Werdenberg, 1994 AD

By this time mankind will be stricken with terror. Birds will be like reptiles and will not use their wings. Animals of the ground, in fear and alarm, will raise such a clamour that it will make human hearts tremble. Men will flee their abodes in order not to see the weird occurrence. Finally, complete darkness will set in and last for three days and three nights.”

Johannes Frieda, Austria. 1204-57 AD

“All states will be shaken by war and civil conflict. During a darkness lasting three days, the people given to evil ways will perish so that only one-fourth of mankind will survive. The clergy, too, will be greatly reduced in number, as most of them will die in defence of the faith of their country.”

Sister Mary of Jesus Crucified, 19th Century.

God will send two punishments: one will be in the form of wars, revolutions and other evils; it shall originate on earth. The other will be sent from Heaven. There shall come over the whole earth an intense darkness lasting three days and three nights. Nothing can be seen, and the air will be laden with pestilence.”

And Maria Taigi, 1769-1837 AD

శ్లో.  వృషభరాశిగతే మందే ఈశన్యే విషవాయవః
తై స్యా ద్విపరీతజనాః యమలోకం గమిష్యతి
.”

Subbaraya Kalagnanam, 11th Chapter.

The fog will be followed by three days of darkness. This will occur during the month of Zil-Hajj after Eid ul-Adha.” – Islamic prophecies.

Islamic Prophecies

Flyers are not birds & Swimmers are not fishes. Wars does not depend on soldiers. It’s a game of technology. Millions of miles of deadly smoke: on top a mushroom and at bottom a fountain. A sight out of people’s imagination.  Big trouble not solved, but greater trouble arrives.”

Poem 56, Prophecies of Lee Chung-Feng, China

“ఈశాన్యముననుండి విషపుగాలి వచ్చి
విపరీత నరులంత చచ్చేరుమా”

Govinda Vakyam No. 06

Decoding from all the prophecies, we can get the time-period of this event. That is:

  • Saturn in Taurus
  • In the month of Zil Hajj after Eid ul Adha
  • During end of World War 3
22nd May 2059 to 10 June 2059.
Nostradamus

Nostradamus

“After that Antichrist will be the infernal prince again, for the last time.”

Nostradamus letter to King Henry

Century 10: Quatrain 72

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur:
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon-heur.

 Year 1999, Seven months
In the sky comes a Great King of Terror:
To bring back to life – the Great King of the Mongols,
Before and after Mars reigns happily

This prophecy refers to Comet Halley which is going to re-visit in 2061. This comet is also a sign in Islam regarding return of their Mahdi, promised King of Muslims. Hence Nostradamus compared Mahdi to King of Mongols, Genghis Khan. Of course Genghis Khan also has a bond with a Comet, which changed his destiny to invade West as the comet suggested. Another reason why Nostradamus compared them may be, Both the Future Mahdi and Genghis Khan will rule one of the largest empires in History. He also said “Before and after Mars reigns happily”, because before Halley appears, World War 3 (2058-59) will end and after its appear World War 4 will begin. So Nostradamus referring the Wars with Mars.


Century 5: Quatrain 74

De sang Troyen naistra coeur, Germanique
Qui deuiendra en si haute puissance:
Hors chassera estrange Arabique,
Tournant l’Eglise en pristine preeminence.

Of Trojan blood, will be born a German heart
and will rise to very high power:
He will chase the strange Arabians,
Returning the Church to its previous glory.

This prophecy refers to Chiren, who borne among the royal bloodline of French Bourbon lineage, but emerges from Germany.  He emerges exactly at end of World War 3 and fights against the Allied army of Russians and Turks. He will restore church glory because as of his time church would have lost its Pope and Vatican City. But he shall restore the papacy to a new place with New Pope.
But what is not clear – is the word “Arabians”. Because it’s the Turks who fight against the Germans. Nostradamus word “Arabique” clears another Islamic prophecy. As per Kitab Al-Fitan, The World War 4 begins exactly at the end of World War 3 when Christians soldiers and Muslim soldiers on the same side fight over the credit of victory of WW3. Christians give the credit of victory to Jesus and Muslims gives credit of victory to Allah. Immediately both sides will fall back and Christians will kill those allied Muslims. This happens in a place somewhere the Rhine, Germany. So Nostradamus is clear in the word “Arabs”.


Century 6: Quatrain 44

De nuict par Nantes L’Iris apparoistra,
Des arts marins susciteront la pluye:
Arabique goulfre, grande classe parfondra,
Un monstre en Saxe naistra d’ours & truye.

By night at Nantes, the rainbow appears,
By arts marines, they will stir up rain:
In Arabic gulf, great fleet plunges to bottom,
A monster, in Saxony, born to a bear and a sow.

This prophecy is referring to many events which happen simultaneously. First is a ‘Rainbow at Night in City Nantes of West France’. Second is a ‘Rain stirred by Marines new technology’. 3rd line is about a ‘Huge Fleet plunging in area of Arabian Gulf’. Fourth is a ‘Monster born to a Bear and Female pig’. Meaning is clear. While Western France is facing such a strange climate like rainbow appearance at nights, a new technology which can stir rains in midst of Seas is developed and at the same time, the Syrian King’s army sent to kill Mahdi will plunge to Bottom in midst of a desert in Arabia, while all these are happening a devilish man is born in Saxony, East Germany to a Bear and Female Pig (allegorically).


Century 1: Quatrain 73

France à cinq pars par neglect assaillie,
Tunys, Argal esmeuz par Persiens:
Leon, Seuille, Barcellonne faillie,
N’aura la classe par les Venitiens.

France shall be attacked, neglected by five partners.
Tunis, Algiers stirred by Persians:
Leon, Seville, Barcelona failed,
Situation will not have fleet, by the Venetians.

From Iran (Persia) shall come an attack. France will be attacked because of no foreign support. Tunisia and Algeria will face loss in that war. Spain too will fail for the counter attack. The whole War will lose the Naval fleet because of Italians at Venice. What we can understand is “France, Spain, Italy, Tunisia, Algeria and Iran will be under a War.”


Century 3: Quatrain 64

Le chef de Perse remplira grande Olchade,
Classe Trireme contre gent Mahometique:
De Parthe, & Mede, & piller les Cyclades.
Repos long temps au grand port Ionique.

Chief of Persia fills great Olchades,
Trireme fleet against people of Mahommedans:
From Parthia, and Media and pillars of Cyclades:
Rests long time at Great Ionian port.

An Iran (Persian) leader will occupy East and South Spain (Olchades), later he will make arrange a great fleet of Ships against Muslims. The fleet comprises of Irans and part of Greeks. And they shall gather the fleet in an important port of Ionian Sea.
This quatrain by Nostradamus meets exactly with Nu’yam bin Hammad Kitab Al-Fitan prophecy that “From Andalusia (part of Spain) a King comes with 70,000 ships and lands between Palestine and Egypt. And woe to the Arabs because of them.”


