Govinda Vakyas

శ్రీ శ్రీ శ్రీ పొతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు కాలజ్ఞానాన్ని పద్యాల రూపంగ వ్రాసారు. అవే గొవింద వాక్యాలుగా పిలవబడుతాయి. అవి మొత్తం 320 పద్యాలు.

**** గోవింద వాఖ్యాలు *****

1.మేషరాశిలో శని ప్రవేశమైతేను మేలు కొందరికి అయ్యేనిమా
దోషకారులెల్ల ధూళయ్యి పొయ్యేరు ధూమ కేతువు మింట బుట్టీనిమా
When Saturn enters Aries sign, some people get benefited.
False talkers will perish, comet shall appear in sky.

2.వసుధలో  బహుధాన్య వత్సరమందున ఉత్పాతములు బహు గల్గీనిమా
ఎమ్మె కర్ములకు చింతలు పుట్టిని దుర్మదించిన నరులు సమసేరుమా
On Earth in year Bahudanya, calamities will happen more.
Lavish sinners will feel bad, Fools and egoists will perish.

3.కల్లలాడే వార్ని కిర్రు గానుగలలో మళ్లించి పొర్లించి గూల్చేనుమా
తొల్లి చండికదేవి శనివద్ద జేరింది కల్లయుగమున వింత గల్గీనిమా

4.ముడుపు వెంకటప్ప ఉత్సాహమయ్యీని ముడుపులు తిరుమలకు నడచేనుమా
కడప వద్దనున్న కమలాపురములోన కప్ప కోడికూత కూసీనిమా
For sake of Lord Venkateswara, people start offerings at Tirumala.
In Kamalapuram near Kadapa, Frog will shout like hen.

5.జాతిజాతికి చాల వైరముల్ గల్గీని జనయోగము తల్లడిల్లీనిమా
పెన్న యొడ్డున నుండు చెన్నూరు గ్రామము వరదల పాలయి  పొయ్యేనిమా
Difference arises between sects, unity will trouble.
Village Chennuru on banks of Penna river will get floods.

6.ఈశాన్యముననుండి విషపుగాలి వచ్చి విపరీత నరులంత చచ్చేరుమా
కపట కిరాతుల ఖండించివేయను కల్క్యవతారుడు వచ్చీనిమా
From north-east, poisonous gas will come and kill uncontrolled people.
To punish evil doers and cheaters, kalki avatar will come.

7.పొగరుబోతులంత భవిష్యమంతయు బూటకమని పల్కుచుండేరుమా
కాగల కార్యముల్ కనురెప్పపాటులో జాగులేక జరిగి పొయ్యేనిమా
Arrogants say these prophecies are all false,
Things that have to be done, will be done in less time without delay.

8.భారతభూమిని పరిపాలనముజేయ పరదేశవాసులు వచ్చేరుమా
ఆరువత్సరములు ఏకరీతిగ అంబయొక్కతె అవని నేలేనియా
Foreign people will come to rule indian land,
For six years, “Amba” will rule the indian land.

9.కల్లలాడే వార్ని కిర్రు గానుగలలో మళ్లించి పొర్లించి గూల్చేనుమా
తొల్లి చండికదేవి శనివద్ద జేరింది కల్లయుగమున వింత గల్గీనిమా

10.విశ్వంబులో విష్వనాథావధుతయగు విశ్వబ్రాహ్మణు  డొకడు పుట్టెనుమా
విశ్వంబులో తాను శశ్వతంబుగ నుండె విశ్వనాథుండనని పల్కెనుమా
In this universe, a viswa-brahmin avadhuta named Viswanatha will be born,
In universe, he says he will remain always as Iswara.

11.భుతకాలంబున రేపల్లెమూలను ఈతచెట్టుకు పూజ జేసేరుమా
థాత పార్థివ మధ్య దేశాదిపతులెల్ల పాతకంబగు రణము చేసేరుమా
In time period of earth, near repalle area people will pray to Eetha chettu.
In between Dhata & Parthiva years, Countries shall fight worst wars.

12.ఉల్లిగడ్డకు ఉపదేశమిచ్చేటి కల్లగురువులు కలిని ఉండేరుమా
కల్ల గురువులు నెల్ల కాలదన్నును యముడు కల్లలేని నరుల కరుణించేనిమా
In kaliyuga, teachers who can teach even to onions will exist.
Those false teachers will be taken care by Yama-God, innocent people will be graced.

13.అయిదువేల  నాల్గు సంవత్సరములకు అవనీంద్రుడు అస్తమించేనుమా
అయిదువేల ముప్పదారింటి మీదను అమితముగ యుద్దములు జరిగెనిమా
In kaliyear 5004, a great man will be left.
After kaliyear 5036, more wars will happen.

14.బాగుగా అనంద వత్సరంబునను నగుమల్లె నశిఈంచెనుమా
నగుమల్లె రీతి నరులంత చచ్చేటి యోగంబు ముం దింక వచ్చేనుమా
In the year Ananda, ‘Nagumalle’ Flowers  will become extinct.
Like ‘Nagumalle’, people extinction will be coming soon.

15.బహుధాన్య విక్రమ  వత్సరంబులొన బహు యుద్దములు జరిగేనుమా
రహుకేతుల వలె రారాజు లిద్దరు రనరంగమున కలు దువ్వేరుమా
In years bahudanya & Vikrama, many wars will be fought.
Like Rahu & Ketu, those two kings will do get ready for battle.

16.అయిదువెల మీద అన్ని రాజ్యములలొ అమిత కష్టము లనుభవించేరుమా
భావ  యువల మధ్య పరరాష్ట్రములలోను బహు ప్రళ్లయములు గల్గి యుండెనుమా
After kaliyear 5000, all countries will face severe troubles.
Between Bhava & Yuva years, middle and outside regions will have great calamities.

17.ఉత్తర దెశమున వైశ్యకులమునందు ఉత్తమ గంధొకడు పుట్టీనిమా
హత్తుగ నన్నియు దెశములవారంత సత్తుగ పూజలు చేసేరుమా
In North country, in Vaishya community, a good ‘Gandh’ will be born.
People of all countries will be inspired by him in a good way.

