Birth of Vasantaraya

                                                             శ్రీ వీర వసంత రాయలు వారి జనన ఘడియలు

శ్రీ వీర భోగ వసంత రాయలు జననం గూర్చి బ్రహ్మంగారి మఠము నందు గల కాలఙ్ఞాన పుస్తకము నందు వివరింపబడినది.

1. As per Veera Brahmendra Swamy Kalagnanam, Govinda vakya no.99

కల్లయుగము అయిదేవేలేండ్ల లోపల కలికి రూపుడు తరలి వచ్చీనిమా
ఎల్లలోకము లేలుచు చతుర్యుగ సద్ధర్మములు మహి నిలిపేరుమా

Meaning – By 5000 years of Kaliyuga, Kalki Avatar (Veera Vasantaraya) will be arrived.
As discussed in previous topic Kaliyuga started in year 2930 B.C. Then 5000 years of Kaliyuga comes to Year 2070 A.D. So, as per the above Govinda vakya, Vasantaraya should arrive by year 2070 A.D.

2. In Sri Veera Brahmendra Swamy’s Kalagnanam, Govinda vakya no.60

విశ్వావసులోన ఉద్భవమయ్యీని కాశ కులములోన బుట్టీనిమా
పశు సంవత్సరం ప్రాకృతమయ్యీని పశ్చిమ దిశలందు ప్రబలీనిమా

Meaning – In Viswavasu nama samvatsara,’ఉద్భవమయ్యీని’ Vasantaraya enters into his mother’s womb and in Pasu nama samvatsara(also called Parabhava nama samvatsara), ‘ప్రాకృతమయ్యీని’ He becomes a normal human form.
From the point 1, we determined that Veera Vasantaraya will arrive before 2070 A.D. But above vakya states that, Vasantaraya will get conceived in his mother’s womb in Viswavasu year and takes birth in Parabhava year before 2070 A.D. So the chances of those years are either in the past or 2025 & 2026.

3. From original Kalagnanam book of Brahmamagari Matam, from 9th chapter Saint Sarvajna said that

” వీర వసంత రాయలు పదకొండోయేట బయటవెళ్ళును. పంచ రాత్రిళ్ళు శ్రీరంగాలు జూచి అనేక వైష్ణవులు కొలువంగాను త్రిపురాంతకానకు తూర్పుకడగా శ్రీశైలం మీదికి వచ్చును.”

Meaning – At age of 11, Veera Vasantaraya will come to outer world. He shall come to Srisailam from east of Tripurantakam after visiting 5 Vaishnava temples for 5 nights.
If Veera Vasantaraya has taken birth previously he should have already known to the world by age of 11 years. Hence his birth is still in future. That is in the years 2025 & 2026.

4. In Sri Veera Brahmendra Swamy’s Kalagnanam, Govinda vakya no.61

మామ మామయని పిల్చును అల్లుడు మారేడు బుర్రలోఉండీనిమా
మామ పేరు మార్గశిర శుద్ధ చతుర్దశి మంగళవారమని పాడేరుమా

Meaning – Songs are sung about Lord Shiva, who dwells in Bael tree, as Fourteenth day after New moon in Ninth month falling on Tuesday.
The day that was mentioned in above Govinda vakya by Sri Veera Brahmendra Swamy does exactly falls on 22nd December 2026 14:25 hrs. to 24:00 hrs.

22nd December 2026 – As the date falls in year 2026 which is Parabhava nama samvatsara( also Pasu nama samvatsara), so we have chance of Veera Vasantaraya taking birth on 22nd Deccember 2026. And it takes exactly 40 weeks for an ideal progeny. Thus dating back 40 weeks to above mentioned date, it arrives to exactly on 19th March 2026.

19th March 2026 – This date fulfill the vakya ‘విశ్వావసులోన ఉద్భవమయ్యీని’ as the date is last day of the year Viswavasunama samvatsara.

So the dates 19th March 2026 & 22nd December 2026 are very important in arrival of Veera Bhoga Vasantarayalu, Incarnation of God.

21 thoughts on “Birth of Vasantaraya

 1. Dear Sir,
  Sree Veerabrahmendra Swamy who went into jeeva samadhi predicted that he would reincarnate as Sree Veerabhoga Vasantharaya an avatara of Vishnu in the Year 1965-66. The various prophecies that mention that the third world war would begin in 2037 with a comet and an asteroid would fall on land and sea killing people and submerging many countries. This war would be waged by the Mahdi of Greater Arabia on Europe who would not hesitate to use nuclear weapons on the continent. Many people who engage in corrupt practices and are agnostic ( who do not believe in God) would be killed by Lord Kalki.