Century 5: Quatrain 27

Par feu & armes non loing de la mar negro,
Viendra de Perse occuper Trebisonde:
Trembler Pharos Methelin, Sol alegro,
De sang Arabe d’Adrio couvert onde.

By fire and arms, not long from Sea Black,
Will come of Persia, to occupy Trebizond:
Trembles Pharos & Mytilene. Sun cheerful,
Of Arab Blood, Adriatic waves covered.

With war, starting near to Black sea, an Iran (Persian) leader comes and occupies a part of North-East Turkey (Trebizond). In this War, Greek Islands (Pharos) and West Turkey (Mytilene) will face destruction. June – August months will see this war, as Sun will be cheerful at that time. Arabs will be killed hugely near Italy and Rome as the Adriatic sea will be filled with their blood.


Century 4: Quatrain 34

Le grand mené captif d’estrange terre,
D’or enchainé au Roy Chyren offert:
Qui dans Ausone, Milan perdra la guerre,
Et tout son ost mis à feu & à fer.

Great Leader captured, from foreign land,
Chained  gold, to King Chyren offered:
Who in Ausonia, Milan will lose war,
And whole his army put by fire and by sword.

A foreigner Leader (not from Europe, especially not from France, Germany, Spain, Italy, Greek and surrounding countries) will invade Italy from South, will lose wars at Ausonia (South Italy) and Milan (North Italy). Later He will be captured by German army and offered to King Chyren (Emperor of greater Germany). But his whole army will be put to death by Sword and Fire, leaving only him. I guess its part of WW3.


Century 5: Quatrain 55

De la Felice Arabie contrade,
N’aistra puissant de loy Mahometique:
Vexer l’Espagne, conquester la Grenade,
Et plus par mer à la gent Lygustique.

Of the good in Arabia country,
Will be born powerful in law Mahomeddan:
Vexes Spain, Conquers Grenada,
And more by sea to the Ligurian people.

A lucky Leader born into Islamic religion, from Arabia will conquer the Granada (North Spain) and Vexes Spain. Majorly by Sea, he shall conquer the Ligurian nations (South Europe). Guess – It may be Mahdi.


Century 3 : Quatrain 86

Un chef d’Ausonne aux Espaignes ira
Par mer fera arrest dedans Marseille:
Avant sa mort vn long temps languira
Apres sa mort on verra grand merveille.

A chief of Ausonia, to Spain will
By sea, will make stop inside Marseilles:
Before death, one long time to grow weak:
After death, some will see great marvels.

A chief of Italy (Ausonia) will go to Spain by sea and will make a long stop at Southern French port, Marseilles before his death and grows weak there. After his death, some see great wonders happen.


Century 10 : Quatrain 95

Dans les Espaignes viendra Roy trespuissant,
Par mer & terre subjugant or midi:
Ce ma fera rabaissant le croissant,
Baisser les aisles à ceux du Vendredi.

In Spain, will come King very powerful,
By land and sea, subjugating gold midday:
That will make degrade the crescent,
Lower the aisles to those of Friday.


Century 8: Quatrain 77

L’antechrist trois bien tost anniehilez,
Vingt & sept ans sang durera sa guerre.
Les heretiques mortz, captifs, exilez.
Sang corps humain eau rougi gresler terre.

The antichrist three spreads annihilates well,
twenty and seven years, blood will lasts her war.
The religious are dead, captive, exiled;
blood dead bodies of humans, water and pale hail covers earth.


Century 9: Quatrain 73

Dans Foix entrez Roy celulee Turban:
Et regnera moins revolu Saturne,
Roy Turban blanc Bizance coeur ban,
Sol, Mars, Mercure pres la hurne.

In Foix enters King ‘Blue’ Turban,
And will reign less revolution of Saturn:
King Turban White Byzantium heart banish,
Sun, Mars, Mercury near the Aquarius.

Foix is South France & Byzantium is Turkey.


Century 1: Quatrain 28

La tour de Boucq craindra fuste Barbare
Un temps, long temps apres barque hesperique:
Bestail, gens, meubles tous deux ferônt grând tare,
Taurus & Libra quelle mortelle picque?

Tower of Boucq will fear the foist barbarians a time.
Long time after, small boats Western side.
Livestock, people, possessions, both will loss.
Taurus & Libra, what a deadly weapon war?

Boucq is in North-East of France.


Century 1: Quatrain 46

Tout aupres d’Aux, de Lestore & Mirande,
Grand feu du ciel en trois nuits tombera:
Cause adviendra bien stupende & mirande,
Bien peu apres la terre tremblera.

All around Auch, Lectoure and Mirande
Big fire from the sky in three nights will fall.
Cause will happen both stupendous and Miracle;
Very soon after, earth will tremble.

Auch, Lectoure and Mirande are three places in South West France and to the West of Toulouse, in distance of nearly 30 kms around each other. A fire from Sky is spoken here. ?? The cause of this fire is Miracle and stupidity. But soon after fall of this fire for 3 nights, there shall be an Earthquake.


 Century 2: Quatrain 18

Apres la pluie laict asses longuette,
En plusieurs lieux de Reims le ciel touché:
O quel conflict de sang pres d’eux s’apprester,
Peres & fils Roys n’oseront approcher.

After the rain will milk enough long,
In several places of Reims the sky touched:
O What a conflict of blood near them is being prepared,
Fathers & Son Kings will not dare approach.

Milky rain is nothing but Muddy rains. Reims is in North-Eastern France.


Century 10: Quatrain 75

Tant attendu ne reviendra jamais,
Dedans l’Europe, en Asie apparoistra:
Un de la ligue issu du grand Hermes,
Et sur tous Rois des Orientz croistra.

Long awaited will never come back
Inside Europe, In Asia appears:
One of the league from the Great Hermes,
And on all Kings of East will grow.

Hermes is Half brother of Sun God, Apollo and son of King of Gods, Zeus. Literally representing Sun Dynasty and Son of God.


Century 6: Quatrain 80

De Fez le regne parviendra à ceux d’Europe,
Feu leur cité, & lame tranchera.
Le grand d’Asie terre & mer à grand troupe,
Que bleux, perse, croix, à mort dechassera.

Of Fez hat, will succeed to those of Europe, the reign
of blazing the city & the sword cuts:
The Great one of Asian land & sea of Great troop,
to that blues, Persians, cross will lose to death.


Century 2: Quatrain 4

Depuis Monech jusqu’au pres de Sicile
Toute la plage demourra desolee,
Il n’y aura faubourgs, Cité,  ne Ville
Que par Barbare pillee & vollee.

From Monaco until near the Sicily
All the beach will remain desolate:
There will remain there no suburb, city or town
That by barbarian looting & stealing.

