3వ ప్రపంచ యుద్ధం

మీనరాశి గతే మందే మ్ళేచ్ఛానాం నాశనంభవేత్.కించిత్సౌఖ్యంతు జగతి సంయుతే క్రియతే శనౌ.వృషభరాశిగతే మందే ఈశన్యే విషవాయవఃతైస్యాద్విపరీత జనాః యమలోకం గమిష్యతి.శనౌస్థితే జుగ్మరాశౌ భవేత్భూభార నాశనమ్ఆనందే దనుజాబ్దేతు లోకేశ్మిన్కలినాశనమ్. Subbaraya Kalagnanam, 11th Chapter. బహుధాన్య విక్రమ వత్సరంబులొన బహు యుద్దములు జరిగేనుమా Govinda Vakyam No.15 తేలు మీద గురుడు ప్రవేశమయితేనుదేశాలన్నియు వారు గట్టేరుమా Govinda Vakyam No.243 “At the end of July, Soviet attack wedges will rapidly advance against Western…

Read more 3వ ప్రపంచ యుద్ధం