18.లోకమంతయు ఏకంబుగా జేసి ఏకుపట్టెడువాడు వచ్చీనిమ
ప్రాకటంబుగాను  లోకంబులో తాను మేకై నిలిచి జనుల మేలెంచునుమా
To club the regions by forces, one will come.
On this land, he will remain as a nail popularly because of his good deeds.

19.కోయరాజ్యంబంత గొడవలపాలౌను కోయనాయకు డతి కోపంబుతో
కువలయపతికి బలు కష్టములు గల్గించి అవనిలో నదృశుడయ్యీనిమా
‘Koya’ land will be filled of disputes. Koya leader will great anger
Will trouble ‘Kuvalayapathi’(elephants) and will disappear on earth.

20.అయిదువేలమీద బహుధాన్య లోపల అన్నిజాతము లొక్కటయ్యీనిమా
అవనిలోగల బీద ధనవంతు లొకటిగ అయ్యెయోగము కూడ వచ్చేనిమా
After kaliyear 5000, before year bahudanya, all sects will become one.
A situation of poor and rich become one on earth will arrive.

21.పల్నాటిసీమకు  బాటసారొక డొచ్చి పల్నటిద్రవ్యము దోచేనుమా
పల్నాటినరులంత పచ్చియాకంతయు మేకలరీతిగ మేసేరుమా
To ‘palnadu’ area, a traveller will come and steal of its wealth.
‘Palnadu’ people will eat dry leaves as goats.

22.అయిదువేలమిద పదురెంటిలో నొక్క అవనీంద్రుడు దివి కేగునుమా
సైదపెటలోని  సాహేబు లందరు సమరంబునందున సమసేరుమా
After 5012, one great soul will go to heaven.
All sahebs of saidupeta, will perish in war.

23.అద్దంకి సీమలో బీద  యాదవునింట బుద్ధుడంతటి  వాడు బుట్టేనుమా
ఇద్దరుజనుల కనేక  భవిష్యత్తులు అయిదేండ్ల  ప్రాయమున దెల్పేనుమా
Near ‘Addanki’, in a poor yadava family, a child like ‘Buddha’ will be born.
To two people, he will say future at the age of five.

24.దాసులు యోగులు ధరలోన దాగేరు మోస దాసులు భోగులు మించేరుమా
మీసము లేనోడు దెశాని కొచ్చీని మహిమకొండలకు జెండా లేసీనిమా
Good people and saints will hide in shadow, cheaters and lavish people will become more.
A man of no mustache will emerge to country, Flag will fly on great mountains.

25.మానవ సీమకు మారెమ్మ వచ్చీని మనుజుల తర్వత మ్రింగీనిమా
కోనసీమలోన కలతలు పుట్టిని సుఖ సన్నిరోధాల సమసేరుమా
To the land of humans, ‘maremma’ will come and swallow them.
In ‘Konaseema’ disputes will arise. Happiness and relationships will diminish.

26.కర్నాట భూములకు కాళిపంపు ,తురకవాని సీమకు దుర్గి వచ్చీనుమా
మొరస రాజ్యానికి భద్రకాళి పంపు ధర భద్ర దేశాని కొచ్చీనిమా
Kali war will come to Karnataka lands, Durgi will come to Turaka land.
Bhadrakali war to Morasa kingdom, ‘Dharabhadra’ will come to country.

27.అక్కిదేశానికి అర్క సోముల పంపు అష్టదిక్కులకు  వచ్చీనిమా
పెక్కులు పల్కేటి పామరజనులను అక్కచ్చి పంపొచ్చి అణచీనిమా
Sun-Moon war will come to Akki country, also to 8 directions.
Sorrowful war will come and trouble loose talking and pride people.

28.వీరభద్రుని పంపు వచ్చీని మాలకు భైరవుని పంపూ వచ్చీనిమా
ఉరగేంద్రుని పంపు మహానంది కొచ్చీని కర్నూలుకు  నందిపంపొచ్చీనిమా
Veerabhadra war will come to mala, Bhairava war too.
Uragendra war will come to Mahanandi, Nandi war to Kurnool.

29.ఆనందాబ్దముల అంత్యము నందున అంతకుని దూతలు  వచ్చేరుమా
పీనుగు పెంటలు  పృథివి మీ దయ్యీని భేది  వాంతు లయ్యి చచ్చేరుమా
In end of year Ananda, Yama Dhootas will come.
Pile of corpses will fill earth, people die of vomits and diarrhoea.

30.దనుజనామ సంవత్సరమందున వాంతిభేదులచేత వాలేరుమా
హూణముఖుల వంశమున కొంత పొయ్యీని కాని జాగని భూమి గొలిచేరుమా
In Dhanuja year, people die of vomits and diarrhoea.
Land after losing some to Huns-face, remaining will be measured.

31.ప్రభవ పార్థివ మధ్య పరదేశము లన్ని బలు ప్రళయములు చేత  నిండీనిమా
ప్రభు వీరవసంతరాయ లోచ్చెడిలోగ ప్రళయము లన్నియు పండీనిమా
Between years prabhava & parthiva, countries will face many calamities.
Before arrival of vira vasantaraya, many calamities will ripe.

32.తల్లులు బిడ్డల తగువులు నడచీని తల్లడించే దినము లోచీనిమా
కల్లగా దీ మాట ఉల్లము సాక్షిగా గద్ద నొడిసి  కాకి  తన్నీనిమా
Mothers & children will apart, days of troubles will come.
Not a false statement this is: Crow shall hit Eagle.

33.బ్రాహ్మలకు పీటలు మాతలలకు మంచాలు మహిని వేసే దినము లోచ్చీనిమా
మధుర తంజావూరు మరి హరణ మయ్యీని మహనంది శిఖరము విరిగీనిమా
Days of looking brahmins low, and low caste people high comes soon.
Madhura & Tanjavur will change and perish. Mahanandi’s hill & tree will break.