ద్వితీయాశ్వాసము

ద్వితీయాశ్వాసము

మీకు ఏకాదశేంద్రియ వ్యాపార పారంపరివాసమైన దివసం గల్గీని. విలయ కాలానుగుణ్యమైన కార్యాలు గలిగీని. గజిబిజి అయ్యీని. ఘనసమూహములు కలకబారీని, కంఠగత వాత ఘాథుకమైన కాక పుట్టీని. కల్మషంబులు కాయంబుతోనే కరిగీని. గ్రహతులు సుగతులు దప్పితిరిగీని. కాలమాన కల్పంబులకు వికల్పంబులు పుట్టీని. అధ్యాత్మ యోగపురుషుని మహాప్రకాశమయ్యీని. మహా మన్నీలు కాలుమడచేరు. ముక్కాండమల్లయ్యకు మొక్కులు చెల్లీని. లంకమల రామేశునిరాక నిజమయ్యీని. సోమశిలగండి కనుమమార్గాననే దుర్గాధిపతి ధురితభంజనుడై ధూర్జటి పర్యాయనామ సంవత్సర, ద్విగుణకాలాంతర త్రయీమాసాన, భూసురభానువారాన పంచాక్షర ప్రకాశ ప్రళయ నక్షత్ర, దక్షిణ కాలానను, పక్షద్వయాన, ప్రవేశ మయ్యిని, బంగారు జంగమయ్య లింగాగ్ని ప్రజ్వరిల్లీని. లీలా వతారంబులు లీనమయ్యీని. అంగాంగాలు హరించీని, ఆర్తజనానందమయ్యీని. అంబుజ సంభవుని వ్రాత అంతమయ్యీని. అధిక తేజః పరమేష్ఠి ప్రకాశ పరమనదీప్రాంత పట్టణ ప్రవేశమయ్యీని పరమ యోగీశ్వరుల కాలానకు పదులుమూడు పంచక మొకటి పైమాసాలు పదింటి మీదట మమ కుమార మహత్ర్ప్రకాశ మయ్యీని. మలినంబులు మాసీని. మార్గశిరమాసానకు మందిరము చేరీని. మహానంది మార్గమున, మరుగు కొండలు మూడు దాటి పోగా, ఆడగాను నేవ్వరుందురో, వారే వచ్చే వీరయోగి యని వక్కణించినాము. ఇది మీకు ఆనవాలు. ఇదిగాక మీకు మాకు మాలిమియైన మధ్య సుఖ జన్మ స్థానమందిరం. అడయాళం ఆదిసప్తసందర్శనం సఫలమౌట గురుతు, మరిన్ని సపరివారసమేతముగా, శంకరసన్నిధానం సాక్షి. సర్వసాధరణమైన గురి, సంతతమున్ను, సర్వఋషిసమాగ, సపరివార సమేతముతో నేనున్ను నిజ భక్త హృదయాంతరాళ మందు నిలిచి, నిఖిల వేద రహస్యతత్త్వ, మహా తత్త్వ, ఆదికాలాన కథాసందర్భమున్నూ, అఖిలయోగిజ్ఞాన, భక్తిజ్ఞాన, గత్యేష్య జ్ఞానంబులున్ను, గ్రంథరీత్యా, బంధురమైన, బోధకముగా, బోధిస్తూ ఉన్నాము గాన ఇన్నిటికిన్ని హెచ్చైన ఆనవాలు గాన, మానసంబున నిస్సంశయులై, నిజముగా ఉండేది. నిర్ఘాతవాత జాత ఘాతుక మయ్యిని. సకల చరా చరంబులకు, సంతానంబులకు సంతాపంబులు పుట్టీని, మహోత్పాతంబులు నలువంకల విన బడీని. సర్వజీవంబులు సంక్షోభించీని. సుజనునకు జనోపకారమైన పనిగనుక స్వామి ద్రోహులకు సుగతి మార్గంబులు కలిగీని. ఆది ప్రేరితమైన శక్తి భీకరాకారియై, కదా చిత్తుగ కనబడీని. దాని అర్పులచేత భూతంబులకు మనోవికల్పంబు లయ్యీని, ఆ సమయాన మీరున్ను మీ సహచరులున్ను, సమాను లున్నూ, సద్భక్తులున్ను, సపరివార జనంబులున్ను సకలజన సంయుక్త సగుణధ్యాన అస్మద్దివ్యనామ పఠనపరులై ఆనందాన ఉండేది.                                               

ద్విపద

ద్విపద

*సాటి ప్రజలను భయబ్రాంతులకు గురిచేయటం ఇష్టం లేక ఈ ద్విపద అనువాదం ఇవ్వటం లేదు.

Dwipada speaks of Epidemics, Disastrous events, Natural Calamities, Wars & Advent of Veera Vasantaraya.

