ఉత్తరాణ నక్షత్రం

యామాన కోకచుక్క చొప్పునను నాల్గు యామాల చుక్కలు పుట్టినిమాఇమ్మహిలో నుండు పుణ్యులను రక్షింప శ్రీమాన్ వీరయోగి పుట్టినిమా Govinda Vakyam No.57 గగనమందున నాల్గుచుక్కలు ఎదురుగ ప్రకాశ తారలు బుట్టినీమాప్రకాశ చుక్కలు చూచిన ప్రజలు దిగులుపడి అదిరిపడి చచ్చేరుమా Govinda Vakyam No.102 “the heavily anticipated merger of two stars KIC 9832227 in 2022 will not occur. However, if there is a small ray of light we…

Read more ఉత్తరాణ నక్షత్రం

few words

Had keen interest on this subject ‘Kalagnanam’ and has been reading it since from childhood. But never understood the prophecies in the initial stages as of course, falsely guided by wrong books. But the time arrived from Sep’16 when the original book published by Brahmamgarimatam got into my hands. That book gave the real picture…

Read more few words

3వ ప్రపంచ యుద్ధం

మీనరాశి గతే మందే మ్ళేచ్ఛానాం నాశనంభవేత్.కించిత్సౌఖ్యంతు జగతి సంయుతే క్రియతే శనౌ.వృషభరాశిగతే మందే ఈశన్యే విషవాయవఃతైస్యాద్విపరీత జనాః యమలోకం గమిష్యతి.శనౌస్థితే జుగ్మరాశౌ భవేత్భూభార నాశనమ్ఆనందే దనుజాబ్దేతు లోకేశ్మిన్కలినాశనమ్. Subbaraya Kalagnanam, 11th Chapter. బహుధాన్య విక్రమ వత్సరంబులొన బహు యుద్దములు జరిగేనుమా Govinda Vakyam No.15 తేలు మీద గురుడు ప్రవేశమయితేనుదేశాలన్నియు వారు గట్టేరుమా Govinda Vakyam No.243 “At the end of July, Soviet attack wedges will rapidly advance against Western…

Read more 3వ ప్రపంచ యుద్ధం

వీర వసంతరాయులు

జననం జనియించు విధములు చెప్ప శక్యముగాదు గనుక గురుకృపవల్ల తెలిసీనిమాపనుపడి పల్కెద పరమాత్మలీలలు పంచ సహస్రాణి పై తెలిసీనిమాయామాన కోకచుక్క చొప్పునను నాల్గు యామాల చుక్కలు పుట్టినిమాఇమ్మహిలో నుండు పుణ్యులను రక్షింప శ్రీమాన్ వీరయోగి పుట్టినిమాకేదారేశ్వరుని కీర్తి విద్యుతమైన కిరనము మీదట అయ్యీనిమానాదాంతర్యమి శ్రీనారాయణస్వామి నాడె అవతరించి వచ్చేనిమావిశ్వావసులోన ఉద్భవమయ్యీని కాశ కులములోన బుట్టీనిమాపశు సంవత్సరం ప్రాకృతమయ్యీని పశ్చిమ దిశలందు ప్రబలీనిమావాసుదేవుడు పుట్టి వర్ధిల్లిచుండియు వసుధ భారము మాంప వచ్చీనిమాకాశ్మీర స్థలముల హరి జన్మించి కదలక ఆర్నెల్లు…

Read more వీర వసంతరాయులు

భారత-పాక్ యుద్ధం

ఉత్తరాది జనులు దక్షినాభిముకులై ఉత్తరాయనమందు వచ్చేరుమాకత్తి కత్తి పరచి ఘనయుద్దమయ్యీని కలి భూదేవియు వణకీనిమా Govinda Vakyam No. 83 206. After that, a revolt will appear in India. Chaos will spread in the land of deniers.207. Idol-worshippers will then be cruel towards the Muslims. Muslims will stay patient in front of Hindu wrath and anger.208. Muslims of the western…

Read more భారత-పాక్ యుద్ధం

పరోక్షుడు

the character that resembles Jesus in Kalagnanam మన పరోక్షుండుఘను డతం డిట కార్యఘటన గావించుఘనభుజాబలుడు సంక్రందనుం డతులతేజంబుచే మహాదేవసన్నిభుడురాజసింహుడు నృపరాజభూషణుడువాలాయముగ దైత్యవర్గంబునకునుకాలమృత్యువునైన కాలభైరవుడుకపిలమహాముని కరుణ గైకొన్నవిపులమానసుడు వివేకభూషణుడునీ వెఱుగవు వాని నిజమహత్త్వంబుదేవదేవుడు విష్ణుదేవు డెఱుంగుఏ నెఱుంగుదు కొంత వినిపింతు వినుమువానిజన్మస్థితి వాడు పూర్వమునమూడుమూర్తుల తపంబునను మెప్పించివాడు గైకొనె దివ్యవరములు మున్నుకాలకంఠుని నైన కమలాక్షునైనకాళికాభవునైన కమలాక్షునైనప్రమథులనైన దిక్పాలురనైనసమయోచితంబుగ సాధింపగలడుగిరివర దైత్యుందు కృత యుగంబుననువరయుతంబుగ ప్రజాపతి అంశయందువీరనందీశుదై వీడుద్భవించెసంగతి తనతల్లి చనిచ్చి వీనిపృథివిపై కూర్చుండ బెట్టిన వెంటమధుసూదనుని…

Read more పరోక్షుడు

అమావాస్యనాడు చంద్రోదయం

“వేదవద్వీరనార్యాణం సుబ్బయార్యమమాత్మజః వీర భోజోద్భవం పక్షే దైవఙ్ఞాభీష్ట సిద్ధయే. త దేవానందబ్రహ్మోక్త సిద్ధాంతే నకరో మ్యహం భానుమత్యనుసారేణ రుద్రాందానాంతు లక్షణం గజవేదనవాంభోధీ కలివర్షగతే భువిః ప్లవంగాబ్దే భానుబింబం కంకణాకార ముచ్యతే. ప్లవంగే ద్విత్రిగ్రహణాః సూర్యాచంద్రమసో క్రమాత్ ఇమే పంచగ్రహణాశ్చ కృష్ణవేణ్యాశ్చ దక్షిణే. యమే సూర్య గ్రహే కించిత్ దృశ్యాదృశ్యో భవే త్తతః యమే చతుస్యా గ్రహణాం కృష్ణవేణ్యా ముదగ్దిశి. జనానాం సర్వదేశానాం సంఙ్ఞార్థం గురుమహే వయమ్ అయ మాదిత్యమధ్యే తు సవ్యస్యం కంకణాకృతిః సేతు వేషార్థయో ర్మధ్యే…

Read more అమావాస్యనాడు చంద్రోదయం

Kaliyuga age

కలియుగ సంవత్సరములు 1. Sri Veera Brahmendra Swami’s Govinda vakya No.99 says that కల్లయుగము అయిదేవేలేండ్ల లోపల కలికి రూపుడు తరలి వచ్చీనిమా ఎల్ల లోకము లేలుచు చతుర్యుగ సద్ధర్మములు మహి నిలిపేరుమా Kaliyuga before 5000 years, Kalki avatar will arrive. Ruling all worlds, establishes mean justice on earth. Kalki avatar (Veera Vasantaraya) will come before completion of 5000 years of kaliyuga.…

Read more Kaliyuga age