34.హంపీ విరూపాక్షి రెండూళ్ళ నడుమను అగ్ని వర్షములు కురిసీనిమా
పెంపుతో పదునాల్గు గ్రామము లుండీని భూమి వణికి,లదరీనిమా
Between Hampi & Virupaksha, rain of fire will fall.
With war and destruction, 14 places shake and trumble.

35.నాల్గువేల యెనమన్నూట  ముప్పదియేండ్లు కలియుగాబ్దములు జరిగీనిమా
కలియందు శ్వేతముఖులు దొరలయ్యేరు మెలకువతో రాజ్యమేలెరుమా
4832 kaliyuga years will go and in kaliyuga White-face people
Will become rulers and rules places with smartness.

36.శ్వేతముఖులు ధూమశకటముల్ గల్పించి భూతలమున ఇనుప కమ్మ్రులపై
సూత్ర మెరిగి పశ్చిమోత్తర దిశలందు ఆత్రముగా నడిపించేరుమా
White-face people runs rails on iron bars in a linear manner,
And will head towards western side hurriedly on this earth.

37.హరి లోహ తామ్ర దారు శకటముల పైన అన్నిజాతు లొకటై అందులోను
స్వకులాచారముల్ దప్పి ఒకరిపైన ఒకరు పైబడి ఊళ్ళ కురికేరుమా
In this iron metal wagons, all sects becoming one and
forgetting own traditions will travel villages trembling one man on another.

38.తూర్పు పశ్చిమములు దుంజాలచేతను ధూమశకటంబులు తిరిగీనిమా
తూర్పుసీమంతాను   శ్రీరంగేశ్వరుల సేవించాననువారు వచ్చేరుమా
In east and west, smoke-wagons travel everywhere.
In east, people worshipping ‘Sri rangeswara’ will come.

39.అయిదువేల ముప్పెదెనిమిదింటిలో రాజు అవని వదిలి దివి కేగునుమా
ఆయురారోగ్య  అయిశ్వర్యములు క్షీణ యోగము జనుల కొచ్చీనిమా
In kaliyear 5038, king shall leave earth to heaven.
Health and wealth decaying scenario will come to humanity.

40.మబ్బుమాయల్ బడి దబ్బర లాడేరు మబ్బునడతలు బహు నడచేరుమా
గొబ్బున వారెల్ల నాశన మయ్యేరు గునవంతులీ భువిలో నిలిచేరుమా
Unknowingly quarreling people will do unknown mistakes.
Fast result expected people perish and good character people remain on earth.

41.ఏనూరుకొట్ల భూ మండలములోను పొట్టు పోయి గట్టి నిలిచీనిమా
ఏడూళ్ళ కొక్కూరు ఏకాంత మయ్యిని ఏకాంగులూ అరుదయ్యేరుమా
On this 700 crores people earth, husk goes and grains remain.
One of seven villages remains, alone people cannot be seen.

42.ముండమోపులెల్ల ముత్తైదు లయ్యేరు ముందొచ్చె గతి మీకు తెలిసీనిమా
బండాట లాడేటి పాపిష్టినరులంత పండాకు రీతిగా రాలేరుమా
Widows will get marriages again, coming situations will be known.
Liars and sinned people, will fall like leaves of trees.

43.కుంభకోణమందు గోవధ జేసేరు కొల్లాపురము కొల్లబుచ్చేరుమా
కంభము  చెరువులో కలపొన్న పూసీని కందుకూర చెరలు బెట్టేరుమా
Cows are slaughtered at Kumbakonam, Kollapuram will get infame.
Kalaponna flowers in Kambamcheruvu, In Kandukur either jails or troubles will emerge.

44.శంకరాచార్య  శ్రీవ్యాసుల  వాక్యాలు శాశ్వతంబుగ నడువ బొయ్యీనిమా
శంకరుని సన్నిధిని విద్యారణ్యులవారి శాసనము సత్యము అయ్యినిమా
Words of Shankaracharya and Sri Vyasa going to happen soon.
Vidyaranya writings in presence of Lord Shiva will occur truly.

45.ఆదవేణిలోను కప్ప కోడికూత అందరు వినగను అరచీనిమా
మేదిని మీదను తాడిపర్తిలోను మేక మనిషి రూప మయ్యీనిమా
At Adaveni, Frog shouts as Hen is heard by everyone.
On this earth, in Tadipatri goat becomes human form.

46.మైసూరునం దుండి మారెమ్మ వచ్చీని మాయవాదుల బహు  మ్రింగీనిమా
దాస వర్యులకు తాపత్రయము లేక గాసి లేక గురుని గొల్చేరుమా
From Mysore comes maremma, and swallows illogical people.
Pupil who dont know spirituality and hard work, serves to teachers.

47.వావి వరుస లేకపొయ్యేరు  జగములో వసుధలో పంటలు ఎండీనిమా
శ్రీయుతుని మతము సమకూడి  వచ్చీని సత్యవాదులు కొంద రుండేరుమా
People forgets relationships, on this earth crops will dry.
Sriyutha’s religion comes together, some truth speakers still exists.

48.కందుకూరులోని స్త్రీ పురుషు డయ్యీని కలకోడి తర్వాత గూసీనిమా
సందేహమే లేదు సామగానము  చెవుల సకలమైన వారు వినేరుమా
In Kandukur woman becomes man, stone hen will shout later.
No doubt, samaganam heard by ears of good people.

49.రుద్రసీమనుండు రోధాన మనుజులు రూపహీనులై పొయ్యేరుమా
రుద్రుడు  కరుణాసముద్రుడు శ్రీ వీరభద్రుడు  భక్తుల బ్రోచేనుమా
In battlefield sky people becomes shapeless.
Fearful kindful Sri Veerabhadra will help devotees.

50.భువిలోన మానవులు దుష్కర్ములైరని దివిజేంద్రుడు బ్రహ్మమునులను మా
శ్రీవైకుంటము  కేగి శ్రీనివాసుల గని ఆ విష్ణు మూర్తిని పోగడేరుమా
Lord Indra along with Divine sages reaches sri vaikuntam,
And prays to Lord Sreenivasa about sins of earth people.