-+-

కావింప దూతల కపిలుడేతెంచి

హోమంబు గావింప హోమగుండంబు

భీమ దేశంబున పెడబొబ్బ లిడుచు

జనుదేర నొక నిశాచరుని బుట్టించి

మనుజుల భక్షింపు మని వాని పనుప

భాద్రపదంబున పడమటి దిశను

రౌద్రవేగంబున రహిని వసించి

పడమటి కరుదేర ప్రజలు భీతిల్ల

వడకుచు జనుదేర వరణుండు చూచి

యువరోషమునను నత్యుగ్రత దనర

తవిలి హోమము చేయ దనర గుండమున

ముప్పది రెండు మోముల శక్తి పుట్టి

మది నల్గి యాశ్వీజ మాసంబునందు

చదురుగా నామీద శని సప్తమంబు

వీక్షించి దేవతావిభుడు మానవులు

భక్షించి దేవతావిభుడు మానవుల

భక్షింపు మని పంపు నటురౌద్రలీల

మేటిజీవుల బట్టి మ్రింగ నూహింప

గాటంబుగాను యుగాంతమై తోచె

చటులమై వృశ్చిక సంక్రాంతియందు

చటుల తత్కాంచి వక్షంబున చేర్చి

వరుణ దేవుని జూచి వసుధేశు డనియె

గురుతుగా లింగాల కొండకు పోయి

కడమ భైరవునితో క్రమ మెల్ల దెలిపి

పనిబూని దానవియను సమకాల

శక్తి పశ్చిమదిశ సరగున బంప

భక్తి దప్పక స్వామి పనులు గావింపు

మని నీవు చెప్పిన నావిధం బంత

మనమున దలచగ మా శరణమున

వలనొప్ప గర్వించి వాడున్న జూచి

తల ద్రుంచి యాధ్వజస్తంభంబునందు

గట్టి, ఫలమ్ముగ కడు వరణుండు

పట్టుగా చని కాలభైరవుతోడ

గట్టిగా నెరిగించి కాదంటి వేని

మనమున వీరధర్మజు పాదమాన

నిను సంహరించెద నిజమని పలుక

వరుణ దేవుండుగ్ర వాక్యంబులకును

వెరచి మీరలు సెల విచ్చిన యట్లు

గావింతు నన సమకాలశక్తియును

వేవేగ దా సెల విచ్చిన నదియు

నట దక్షిణంబుల కరిగి భూసురుల

మకర కుంభంబుల మాసంబులందు

కకవికలను మహాకల్పాంత మయ్యె

పడియేడ్చు మానవుల్ భ్రమయు మానవులు

కడు నేల బడి దుమ్ము గరచు మానవులు

బెదరు మానవులు తబ్బిబ్బు మాటలను

పదరు మానవులు జీవంబులు విడిచి

తలగు మానవులు చిత్తంబుల నొంది

పలవించు మానవుల్ పలువిధంబులను

గుండెలు వ్రక్కలై గూలు మానవులు

తడయక పెదవులు తడుపు మానవులు

మరి భక్తజనముల మందిరంబులకు

శరణార్థులగుచును జనెడి మానవులును

కావవే దయనని కరుణ రక్షింప

తీవరంబుగ నోరు దెరచు మానవులు

విశ్వమంతయు మహాభీతిని బొంది

తహతహపాటున తల్లడించుచును

ఏడి నారాయణుం డేడి రక్షకుడు

ఏడి రాజోత్తము డేడి సామంతు

డేడి సంక్రందనుం డేడి గురుండు

శివు డేడి మనలను చేరి రక్షింప

ఎం దున్నవాడొకో యెవ్వరు దిక్కు

కందళితానందకరుడైన శౌరి

రామధర్మజులకు రాదయ్యె కరుణ

దీమసంబు వరుణ దేవుండు మనకు

ఇచ్చిన అభయంబు ఎక్కడ పోయె

చచ్చిన మీదట సౌఖ్యంబు లేల

కుశలవక్ష్మాపాలకుడు మహాత్ముండు

విశదంబుగా మమ్ము నేలు నటంచు

ఆశతో నుంటిమి అయ్యయో నేడు

ఆశలన్నియును నిరాశలై పోయె

సురపతి మము దయజూడలే దయ్యె

మరచి యున్నడొకొ మనయువరాజు

వీరధర్మజు దయావృత్త మెం దరిగె

కారణ మేగతి కాగల దొక్కొ

అని భక్తవీరు లున్నతి భీతినొంది

ఎనయంగ చింతించుచున్న యత్తఱిని

వినరావొ భక్తుల విన్నపంబులును

శక్తి యుపద్రవ జాడల ప్రజలు

యుక్తి దప్పిన రీతి నున్నారు నేడు

మన సురపతియైన మర్యాద లుండ

వని మీకు దెల్పెద నవుర బాగాయె

శాశ్వతం బైనట్టి సకల కర్యములు

అశ్వని గూడి వా డన్నియు మఱచె

చెండార్చి శమనుండు సతులతో గూడి

గండెక్కి యున్నాడు కడగి మీ సొమ్ము

అప్పడంబుల రీతి నారగించుటకు

ఒప్పియుండినవాడు వరుణ దేవుండు

వాయుకుబేరుండు వామదేవుండు

న్యాయంబు దప్పి యున్నారు సెబాసు

ప్రభువు కార్యము తేటపడ జేయువారు

విభవత్వ మిదియని విని నృపాలుండు

గడ గడ వణకి యా కపిలమునీంద్రు

నడుగగా పైబడి యభినుతి చేయ

కరుణించి రాజును కౌగిట జేర్చి

ఎఱిగింతు రాజేంద్ర యీసురపతిని

భక్తుల రక్షింప బనువు మీక్షణము

శక్తి కాములు నౌచు సడలింపవలెను

అనుచు రాజేంద్రుని యధిపతి బిలిచి

పనువుము వరుణుని పశ్చిమంబునకు

సేనాధిపతిని దక్షిణభూమి కనుపు

పనితంబుగను సుమంతుని పూర్వదిశకు

ఉరికింపు వాయువు నుత్తరమునకు

విశదంబు సెలవిచ్చి వీడైన పంపు

తీవ్రంబునను మధ్య దేశంబునకును

నీవును నేను నీకపిలుండు స్వామి

వార లందఱును పోవలె నని చెప్పి

పంపిన యప్పుడు పిలిచి వారలను

కనకాంబరంబులు ఘనరథం బొసగి

చను మన్న రాజుకు సద్భక్తి మ్రొక్కి

రామధర్ములు కృపారసమున జనిరి

ప్రమదంబుతో సంధిపాటిల్ల నంత

అతిశయ మేషసంగతి క్రౌంచపక్ష

మది ప్రమదంబుతో ననుకూలమైన

సరవి నుత్తరమున సాగె నాపదలు

తారలు మూడు సందర్భించె నంత

భారమై యుత్తరభాగంబునందు

ప్రకటగోదావరి పర్యంతభూమి

వికటమై విపరీతవృత్తులు పొడమి

ఒక్కొక్క తిథియందు నొక్కొక్కకోటి

నుక్కణగును తొలి యుగ్రరాక్షసులు

ఆ రెండు కలియుగ మన్యోన్యకలహ

క్రూర స్వభావులై కూలెడి విధము

విషవాతములచేత విపరీతగతుల