  1. Dear Ravi shankar, I dont know from where you base your words. As of mine are truly converted from original kalagnanam of Sri Veera Brahmama garu. I base my words on clear logic and calculation from the writings of Brahmam garu, subbaraya and sarvajna. I speak everything with quoting of govinda vakya numbers and true timelines. I placed the original verses of kalagnanam called “govinda vakyas” in my site. Explain me on what records have you based your explanations about war in 2037. But read the govinda vakya no.242 of kalagnanam of brahmam garu, it says”after jupiter enters scorpio, all countries will make war”. i.e. after jan/2042. I dont know about any war in 2037. Though if any war happens in 2037, that does not involve vira vasantaraya. Thats true. Because after 11 years of birth, he will come outside to srisailam. If he is born in 2025 around, 2036 he will come outside. According to subbaraya, When jupiter enters virgo, journey of vira vasantaraya starts i.e.from 03/nov/2039. I gave the true sanskrit writings of subbaraya in my site. you can check out at subbaraya originals in my site. Mostly strike off your year 1965-66 as birth of vira vasantaraya, its between nov/2025 to dec/2026. Nobody can tell exact date.
   Kindly read the ORIGINAL WRITTEN things. my advise. thank you for placing comment sir.

  2. What a coincidence in your writing???????
   However Iam unable to agree with your statements until you, Sir, show your research about concluding on War in 2037.
   But its damn true.
   Only difference is- its between Europe and Russia.
   I still don’t know about India.
   And please withdraw the statement that Veera Vasantaraya is born in 1965-66. Please Sir.

 2. Sir!can u please say where lord vasantaraya is staying now??Is he in srisailam?? Or he is the peetadhipathi of lord veera brahmendra swamy matam.

  1. No, madam. he is not born yet.
   Govinda vakyam no. 60 – he will be born in Viswavasu nama samvatsara. (expecting in 2025 A.D.)
   Govinda vakyam no. 62 – he is born in kashmir area and will stay there for 6 months.
   Govinda vakyam no. 60 – he will be born into ‘KASHA’ community.
   According to Saint Sarvajna, Veera Vasantaraya comes to outside world at age of 11 years. According to my understanding of Veera Brahmendra Swamy writings, by Pingala nama samvatsaram Kartika month Suddha dwadasi(2037 november) – Veera Vasantaraya will come. According to astrology predictions of Subbaraya Sharma, by January 2038 Mission of Veera Vasantaraya will begin.
   So, he is not born yet. And he is not anyway related to Veera Brahmandra Swamy peetadhipathi, but they will assist him in his mission.
   According to prophecies of Veera Brahmendra Swamy and Hopi people (Old Native American people), the Avatar who is coming to this world will bring his own religion, which I think not depends on Statues, Languages etc., but on spirituality (Paramaatma).
   If you see any new stars in sky and rains of flowers in years 2024 to 2027, and any unexpected situation in june/july 2027, then 2025 is the birth year of Veera Vasantaraya. Or else it is 2325 A.D.
   Thanks madam.

  1. Dear Sir,
   If kaliyuga started in 3102 B.C. then the present year 2017 is 5119th year. But according to prophecies and govinda vakyas of Veera Brahmendra swamy, Veera Vasantaraya comes before 5000 years of Kaliyuga. I explained it with proofs in my website.
   And moreover, the main difference with astrologers and saints is: Astrologers base their kaliyuga age marking on Chitra Nakshatra in Head of Aries. Thats a blunder mistake. This is blunder mistake of Jawaharlal Nehru Govt. Read the history. But saints base the Death Day of Sri Krishna as start as kaliyuga age. Sri Krishna died in Prajjotpathi nama samvatsara, how come 3102 B.C. is not Prajjotpati nama samvatsara??
   Ours is Soni-Lunar Calender, in which moon is given priority to Sun. But after india had got independence in 1947, J.Nehru to avoid confusion to declare holidays and festivals in national wide has ordered a group of great astrologers of India to prepare a unique calender to fit it with all other world calender mainly with that of British calender. In that manner a mistake has been done as taking the Sun as priority in our present calender. Thus our present calender is just a garnished order of British calender.
   The astrologers, what a fools, has based Sun and Chitra nakshatra in Head of Aries as start of Kaliyuga leading it to decide February 3102 B.C. as start as Kaliyuga. But What we have to consider is the Moon in the Ashwini Nakshatra at Head of Aries which actually falls in Ashwiyuja month(October). Definetely October month is the start of Kaliyuga. As because Veera Brahmendra Swamy said the same as in future in October month the Kaliyuga will end. Even the french idiot, that Nostradamus said the same thing. In October there will be a great eclipse as we feel that the gravity has earth has been lost and every stone on earth will turn.
   Dont believe what you read in internet or in websites like mine or others. Believe the things with doubt, Trust them with logic.
   Thanks for the comment.