51.స్వామి  కలియుగ మందు నీచులు ప్రభులయి సాధుల బాధలొనర్చేరుమా
ఏ మందు మన్యాయ కార్పణ్యములచేత కర్కోటకులై ఉన్నారుమా
O’Lord, in kaliyuga sinners became rulers and troubling innocent people.
What to say about earth people, their heart filled with darkness.

52.మాల మాదిగలు భూపాలు రగుటచే నీలవర్న నీతులు నీతులయ్యి
మేలు కీడై తారతమ్యము లేకను మత్తులై చరియించుచుండేరుమా
Normal people have become rulers, haste laws have become rules.
Bad became good, people live their life in giddiness and folly.

53.మ్ళేచ్ఛ  నీచులను నిర్వంశము చేయను పుట్టించవలె పుణ్య పురుషు నొకని
పుట్టించకున్నను భూలోకమునందు మట్టుమీరి గోల అయ్యేనుమా
To eliminate the sin people, we have to send a great man.
If not, on earth it becomes turmoil and chaos.

54.ఆ వాక్యములు ఆదిభూతు డాలకించి దివిజేంద్రులను జూచి యిట్లనియె
ఓయి విరించి వీరవసంతుడనై పుత్తి కావరాత్ముల  నెల్ల ఖండింతును
After hearing those words, Lord Vishnu says to Indra
Oh Indra, I will take birth as Vira Vasanta to eliminate arrogants and egoists.

55.మీరు మీ నిజస్తానంబుల జేరంగ కొరత లే దిక చనుం డనగ వారు
బిరబిర జని స్వస్థానంబుల జేరంగ హరి హర బ్రహ్మలు జనిరి త్రిమూర్తులు
On hearing this, they took birth with God Vishnu at their original places.
The trinity gods- Brahma, Vishnu and Parama Shiva also took birth soon.

56.జనియించు విధములు చెప్ప శక్యముగాదు గనుక గురుకృపవల్ల తెలిసీనిమా
పనుపడి పల్కెద పరమాత్మలీలలు పంచ సహస్రాణి పై తెలిసీనిమా
Birth ways cannot be said, so can be known only with help of Guru.
Works of God can be known only after 5000 years.

57.యామాన  కోకచుక్క చొప్పునను నాల్గు యామాల చుక్కలు పుట్టినిమా
ఇమ్మహిలో నుండు పుణ్యులను రక్షింప శ్రీమాన్ వీరయోగి పుట్టినిమా
With a star for every 3 hours, 4 stars will be born for 4 periods of 3 hours.
To save good people on this earth, Great man is being born.

58.కేదారేశ్వరుని  కీర్తి విద్యుతమైన కిరనము మీదట అయ్యీనిమా
నాదాంతర్యమి శ్రీనారాయణస్వామి నాడె అవతరించి వచ్చేనిమా

59.విదర్భ దేశాధిపతి వెంకటాద్రి శ్రీ వీరయోగి వెంట వచ్చీనిమా
భూదేవి పల్కీని భూరాజు పట్టుకు భూములంతా సొంత మయ్యీనిమా
Ruler of Vidharba area, will come along with Veera Yogi.
Mother earth says emperor shall unite all the lands under him.

60.విశ్వావసులోన ఉద్భవమయ్యీని కాశ కులములోన బుట్టీనిమా
పశు సంవత్సరం ప్రాకృతమయ్యీని పశ్చిమ  దిశలందు ప్రబలీనిమా
In year Vishwavasu, he comes onto, takes birth into ‘kasha’ community.
In year Pashu, he becomes normal and shines in western sides.

61.మామ మామయని పిల్చును అల్లుడు మారేడు బుర్రలో ఉండీనిమా
మామ పేరు మార్గశిర శుద్ధ చతుర్దశి మంగళవారమని పాడేరుమా

62.వాసుదేవుడు  పుట్టి వర్ధిల్లిచుండియు వసుధ భారము మాంప వచ్చీనిమా
కాశ్మీర స్థలముల హరి జన్మించి కదలక ఆర్నెల్లు నిలిచీనిమా
After birth, He shines and comes to decrease earth burden.

63.లోగాను మాగని లోకాలోకములెల్ల కాలజ్ణానము  చూడ తెలిసీనిమా
వాక్కున దైవము లేదన్న వరెల్ల ఆకు రాలి నట్లు రాలేరుమా
Up and down, everything on this earth can be known from these prophecies.
Fools who speak of No-God with tongue, will fall like dry leaves.

64.ప్రత్యక్షమైన మీదట కొన్ని వత్సరాల్ సత్యంబుగా ప్రకాశించేరుమా
కూత కుయ్యని నోర కూసేరు జనులెల్ల కుంపటి బెట్టి నట్లయ్యీనిమా

65.ఆత్మారాములెల్ల వచ్చి కంకణమును అమరులందఱు వచ్చి కట్టేరుమా
ఆ తర్వతను భక్తులందఱు కానుకల్ అలవిగాని ముడుపు లిచ్చేరుమా
Atmaramulu will come and people come to tie wrist bracelets.
After that devotees all will offer gifts and offerings.

66.ధనువు మీద గురుడు ప్రవేశమయితేను ధనువు చేతను హరుడు బుట్టీనిమా
మనసిజ హరణుడు పాశుపతాస్త్రము మన వీరయోగికి ఇచ్చేనుమా
When Jupiter enters Bow, Lord comes with bow.
Lord Paramasiva, gives pasupatrasta to our Veera Yogi.

67.ఎనిమిది ముద్దలు తొమ్మిది కాకలు ఉనికితో దిరుగు సుదర్శనంబు
కత్తి బట్టేవాడు వీర వసంతుడు కర్ముల చెండాడ వచ్చీనిమా
Eight weighs Nine lengths, motion sensor movable Sudarshan sword carrier
Sri Vira Vasanta will come to kill karma people.