విషయ వాంఛల చేత విపరీతగతుల

విషయవాంఛలచేత వెరచి యెల్లెడల

మొదటి రాక్షసు లంక మూడు దిక్కులకు

పదియారుకోట్లు ఏబది రెండు వేలు

పదిమహాఖర్వముల్ పదియు పద్మములు

మూడు ఆక్షౌహిణుల్ మూడారునూర్లు

లక్షయేబది భక్షింప నొక్క

గడియలో చూర్ణమై కడు కృష్ణదాక

మడియుదు రావేళ మాధవుండరిగి

ఇదె మంచివేళ నీ వేగు మటన్న

కదియుచు బడబాగ్ని కడగి పెల్లార్చి

పాంచాననోద్భూత పావకజ్వాల

లంచిత దశదిశలందున బర్వ

పృథులదంష్ట్రాభీల భీకరార్భటులు

పృథి వెల్ల గప్ప నభేద్యమై తనర

శతయోజనములు విశాలమై రుచుల

స్థితి గాంచు గడు దీర్ఘసింహ మల్లార్చి

కణగి దిగ్గనలేచి గర్జించి మించి

కమలాకళత్ర లోకైకరక్షకుడ

తెర గేది యన నాదిదేవు డిట్లనియె

గరగరి రాక్షస గణముల నొడిసి

పురములు పల్లెలు భూరిదుర్గములు

వరుస సంకరజాతి వర్ణ సంతతుల

లోకులు పదునాల్గు లోకంబులందు

సకలచరాచరజంతుసంతతుల

కకవికలై దుమ్ము గర్వగ తాను

దండించి ఖండించి తల లుత్తరించి

గుండెలు పగిలించి గుడ్లను పొడిచి

చెండాడు మని యాదిశక్తికి దెలిపి

పుండరీకాక్షు డప్పుడు ఇట్టు లనియె

బలపడి జీవుల భక్షించు నెడను

తలవక మద్భక్తతతుల నొక్కరిని

నైన భక్షించిన నపుడె నీ తలలు

మానుగా ఖండించు మా కుమారుండు

గాన రాజేంద్రుని గని పంపు వడసి

పూని యెక్కడికైన పొమ్ము నిక్కంబు

రాజును మఱి యువరాజును గాంచి

మా జయవార్తలు మావారితోడ

తెల్పు వైశాఖంబు తెగిపోక మున్నె

మలయుచునై యష్టమంత్రుల గాంచి

తొలుత నీవార్తలు తోడ్తోన చెప్పి

మావారు చెప్పిన మర్యాదచొప్పు

త్రోవ దప్పక పెడదోయి రాక్షసుల

సకలజీవుల నొక్క జాములోవలను

వికలంబుగా నీవు విరిచి భక్షింపు

ఏ జాతి వారైన నెవరైన గాని

ఏ జాడ వారైన నేర్పడ జూచి

భక్త సంతతి పరంపరల బోనిమ్ము

భక్తులు గానట్టి పలుగాకి జనులు

వసియింప వలదింక వైళంబ పొమ్ము

కాంచీపురము దాక గైకొను సెలవు

పొమ్మని విష్ణువు భువనరక్షకుడు

తుమ్మరపురవీరదుర్గి కిట్లనియె

నీవు నీ సేనతో నీవేళ గదిలి

అలవారణాసిపర్యంత భూములను

కడువడి వేగ దిగంబరత్వమున

దడయక భువి నెల్ల స్థలముల వెదకి

బదరికాశ్రమ భూమి పరికించి యవల

యదధిపర్యంతంబు నున్న జీవులను

గడియకు పదికోట్లు కబళించి పేర్చి

గడియగడియ కట్లు గావింపు పొమ్ము

పగల నీతడవేల పదపద తూర్పు

బెగడొంద నెల్లూరు భేదింప వలయు

భాద్రపదంబున భద్ర నీవింక

రౌద్ర మేర్పడగ శ్రీరంగ పట్నమ్ము

సప్త ఘటంబుల సప్త దేశముల

ప్రాంతపు దేశాల బందరు దాక

అటుమీద దేశంబు లరసి పోనీక

కుటిలుల ఖండించి కొండల పొడవు

గన మొండెములు తోళ్ళు గావింపు మనియె

నంత సంవత్సరం బరిగిన లక్ష్మి

కాంతుండు నూహించి గరిమతో నపుడు

వర కుమారుని జూచి వైకుంఠు డనియె

పలుసంధి శంకింప వలవదు మనము

జయము చేకూడె నాశ్చర్యంబు గాదు

కేశవస్వామితో క్రియ లెరిగించి

భాసిల్లు నీప్రియభార్యల నునిచి

రాజన్య పుత్ర మిత్రాదుల తోడ

రాజితంబుగ యువరాజు మెప్పించి

పొలుచు దత్తాత్రేయమునివద్ద కరిగి

కపిలమహాముని గాంచి వసిష్ఠ

విపుల విశ్వామిత్రవిభునితో నచట

భోరున పదికోట్ల మునులతో గూడి

హోమంబు గావింప హోమకుండమున

కామేశ్వరియు బుట్టు గగనంబు నిండ

పెళపెళ నార్చుచు బేతాళ సమితి

కదియంగ నుదయించు కపిలునివలన

సెలవు గైకొని పంపు శక్తియోగమున

తలప ఘొటకపర్వతంబుల దాక

నొకనాటిరాత్రి నత్యుగ్రంబుగాగ

ఖలులను భక్షింపు గాసి పొందెదరు

భక్తగణంబుల పటుధర్మపరుల

బలభద్రుడనువాని బాడబపురికి

నంపు మువ్వరసేను డనువాని పిలిచి

పంపుమీ లంకలోపల సమీపమున

ఆ పరోక్షుడు చన నట తూర్పుదిశకు

కోపించి దైత్యుండు కుల్పు డన్వాడు

పదికోట్ల భటులతో వచ్చి రౌద్రమున

కదనంబునకు నగ్నికణములు దొరగ

సేనాధిపతిదెస చెచ్చర జూచి

సేనల నడిపించి చెలగి ముంగలను

ఆదుష్టదైత్యుల నందఱ బట్టి

నొక్కని పోనీక నుగ్రరాక్షసుల

చెక్కు చెక్కున దున్నె చెలగి కుల్పుండు

తలచూప వెరచి యుద్ధతి బారి పోయె

పొలుపుగ తారాధిపునివైపు చేరె

ఆపరోక్షుడు వెస నపరాంబుధి దెస

నేపున బరతెంచి యేగుట చూచి

ముదమొప్ప భృగుమహాముని సంతసించి

వదలక అక్షయ బాణ తూణీర

వజ్రకవచములు ప్రముఖాయుధములు

కనకకుండలములు గణుతించి పిదప

వనితామణిని హేమావతియనుదాని

కులశీలముల నొప్పకూతు నొసంగి

వెలయంగ మామనువీడ్కొని కదలి

రాజసన్నిధి కేగి రహి పరోక్షుండు

రాజు సంతసమొంద రత్నాంబరములు

నొసగె దత్తత్రేయు డురుసంభ్రమమున

కుసుమాంగియను దాని కూతు నొసంగి

యారాజమౌళియు ఆ కపిలుండు

భూరి రత్నాంబరంబులు కట్న మొసగె

భద్రావతి యనంగ పరమ కల్యాణి

భద్రలక్షణములు పరిగిన సుతకు