   Truth is always truth, it never alters on what you believe or what i believe.

 3. kalki avatar as we know who is reincranation of veera brahmendra swami is already born and also married residing in sambala waiting instruction from the instruction of rishis to start his mission..and yes kaliyuga started from 20 dec 3102 b.c.

  1. Then Dear Sir,
   Answer me the following prophecies and my questions.
   1) There should be 4 new stars in sky before his birth. What are those 4?
   2) In which community has he born?
   3) By age of 12, he shall lead Vijayanagara kingdom. When did he lead?
   4) From which land did he got married?
   5) In which year does he was born?
   6) What is the name of Him?
   7) Where is sambala village. Show me on google map?
   8) What the name of Lord’s woman?
   9) What is the name of Lord’s Parents?
   10) Which Rishis instructions do the Lord is waiting for?
   11) What is his mission?
   12) Who said he is the reincarnation of Veera Brahmendra Swamy?
   13) Tell me the previous birth story of Kalki avatar(Veera Vasantaraya)?
   14) What the boon given by Sri Maha Vishnu to this Kalki Avatar in his previous birth?
   15) Prophecy by Veera Brahmmendra Swamy in his Govinda Vakyam No.62, Kaliki Avatar will be born in Kashmir area. Did it happened? Then which place is Shambala?
   16) Who is the father-in-law of Lord?

   Thank you.

   Kindly reply these questions Sir. I will be lifetime greet full if you truly show me the Kaliki Avatar.

 4. Wrіte more, thats all I havе to say. ᒪiterally, it seems as thοugh you relied
  օn the ѵideo to make your рoint. You clearlʏ know what youre talking about, why throԝ away
  your intellіgence on just posting vіdeos to your site wһen you
  could be giving us something informative to read?

  1. No sir, he will not. He will just reconquer India and Kill the Antichrist. He abolishes all religions and establishes new divine principles. He will take mankind into next level.
   Whereas what is use of war, it is for fools. Anyway WW3 is between Russia and Europe mainly. Ofcourse we will suffer heavily becoz of China and other Islamic nations. But Vasantaraya will revive the country from South.

   Killing the Antichrist is a serious issue becoz he is another level. Weapons and Strength cannot harm him. So God is sending Vasantaraya for that sake.

 5. sir,nice work I am interested in a new type of astrology and i appreciate your astrological since , clarify my doubt 1.veera bhooga vasantaraya marries in vikram year as kalki date of birth is 2026 it can only in 2060,it seems he marries in 34 years is it true ! 2.clarify whether the day is sarvana poornima. Remember I want to study kalki chart ,so please let me to know as fast as you can post SIR

  1. Dear sir, Marraige of Vasanataraya is for sure in this Avatar. But for date I don’t know it.

   Another thing is usually Kalki jayanthi is celebrated on Sravana Panchami. Know that the birth date of Vasanataraya is unknown to all. It is said by Sri Maha Vishnu itself in both Kalagnanam and Markendeya purana. Never try to know birth day of Vasanataraya, you never get right day. It’s just in year Vishwavasu. That’s it. For it is protected to know. It was even said in Bible, ” Nobody knows that day, for he returns as a thief in the night”.
   Hence every one who speaks of Vasantaraya birth is just a fake. Becoz it was said by Veera Brahmendra Swamy, “No one should know the birth of Vasantaraya. For it is “Deva Rahasyam”. You can only know from the help of Guru’s.”

  1. As per Kalagnanam original print book and many other authors books on Kalagnanam, I have found only 320 govinda vakyas sir. I dont know how many really are.? Sorry

Leave a Reply

Your email address will not be published.