68.కుంభమందు గురుడు ప్రవేశమయితేను కుంభిని కుదురుగ నుండీనిమా
శంభు ననుమతి చేత శంఖచక్రధరుడు  శాంభవీపట్టణ మేలేనిమా
When Jupiter enters Aquarius, Aquarian stays still.
After permission from Shiva, He rules shambavi town.

69.బిరుదైన పెనుగొండ మీదను ముందర భేరీధ్వని వినవచ్చీనిమా
కరములు పదహారు గల్గిన కామిని గండికోటమీద తిరిగినిమా
On famous Penugonda fort, and in front great sounds are heard.
16 handed Kamini wanders on fort of Gandikota.

70.పాంచనన కులములో ప్రఖ్యాత మయ్యీని పార్వతీ నేత్రము తోడుతను
పాశుపతాస్త్రము చేతబట్టుకొని పర్వతము మీరు జేరెరుమా
Becoming famous among Panchanana caste, with the eye of Parvathi,
And with Pasupatastra, Mount Meru he will reach.

71.ఉత్తర దేశమున  సత్తుగ ప్రజలంతా కత్తులతో వేట  లాడేరుమా
ఉత్త మాటలు గావు నదీ నదములు పొంగి ఊళ్ళన్ని కొట్టుక పొయ్యినిమా
In North, people hunt each other with knifes cruely.
Fake words are not these, rivers will flood submerging many villages.

72.భాగవతములోన శుకయోగి   పలికిన భావికాలము  దృష్ట  మయ్యీనిమా
మాఘ బహులయందు మా వారు వచ్చేరు మహిమీద సంభ్రమము లయ్యినిమా
In bhagavatham, Sage Shuka said situations will resemble.
In February my people will come and wars will happen on earth.

73.కన్యలోన శని ప్రవేశమైతేను  కమలనాభుడు  పయన మయ్యీనిమా
సన్నజాజుల వన సాయంసమయమందు శతమన్యుడు కురిపించేనుమా
When Saturn enters Virgo, Lord starts journey.
In evening, rain of flowers will be rained by Indra.

74.వినుకొండదుర్గమ్మ వీడు వెడలి వచ్చి వీధుల వెంబడి తిరిగీనిమా
కనకగిరి వద్ద కలహంబు లయ్యీని కాంభోజ దేవియు బుట్టీనిమా
Vinukonda durgamma will leave fort, and wander in streets.
Fights happen at Kanakagiri, Goddess Camboja will be born.

75.హేమాద్రి రజతాద్రి తర్కవాదము వల్ల రామధర్మజులు వచ్చేరుమా
హేమాద్రిహేమీలు కొలిచేరు ముందర హేమ పీఠముమీద జేరెరుమా
From gold people and silver people logical debate, Rama dharmaja comes.
Gold people strength is tested in front, on golden place they shall reach.

76.ప్రేమతో వీరవసంతుని వెంబడి పెద్దలెల్ల తరలి వచ్చేరుమా
సోమ సిద్దంతము సొంపుగా నడచీని శుభాశుభంబులు అయ్యినిమా
Many elders follow the vira vasanta with love,
Soma siddhanta will work, good and bad occurs.

77.కుండలిశయనుడు ఘోటకము  నెక్కి శ్రీకూర్మగిరి కేగ వచ్చీనిమా
కొండయ్యదాసుని శ్రీఘ్రముగ  బంపి పెండ్లికొడుకును బిల్వ బంపేరుమా
Lovely man on his horse reaches Sri Kurmagiri hill temple
Bridegroom is call for hurriedly sending kondaiah dasu to.

78.కూర్మగిరి వద్ద గుడార్ల వేయించి వీరుని పెండ్లచట జేసేరుమా
కూర్మగిరికి వేగ గంధర్వులు వచ్చి నిర్మల గానము జేసెరుమా
Tents are made at Kurmagiri, and vira’s marriage is made there.
To kurmagiri, gandharvas comes to sing and dance.

79.కేశవుని పెండ్లి కీర్తిగ జేసెరు ముత్యాల తలబ్రాల పోసెరుమా
కేశవుని వశము జేసి దేశాన్ని  దేశాలవారికి వ్రాసేరుమా
Kesava marraiage will happen greatly, pearls are poured on new couple.
To kesava, the country and countries are being written to him.

80.ఈశ్వర వత్సరము మాఘశుద్దదశమి రోహిణి ఇందు వారంబున
సర్వేశ్వరుని వశము దేశాలుచేసేరు దేశాల వారికి వ్రాసేరుమా
In year Iswara, On Maghamasa suddha dasami Sunday of Rohini star,
To the Lord, Countries are made and written to him.

81.కాలము వచ్చిన దనుక ఈ మాటలు కల్ల యని జనులు కూసేరుమా
కాలము మొదలు ఆషాఢాని కొచ్చీని కల్లలెల్ల నిజము లయ్యీనిమా
When time comes, people say this as stupidity.
When time starts and comes to July, stupidity becomes truth.

82.మకర కుంభముల మాసాల లోపల ప్రకటన ప్రకాశ మయ్యీనిమా
ప్రకటన జేసియు పలుమారు దెలిపిన ప్రజలు ప్రారబ్ధము తెలియరుమా
In months of January & February, announcements are made.
After announcements also, people will not recognize their fate.

83.ఉత్తరాది జనులు దక్షినాభిముకులై ఉత్తరాయనమందు వచ్చేరుమా
కత్తి కత్తి పరచి ఘనయుద్దమయ్యీని కలి భూదేవియు వణకీనిమా
North people south facing comes in Uttarayana (jan to july),
War happens with sword to sword, kaliyuga’s earth will tremble.

84.ఉదయగిరి తుదను మఱ్రిచెట్టు క్రింద సుద తేడునిలువుల బుట్టీనిమా
సాధుజనుల గాచి జూడగా బొయ్యీని భేద జనుల బట్టి మ్రింగీనిమా
From Udayagiri foot, under a banyan tree, a flood will emerge.
Leaves innocent people and swallows sinners.