నపుడె పెండిలి జేసి యలరిన గదిసి

కృషి మీరగ పుష్పగిరికి నేతించి

మహిమీద నాషాడమాస మేతేర

బహుజీవకోటికి బాధ మెండాయె

పిడుగు లద్భుతశక్తి పృథివిసై దొరగె

జటుల భంగిమను రాజన్యుల గదిసి

కలహించి యన్యోన్యకదనరంగమున

బొరసి సర్పంబు నిర్మూలనం బయ్యె

వసుధపై నెత్తురు వర్షముల్ కురియు

కసిబిసిగా ప్రజల్ గాసి చెందంగ

అంతకు నంతకు నయ్యె మిక్కుటము

వావివరుస దప్పివాదముల్ బలిసి

పిలిపించు భక్తుల ప్రేమ బుట్టించి

అబ్జాక్షు సన్నిధి కరుగంగవలయు

వలవ దాలస్యంబు వలదు నిక్కంబు

ధరమీద శుభముహూర్తము రేపు గలదు

జనపతి యంత వైశాఖమాసమున

చనె సైన్యములతోడ శౌరి సన్నిధికి

చని యువరాజుతో సకల మంత్రులును

తనరంగ సాష్టాంగ దండప్రణామ

మొనరించి సద్భక్తి నొగి సన్నుతింప

వనజలోచను డంత మనుమయత్వష్టృ

శిల్పిదైవజ్ఞులు చేరి సేవింప

వేడ్కతో మునివరుల్ విబుధులు సడువ

పనిబూని చతురంగబలములు గొలువ

ఘనపర్వతములు నక్కజముగా డిగ్గ

దుందుభికాహళతూర్యనాదములు

అందంద మ్రోయ రయంబున గదలి

అక్కడక్కడ భక్తు లరుదెంచి మ్రొక్క

గ్రక్కున వారల కరుణించి దివ్య

దినకరశతకోటిదేదీప్యమాన

ఘనఘోటకము నెక్కి ఖడ్గంబు బూని

వీరధర్మజు లంత వేంచేయు నపుడు

శౌరి కుమారుండు సన్నిధి చేరి

కొమరొప్ప ముత్యాలగొడు గొప్ప బట్టి

ప్రమదంబుతో యువరాజు చామరము

వీవ దేవేంద్రుండు విమలగాంగేయ

ఠీవి రత్నము సురటియు బట్టి నడువ

ననలుండు పాదుక లందంద నీయ

దినకరసుతు డంత దివ్యాంబరములు

గొనితేర నందంద కోణపు డతుల

పాదుకల్ రయముగా బట్టియు నడువ

ననిలుండు పార్వ్శంబు నందంద చదువ

ప్రతిలేని భక్తితో వరుణు డత్తఱిని

నడపంబు బట్టి మన్నన మీరి నడువ

నుపరివేళల పవనుండును గొలువ

చనుదేర ధనదుండు చండకోదండ

మును దాల్చి ముందర మును మిడి నడువ

ఘనగదాదండ మక్కజముగ దాల్చి

వెనుక నీశానుండు వేడ్కతో నడువ

ముంగల నిరుపార్శ్వములు నడువంగ

కపిలు డాదిగ మునిగణము లందంద

విపుల భక్తిని నంత వేదముల్ చదువ

మనుమయాదులు కాలమర్మ సంగతులు

గణుతింప నాళీకగర్భు డవేళ్ళ

బహుశాస్త్రపద్ధతుల్ పలుమారు దలప

తానెమ్మినెక్కి సేనానియు రాగ

అతులమౌ ప్రీతి వాద్యధరాదులునుగ

వాద్య సంగీతంబు లింపుగా పాడ

తడయ కరుంధతి తరలాక్షు లంత

నలరెడు మంగళహారతు లీయ

వందిబృందంబు కైవారంబు సేయ

సందడి జడియుగా స్వామి హెచ్చరిక

యనుచును నడువగ నవనీశసుతులు

ఘనవృషసేనుండు కలుషభంజనుడు

చెలగి సాందీపుండు చిత్రాంగదుండు

బలభద్రు డాదిగా పార్థివోత్తములు

దగ నాయుధమ్ములు దాల్చి ముదమొప్ప

మొనసియు యువరాజు ముందర నడువ

కదిసి వర్జ్యన్యుండు కార్తికేయుండు

సులభుండు రంభుండు సోమశేఖరుడు

ప్రబల సైన్యముతోడ పార్వ్శభాగముల

పదునాల్గువేలు నిర్భరవృత్తి నడువ

మాధవుండరుదెంచి ‘మహనంది’ చేరి

సాధుజనరక్షణోత్సాహియై మెఱసి

సిరిదేవి శిఖరంబు చెచ్చెర నెక్కి

యరుదెంచె హరియందు నతివ లెల్లరును

మహిమాస్పదుండగు మాధవు గొలువ

సహజభక్తిని నమస్కారంబు చేసి

విందు గావింప గోవిందు డావేళ

కందర్పవైరిని కరుణ మన్నించి

వెడలి మార్గంబున విముఖు గావించి

ఫణిఘోటకము మారువడి తటాయించి

కరవాలధారను ఖండించివైచి

ధరణి గంపింప దుస్తరమార్గములను

సాధించి శక్తుల జవమెల్ల మానిపి

తత్వభేదుల షణ్మతస్థుల బిల్చి

కొందఱి నుగ్గాడి కొందఱి నొంచి

కొందఱి కొరడాల గొట్టి హుంకించి

కొందఱి దూషించి కొందఱి మోది

కొందఱి గుండెలు గుడ్లు దీయించి

చిందరవందర చేసి సాధించి

అందఱి దనభక్తు లగునట్లు చేసి

నందేల కరుదెంచి నడురాత్రియందు

తడయక దైత్యుల తాళ్ళప్డు తెంచి

వడివడి నామార్గవర్ణ సంకరము

చెడిపోవుచున్నట్టి చెనటుల బట్టి

వడిగ బొట్టలు చీల్చి వైరముల్ వాపి

సిరులెల్ల కోనాల సీమలయందు

పరిపరివిధముల భక్తులు గాంచి

కడుదుర్గముల తాను గైకొని కదలి

యుడుగక వెడలి యహోబిళంబునకు

చనుదెంచి నరహరిస్వామిని గాంచి

పనిబూని యాకర్లపాలెంబు కరిగి

మయునిచే పూజ లిమ్మడి గాంచి మించి

నయ మొప్ప నట దినత్రయ మున్నవెనుక

కపిలమునీంద్రు నాకర్షించి యున్న

విపులమున్నెల్లికి వేవేగ కదలి

కలహచూతపురంబు గైకొని కదలి

చండిచెర్లకుచేరి సర్వేశ్వరుండు

అందు భక్తులతోడ నరసి మన్నించి

ఘను డించినగరంబు గాంచి సంబాక

యను నగరంబును నరసి భక్తులను

వీక్షించి యాకృష్ణవేణి దర్శించి

అక్షీణమౌ బలాయతశక్తి మరలి

కలధనంబుల నన్నికడల శోధించి

వెడలంగ కుశలవవిభుని కైవసము

గావించి భక్తుల కిమ్ము ఖర్చునకు

శ్రీలను వెలయగా జేసి తత్సుతుడు

నెమలిగూడెమునకు నృపు డేగుదెంచి

రమణి దోడ్కొనివచ్చి రహి పరోక్షునకు

వరములు గావించి వైళంబు గదలి

నరులెన్న భుసురనగరంబుసకును

నరుదెంచి మృగశిరయను తలోదరిని

ఎందున్న దనవుడు ఈశ్వరు డనియె

అందఱు కుసుమాద్రియం దున్నవారు

కేశవస్వామి సంకేతంబు తోడ

నందుండి మాధవుం డరిగి సలలిత

కపిలునిస్థానంబు గాంచి వెలయంగ

నారాత్రి నిద్రించి యా మఱునాడు

పాళెంబు వీక్షించి వరుస నామీద

గిరిధరుండును పుష్పగిరి చేరె నంత

శ్రీరమాధీశు డాశ్రితవత్సలుండు

కారణకార్యసంకల్ప మూహించి

సకల దిక్పతులును సన్మునీశ్వరులు

సకలభక్తజనాళి సందడి గొల్వ

మనుమయత్వష్టాదిమంత్రిపుంగవులు

ననుమతి భావికార్యము విచారించి

తన తనూభవుని అద్భుతభుజాబలుని

గని కుశలవులను గావించు క్రమము

సకలమౌ భావలక్షణములు దెలిసి

మంగళస్నానసమగ్రానురాగ

సంగతి దీక్షా విచక్షణంబులకు

సమయ మేర్పడ బొందు శ్రావణశుద్ధ

ప్రథిత షష్ఠి ని భృగువాసరంబునను

మంచి దటంచును మయు డెఱిగించె

పంచమి తిథిని దిక్పతుల భార్యలును

సుతబంధుహితజనస్తోమంబుతోడ

మతిమంతులై నట్టి మంత్రులతోడ

ప్రకటితభూషణాంబరములతోడ

సకలవైభవముల జనుదేర వలయు

రప్పించు మనవుడు రాజనందనుడు

నప్పుడు నాసుమంతావవినాథు

కనుగొని సెలవిచ్చి కమలోదరుండు

మనమున నూహించి మన పరోక్షుండు

ఘను డతం డిట కార్యఘటన గావించు

ఘనభుజాబలుడు సంక్రందనుం డతుల

తేజంబుచే మహాదేవసన్నిభుడు

రాజసింహుడు నృపరాజభూషణుడు

వాలాయముగ దైత్యవర్గంబునకును

కాలమృత్యువునైన కాలభైరవుడు

కపిలమహాముని కరుణ గైకొన్న

విపులమానసుడు వివేకభూషణుడు

నీ వెఱుగవు వాని నిజమహత్త్వంబు

దేవదేవుడు విష్ణుదేవు డెఱుంగు

ఏ నెఱుంగుదు కొంత వినిపింతు వినుము

వానిజన్మస్థితి వాడు పూర్వమున

మూడుమూర్తుల తపంబునను మెప్పించి

వాడు గైకొనె దివ్యవరములు మున్ను

కాలకంఠుని నైన కమలాక్షునైన

కాళికాభవునైన కమలాక్షునైన

ప్రమథులనైన దిక్పాలురనైన

సమయోచితంబుగ సాధింపగలడు

గిరివర దైత్యుందు కృత యుగంబునను

వరయుతంబుగ ప్రజాపతి అంశయందు

వీరనందీశుదై వీడుద్భవించె

సంగతి తనతల్లి చనిచ్చి వీని

పృథివిపై కూర్చుండ బెట్టిన వెంట

మధుసూదనుని తన మదిలోన దలచి

తనరంగ సప్పుడు తల్లిదండ్రులకును

కనుమ వీడుచును బంగరుకొండ కరిగి

కడు భక్తి నాకాశగంగలో మునిగి

తడయక స్నానకృత్యము లెల్ల దీర్చి

చనుదెంచి కాంచన శైలాగ్ర మెక్కి

గొనకొన్నవేడతో కొండనెత్తమున

నొకకాలు పాదుగా నునిచి వేగంబె

అకలంకమౌ ద్వితీయాంఘ్రియు నెత్తి

హరి కిరణంబులె అశనంబు గాగ

బరికించి యల ఊర్థ్వబాహుడై నిగిడి

యోజనాయుత రూప మొయ్యన దాల్చి

తేజంబు దశదిశల్ తెరగొప్ప నిండ

చలనంబు మాని నిశ్చలచిత్తు డగుచు

బరగంగ రోషాదిపటలి వర్జించి

పవనుని బంధించి పంచేంద్రియముల

మదమణిగించి నిర్మలబుద్ధిలతకు

మారాకు హత్తించి మఱి రేచకంబు

పూరక కుంభకస్ఫురణ గావించి

పదవిజృంభణను దుర్వారకుండలిని

నడివీథి బెకలించి నడినాళరంధ్ర

వివరంబు చెలగించి విడువక నిక్కి

కుడియెడమలను మార్కొని తటాయించి

ప్రళయకాలాభీల పటుబడబాగ్ని

కలయబట్టిన చేటకన్ను సంధించి

సకలప్రపంచంబు సర్వదా మిథ్య

అకలంకగతి గూడి హరి గూర్చి తపము

గావింప లోకము గడ గడ వడకె

దేవతల్భీతిల్లి ధృతి తల్లడిల్లి

హరితోడ నెఱిగింప నత డేగుదెంచి

పరికించి శతదివ్య వత్సరంబులకు

నీయుగ్రతపమున నేను మెచ్చితిని

ధీయుక్తి వేడుము దివ్యవరంబు

అనిన కేశవుభవత్కారుడా వేళ

జనులెన్న దేవర సన్నిధియందు

నకల కారణ ప్రయోజనముల యందు

సకలంకపతి యగునట్లుగా నాకు

వరమిమ్ము వేరొక్క వర మొల్ల ననిన

పరిపూర్ణ కృప చేత వర మిచ్చెతొల్లి

అది కారణంబున నవనిపై వీడు

విదితంబుగా నిప్పుడుదయించె నంచు

ఉల్లంబు రంజిల్ల నుత్సవవేళ

తల్లియైనట్టి సీతాదేవి నాకు

వినిపించుటయు జేసి వీని జన్మంబు

కనుగొంటి నయ్య అఖండవిక్రముడు

నీమది మర్త్యుగా నిర్ణయింపకుము

స్వామి కార్యము వీడు సాధింపగలడు

అది యీ పరోక్షుని అవతార మహిమ

దేవతాకార్యంబు దీవించు మిపుడ

తపసులకైన దుస్తరము నీ యాత్మ

అని తోడుకొని వచ్చి యధిపతి యెదుట

నునిచిన కుశలపు డుత్సాహ మంది

బంగరు పచ్చల పల్లకి యొసగి

బంగారుభూషణాంబరము లొసంగి

అనఘాత్మ చెన్నమాంబాదిగా గలుగు

వనితలతో నీవు వైళంబు రమ్ము

పొమ్మన కుశలవ భూపాలునకును

సమ్మతితోనమస్కారంబు సలిపి

తత్వైభవంబున దనయింటి కేగి

యతివల కవ్విధం బంతయు దెలిపి

సతులతో హితులతోచనుదెంచె నంత

కపిలమునీంద్రుని గని యువరాజు

తపసుల భక్తసంతతుల రావించి

తారకాక్షాది దుస్తరదైత్యతతుల

వారి బంధువులతోవారి రప్పించి

లోగడ వెలిగడ లోనుగా జనిన

వేవేగ తోడ్తోడ విబుధుల బిలిచి

వెలయంగ నొకరిని వెలితి గాకుండ

కలయంగ నాల్గుయుగంబులనుండి