85.హంపీ విరూపాక్షి రెండూళ్ళ నడుమను అగ్ని వర్షములు  కురిసీనిమా
పెంపుతో పదునాల్గు గ్రామాలు మండీని భూమి వణికి గ్రమా లదరీనిమా
Between Hampi & Virupaksha, rain of fire will fall.
With war and destruction, 14 places shake and tremble.

86.హంపీ విరూపాక్షి రెండూళ్ళ నడుమను అరచి బసవన రంకె వేసీనిమా
విరూపాక్షి వద్ద వీరంగ వాద్యము మారెమ్మ గుళ్ళోను మ్రోగీనిమా
Between hampi & virupaksha, Basavana shouts and shakes legs.
Near virupaksha, war sounds are heard in maremma temple.

87.శత్రు సం హారుల వెంట బెట్టుకొని శేషాద్రివాసుడు వచ్చీనిమా
గురుదైవములు రెండు నెఱుగని వారిని గ్రుచ్చి యీటె మొనుల వ్రచ్చేరుమా
Lord shall come along with enemy destroyers.
People who don’t know guru and god, are pierced and pierced again.

88.మూడుకోట్ల ముత్తైదుల శాపము ముందర పరిహార మయ్యీనిమా
మూడుకోట్ల ముత్తైదులు పురుషులు ముకుందుని వెంట వచ్చేరుమా
3 crores married women curse will occur soon.
3 crores married women and men will walk along with Lord.

89.రేవతి కన్యక వెంట మూడుకోట్ల దేవకన్యలు వేగ వచ్చేరుమా
రావించి భక్తుల రామధర్మజస్వామి రక్షించి అభయము లిచ్చీనిమా
Along Revathi virgin, comes 3 crores of angels.
Ramadharmaja swamy cares his devotees and secure them.

90.హంపీలో నుండేటి హనుమంతరాయుడు అరచి వీధుల కేక వేసీనిమా
ఆ కేక తగ్గట్టె మహనంది మూలంతా ఆకురాలి నట్లు రాలేరుమా
Hanumantharayaudu from hampi, shouts and cries in streets.
On that shout, near the corner of mahanandi people fall as dry leaves.

91.ఓరుగంటిలోను  ప్రతాపరుద్రుడు వీరుడై బహుకేక వేసీనిమా
ఆరడి తగినట్టె ఆ పార్వ్శ నరులెల్ల ఆకురాలిన రీతి రాలేరుమా
Prataparudra from Oruganti becomes victorious and makes great shout.
With that energy, weaponed soldiers falls like dry leaves.

92.ఆకశవీధిని రాకాసి పంపులు కేకలు వేయుచు దుమికేరుమా
చీకాకుపడి నరుల జడమతుల్ చచ్చేరు శమనుని దూతలు వచ్చేరుమా
From sky way, comes destroyers making great souds.
Men senses goes irritated and dies. Yama’s soldiers arrive.

93.శ్రీ రంగపట్నము వారికి తిప్పలు వచ్చీని శ్రీఘ్రముగా బ్రహ్మ లోచ్చేరుమా
వీరవసంతుని ప్రకాశపు వింతలు వెంకటాద్రివారితో బల్కేరుమా
Trouble comes to Sri Rangapatnam people, soon brahmas too come.
explains vira vasanta’s shining wonders to venkatadri.

94.పప్పూరి వారికి తిప్పలు వచ్చీని నిప్పుల వర్షము కురిసీనిమా
తప్పు చెసినవారి తల ద్రుంచి వేసేరు ధర్మాత్ములను రక్షించేరుమా
Trouble comes to pappur people, rain of fire pours onto.
Sinners are beheaded unto, innocents are saved.

95.శ్రీరామధర్మజులు సృష్టి భారము దాల్ప శృంగారమూర్తులై వచ్చేరుమా
ఘోర దురితము లణగి కుంభిని మీదను పుష్ప వర్షములు గురిసీనిమా
Sri Ramadharmaja to eliminate human sins, comes in human form.
Wild sins are cleansed, on aquarius flower rain happens.

96.అరడాలు జెల్లులు పులితోలు గొడుగులు ధరియించి ముందర నడచేరుమా
మొరయుచు వీరవసంతుడై వచ్చీని మొత్తించి కర్ముల మొరపెట్టగా

97.అల్లుడు పేరయితే ఆదికేశవుడు అవని గర్భమునం దుండీనిమా
కల్లయుగము పశు సంవత్సరమందు ఘనుడు బయలుదెరి వచ్చీనిమా
Son-in-law’s name is adikesava, in earth’s womb he shall be.
Kaliyear Pasu, he shall start his journey.

98.నాలుగువేల తొమ్మన్నూట డేబ్భైత్తొమ్మిది వత్సరములందు తెలిసీనిమా
వెలుగుచు భర్గుని వత్సరమందున వీరయోగిచంద్రు డిచ్చీనిమా
After 4978 years of kaliyuga on earth, shiningly
In year named Bharguni, Veera Yogi will come to us.

99.కల్లయుగము అయిదేవేలేండ్ల లోపల కలికి రూపుడు తరలి వచ్చీనిమా
ఎల్లలోకము లేలుచు చతుర్యుగ సద్ధర్మములు మహి నిలిపేరుమా
Kaliyuga before 5000 years, Kalki avatar start to come.
Ruling all worlds, establishes justice on earth.

100.తోకచుక్కలు పుట్టి దాని వృత్తాంతము తూర్పుతల పశ్చిమ దిక్కందున
తోకాయె ; శిరస్సు బండి కల్లంతటి చుక్క వెడల్పుతో నుండీనిమా
Comets come with different angular measurements.
A east headed and west tailed comes, seems like a star.

101.ఇరవై బార్ల పొడవు తోక ఈ రీతిని నరుల కనుల కానుపించీనిమా
విరివిగా ముప్పైమూడు  రోజు లుండీని ఎరుగని చోద్యాలు ఎరిగేరుమా
20 measures length tail will be seen by all humans.
For 33 days it can be seen, many wonders are seen too.

102.గగనమందున నాల్గుచుక్కలు ఎదురుగ ప్రకాశ తారలు బుట్టినీమా
ప్రకాశ చుక్కలు చూచిన ప్రజలు దిగులుపడి అదిరిపడి చచ్చేరుమా
In sky, 4 stars facing shining stars are born.
Looking those stars, people die in grief and fear.

103.శ్రీశైలనాధుడు సాక్షాత్కారముగాను దాసజనులతో మాటలాడీనిమా
శ్రీశుడు వీరవసంతు డొచ్చునని ఆ సితికంఠుడు పల్కీనీమా
Srisailam God, truly will speak to normal humans.
Speaks of arrival of Son of Man, Sri Vira Vasanta.

104.మకరమొకటి శ్రీశైలాని కొచ్చీని మకర మెన్మిది దినము లుండీనిమా
తెగువతో భ్రమరాంబ గుడిలో మేకపోతు తీరు గూసి మాయ మయ్యీనిమా
A Makaram will come to Srisailam, stays there for 8 days.
Courageously shouting like Male goat, enters into Brahmaramba temple and disappears.

105.శ్రీనగ మల్లికార్జునుని వీపునందు పొగలును మంటలు ఎగిరీనిమా
ధ్వని పుట్టి గురుమూర్తి వింతలు ఏడూళ్ళ కును వచ్చి నాట్యము లాదీనిమా
On back area of Srinagar Mallikarjuna, fire and smoke raises high.
Wonderful gods comes with sounds and dances in seven villages.

106.మల్లికార్జును గుడి శిఖరాన నిప్పులు జల్లు జల్లున అగ్ని రాలీనిమా
కల్లగాదు శక్తి బెబ్బులివలె రేచి ఉల్లము ఉప్పొంగి అరచీనిమా
On Mallikarjuna temple hill, rain of fire falls.
Truly, Shakthi gets up like roaring tiger, with broken heart shouts greatly.

107.గరుడధ్వజము మీద ఒక ప్రతిమ గూర్చుండి పరి పరి భాషలు పలికీనిమా
గిరిజ గుడి ముందర నందీశ్వరుడు తోక బిర బిర విదలించి ఎగిరీనిమాఏ
Sitting on Garuda dwaja, a sculpture speaks different languages.
Nandeswara in front of Girija devi temple, moves its tail and jumps.

108.నానా తోయముల వాక్యములన్నియు నగరము మీద మరి నిలిచేరుమా
మృడేశుని నొసటి కంటను మిణుగుర్లు విడిబడి వింతగ  ప్రాకీనిమా
Information changed in different ways reaches to cities.
Glowing flys or Ambrosia comes from eye of Mrudesha, and spreads wonderfully.

109.యాదగిరి యేటి జలచరము లన్నియు బాగుగా భువిపల్కు పల్కీనిమా
భోగి వీరయోగి వస్తాడనే వార్త భువిని జంతువు లెల్ల పొగడీనిమా
Beings of Yadgir river, will speak of earths words.
The arrival of Veera Yogi will be spoken by all animals on earth.

110.కుమార స్వాముల గుడివాకిలి యేడు దినములు మూసుక యుండేనిమా
అమరులందరు వచ్చి ఆ వాకిలిని దీసి ఏడు దినములు నచట నుండేరుమా
The doors of Kumaraswamy temple will be in closed manner for 7 days.
People get to open the door and stays there for 7 days.

111.యువవత్సరమందు శ్రావణమాసమున యామ్యదిశ వింతలు బుట్టీనిమా
ఇనుపదారియందు నిప్పుఘోటకములు వోని ఫిరంగు  లారంభించేరుమా
Of  year Yuva, Shravana masa in south direction miracles happen.
Fire horses and Firangs start in iron paths.

112.గండినుండి యూరుపాకకు బొయ్యీని గూడూరు మీదుగా  నేగీనిమా
మెండుగ జని చెంగల్కోటకు బొయ్యి అందుండి దక్షిన దిశ కేగీనిమా
From Gandi goes to Vurupaka, via Guduru he goes.
Many people goes to Chengal fort, from there goes to south direction.

113.ఆ నెల ఆదివారము తిరునల్వేలి  ఆమహాలింగేశునివద్దకు వాడుక
చోపున్న సాయం సమయమందు అనేకులు వచ్చేరుమా
On Sunday of that month, to the place of Mahalingesha for the
sake of Festival, that evening many people gather there.

114.ఆడవారు మగవారు బాలురు నచ్చట అద్రి నది గట్టున తిరిగేరుమా
కూడు గుడిచి వస్త్రధారణ మొనరించి వేడుక అర్ధములతో నుండేరుమా
Men, Women and children there will wander on the banks of river Adri,
Cooks food, wears clothes and enjoys the festival.

115.సంతోషముతోడ నాటలాడుచును పాటలందరు పాడుచుండేరుమా
కొందరు కాలక్షేపం చేయుచుండగ మరి కొందరు కోళ్ళు గోసేరుమా
Sings and dances all people there with joy,
Some may pass their time there, and some do animal sacrifices.

116.మేకలు కోళ్ళు ఆర్నూరువర కచట కేకలు వేయుచు నుండేనిమా
తెగువతో వాటిని చంపిన వాళ్ళంత కేక వెయుచు కిలారించేరుమా
Goats and hens of nearly 600 will be there shouting
Men sacrificies them with guts, screaming in joy.

117.అచ్చట కొందరు యాత్రికు లంత ప్రదక్షినంబు నాచరించేరుమా
ప్రచురముగా కొంద రనేక విధముల భక్త్యారాధనముల జేసేరుమా
Some devotees there will be rounding the temple,
Some people sings in name of God for publicity.

118.సమయమునకు తగిన సేవల జేసేరు దుముకు లాడుచు కొంద రుండేరుమా
సాయంకాలమున నైదు గంటలకు సుజనులు గాన మొనరించేరుమా
Some people there act as agents running hurriedly to perform duties.
By evening 5 p.m. some good people starts to sing.