యున్నట్టివారల నొనర వేర్వేర

తరుణుల పుత్రమిత్రాదిసంతతుల

పదికోట్ల దేవతాభటులను బలిచి

తడ వాలసించిన దండింతు ననుచు

నడరి పరోక్షుండు నలువతో పలికె

ధర వియత్తల రసాతలముల కరిగి

నటు పరోక్షుని శీల మంతయు చెప్పి

నీపుత్రపౌత్రుల నీబంధుజనుల

నీపత్నులం గూడి నీవు రమ్మనుచు

పదపదం డని మహాభక్తులు కదల

సకలలోకనివాససంఘంబు లపుడు

అకలంకభక్తితో నధికోత్సవములు

ఎన్నాళ్ళకిచ్చె మా కిహము వరమ్ము

కన్నులపండువుగా జూతు మనుచు

వీరధర్మజుని భూవిభుని నందనుని

వీరధర్మజు నాగవిభుడు పరోక్ష

వీరుల జూచి సందేహింప వలదు

అన వలె నని వాడు హరి యాజ్ఞ వడసి

మాన్యుల రావించి మునుల రావించి

కపిలమునీంద్రుని గని కేలు మొగిచి

తపము ఫలించి నీతలపట్టులుండె

నాలస్య మింకేల అటుసేయుడనిన

పోలిచి శిష్యుని బుద్ధికి మెచ్చి

శతయోజనముల విశాలమైనట్టి

కుదురౌ త్రికోణంపు కుండాతరమున

ననలు ప్రతిష్ఠించి అమ్మునివరులు

కొమరార నయ్యగ్నికుండమధ్యమున

వలనొప్పనాహుతుల్ వహ్ని కర్పింప

చెలరేగి దహనుండు చిటపటార్భటుల

పటుతరబ్రహ్మాండభాండముల్ పగుల

పెటపెట మని గిరుల్ బెగ్గిలి నిగుడ

భుగభుగమంటలు భూనభోంతరము

అగణితస్ఫూర్తిమై అందు దనర్ప

దశదిశల్ నిండి ఉదగ్రత సాగి

వితతమై నెఱి మంటవితతి బిట్టెగసి

అటు సూర్య చంద్రపథావళి కెగసి

కడువడి సత్యలోకంబును గడిచి

తుదితుది మండ వీథులు సాగిసాగి

కడువడి దగ నాలుకలు కోసికోసి

భయపడ నొప్పారె పటుజవోన్నతుల

ఘోటకారూఢుడై గోవిందు డపుడు

గాటంపుఖడ్గ ముగ్రంబుగా బూని

పరిపూర్ణకృపతోడ భక్తజనాళి

జయజయశబ్దముల్ సజ్జనుల్ పలుక

రూడిగా తనకుమారుల కిట్టు లనియె

మంగళ స్నానముల్ మరి చేయవలయు

సంగతుల్ దొరసి నిశ్చలవృత్తి బూని

కావింపు మనవుడు కరముల మొగిచి

శతమఖు డనలుండు శమనుండు నిరృతి

తడయక యావరణుడు పవనుండు

యక్షాధిపతియు నీశానుండు వారి

సతులతో హితులతో చటుల మంత్రులతొ

సేనాధిపతులతో చయ్యన వచ్చి

పదియారుకోటుల పది రెండు వేలు

వదలక రాజుతో వహ్నిలోపడిరి

అనలుండు బ్రహ్మాండ మంది మండగను

కుశలవపతి గని వహ్నియ జడిసి

హరికుమారుండు వీడలవిగా డనుచు

గరిమ కృశానుండు కడుచల్ల నయ్యె

జలధిలోపల నీదు చందంబు తోచె

సలలిత కుశలవక్ష్మా వల్లభుండు

సకలమంత్రంబులు శౌరిసత్కృపను

అకలంకముగ పదియారు ఘడియలను

ఆకుండ మధ్యంబునం దుండ వారు

బాగొప్ప వీక్షించి పద్మలోచనుడు

వలనొప్ప నీతి దివ్యజ్ఞానదృష్టి

కులశీలదాక్షిణ్యగుణవయోధర్మ

ములు నీతిమార్గముల్ మూడుమూర్తులకు

నలవిగానట్టి మహామహత్త్వములు

శతసహస్రములు లక్షలు కోటివేలు

ప్రతిలేని ఖర్వముల్ పద్మసద్మములు

మదనసుందరులైన మానినీమణులు

సదమల పతిభక్తి నత్యున్నతులను

పరిపూర్ణ సత్కళాభావుల జేసి

జలజాక్షు డరు దెంచె సత్కుమారకుని

ఆలింగనముచేసి యాసుమంతాది

శీలవంతుల కటాక్షించి వేవేగ

నందఱ దోడ్కొని హరిసంతసమున

సందడింపుచు దన సతులును దాను

చనుదెంచె రచ్చటి సన్నతుల్ మెచ్చ

శ్రీవీరధర్మజస్వామి విజయము

మహిమభారతి చెప్పమఱి భవిష్యంబు

విన్నవించెద నేను విశదంబుగాను

చెన్నొంద వినరయ్య చెవులపండువుగ

కమలాలయనుగూడి కమలనాభుండు

రమణీమణిని గూడి రామధర్మజులు

కదలివచ్చెడు జూడ కలికిరూపమున

ముదమందుచుండును మూడులోకములు

నలువంక రథములు నాలుగుకోట్లు

పదునెనిమిదికోట్లు భటవీరవరులు

పదములు పాడుచు పద్మినీస్త్రీలు

ముప్పదిముక్కోట్ల మూకలతోను

వీరగురుడు వచ్చి యానందముగను

ముత్యాలఛత్రముల్ ముందర గొలువ

సత్వాత్ము లది చూచి సంభ్రమించెదరు

భేరి వేయించేరు భీకరంబుగను

ధారుణిలో ప్రజల్ తల్ల డిల్లగను

భానునందికి వచ్చు భక్తవత్సలుడు

భానుమండలపతి పాలించు జగము

అటమున్న వీరభోజాదినాయకులు

కృతయుగ ధర్మపద్ధతి నడిపింప

అమలనాగస్థలమందున దివ్య

యోగ మార్గంబున యోగీంద్రు లెల్ల

నొసగ దివ్యాస్త్రంబు లొగి వాని నంది

వసతిగా పదునాల్గు వర్షంబు లచట

చనిన పిమ్మట నాదిశక్తిని పంపు

తామసంబునను చింతన చేయ నరులు

కాలజ్ఞు లొనరించు గతి కానలేక

మూలంబు తెలియక మూర్ఖులై నరులు

గురు ధర్మములు లేక కుటిలమానవులు

తిరిగుచుందురు దివ్య దేశంబులన్ని

చెడిపోవువారల చేపట్ట లేక

గడచిపోవుదు రనుకంపయు లేక

మారిపంపున కొంతమంది మడియుదురు

పాతిక పాలు భూప్రజ సత్యజనులు

నియతిజ్ఞు లెల్లరు నిలిచియుండెదరు

తామసం బెడలించి తగ దినకరుడు

క్రమమున నుదయించు గతి వీరభోజు

డమిత తేజంబున నానందమునను

ప్రమదతోడుత రాజ్య భారంబు బూని

కృతయుగ ధర్మాలు కీర్తింప కవులు

శతదశసంఖ్యవర్షాలు పాలించు

******

Theme: Overlay by Kaira Kalagnanam
Andhra Pradesh, India