119. ఆ సమయమునందు దిగులుపడునట్లు అపార వర్షము కురిసీనిమా
ఆ జనసముదాయం  నిలిచిన తావున  అపుడు తొగలకుండా నిలిచేరుమా
Exactly by that time, a heavy rain starts sadly there.
The crowd there will stand still, where they where in that rain.

120.పదినిమిషంబులు కాళి అడుగు లుండిన నేల ,గున్నాగిరి కొండ నదియందున
నూతన ప్రవాహ మకస్మాత్తుగాను నిష్కలుషమయి వేగ వచ్చీనిమా
From Gunnagiri hills, a new water course will unexpectedly flow to there,
Where for 10 minutes land is filled with foot steps.

121.నిండు మిక్కిలి యురవడితోడ నచటికి అపారమైన గంగ ఎగసీనిమా
మెండుగ జనులను జేర్చి వారు కొన్ని కొండచరియలు కొంచు బొయ్యేరుమా
With heavy speed much water comes to there,
Crowding many people, they will take hillslides with them.

122.ప్రవాహ మధికము గాక మునుపే జను లావలి దరికేగ జూచేరుమా
పొవదలచిన సంగు లనేకులను గిలుబాడ బోలే కుండేరుమా
Before water flowing speed increases, people tries to cross it
But of fear of subdue, many people cant go.

123.నిబిడముగా నుండి యంద రావలకు పోలేక జనులంత భ్రమసేరుమా
గుబగుబ మని గంగ పెరిగేటప్పుడు జనులు కలవరపడి భయ మొందేరుమా
People imagine to go from dense to other side of it.
But when water flow starts to increase, people start to fear more.

124.జనకుల భర్తల భార్య తల్లిదండ్రుల కుమారులను రోసి కుందేరుమా
అనుమానమున తప్పించుకొను తమకును సాధ్యమై నట్టుల కోరేరుమా
People starts to abuse their husbands, wifes, children and their parents.
Frightening of situation, people doubt of their escape from it.

125.జల ప్రవాహ మొదిరింప మరి యెవరి వల్లకాదు మునుల కయ్యీనిమా
బలు ప్రవాహము యొక్క వేగము చేతను ప్రజలు దొర్లుచు పారి పొయ్యేరుమా
None can escape from fury of water, except for saints.
To the speed of water, people start to get carried away by it.

126.వారు వారు నట్టి భాద యనుభవించు వారే గదా యది తెలియదుమా
నరు లొకరి కంటికి నొకరు కనబడకుండ నపుడు చీకటి కమ్మి యుండీనిమా
Those who suffer it are the those who should suffer it, and they cant understand it.
Men cant see eachother as the night darkness starts to cover them.

127.చీకటి గమ్మిన అరగంట సేపులో అకస్మాత్తుగా జలము లింకీనిమా
ఒకగంట సేపైనా తోడ్తో మునుపటి వలె వట్టి నేలగ పడి యుండీనిమా
After the 30 minutes of darkness, suddenly water flow stops.
After one hour, water dries up and the ground there seems as dry land.

128.నదిలో కొట్టుకొని పోయిన వారలు  లక్షకు పైలెక్క యుండీనిమా
అదిగాక చెట్ల వేళ్ళను  పొదలందు ప్రేతములు బహు ఉండీనిమా
People carried away by the water will be more than one lakh,
Many corpses will be under the trees and plains there.

129.ఏరు దీసిన వెనుక అక్కడక్కడ  జూచి శవాలను మరి యెత్తేరుమా
లోతైన ఆయేటి పొడుగున నుండేటి చెరువులో శవాలు తేలీనిమా
After river dries, corpses are searched and found.
Many corpses are found in that river’s end deep lake.

130.కొన్ని పీనుగులు రాళ్ళసందున నున్నవి యెత్తి బైట పూడ్చేరుమా
విన్న వారు దుష్టవర్తనలు భువిలో నున్న వారెల్లరు అణగేరుమా
Corpses between the stones are found and buried away.
Sinners hearing this got annexed all over the earth.

131.భువిలో దక్షిన అమెరికా దేశమున భూకంపం బహుగాను బుట్టీనిమా
అదిరిన ఆ నగర మందు సర్వాత్ములు బెదిరియు నశన మయ్యేరుమా
On earth, in country of South America great earthquake happens.
People of that trembled city, frighteningly perishes.

132.అందులో నైదు కుటుంబాల వారు అచటను తప్పియు బ్రతికేరుమా
నంది యానాం కరము విహ్వలు లైరి సోమనగరి గిరి నగ్ని పెరిగేసుమా
Five family people escape there and lives hence.
‘Nandiyanam’ people hands get paralysed, Fire increases on hill of Somanagari(Mooncity).

133.కకుతిల్గా నగరము కారాము అవలోక మగ్నివల్లను భస్మ మయ్యీనిమా
సెగ నిప్పుల్ పడి నగరం కారాము తోడేడు నగరాలు నాశనమయ్యీనిమా
Jail of ‘Kakutilga’ city, will be ashed by seen fire.
By fierce falling fire, with that city’s jail, burns 7 cities too.

134.మేలొరు నగరమునందు కాపరి వంశ మున నొక బాలుడు బుట్టీనిమా
తోలు వన్నె ముఖము తెలుపు నలుపు ఛాయ కలబిడ్డ డచటను పెరిగీనిమా
In ‘Maylore’ city, a boy borns into a shepherds family.
Glowing skin, face of black and white shade, the boy grows up there.

135.ఒక పార్శ్వము తెల్పు ఒక పార్శ్వము నల్పు సగము వెంట్రుకలు తెల్పు నుండీనిమా
సగము కురులు నలుపై కరిగి పోసిన ప్రతిమ లాగను కనులు తెలుపై యుండీనిమా
One part black, one part white. Hair too with half white and
Half black, looking like a metal statue with white eyes.

136.సుఖ శరీర మధిక బలశాలిగా నుండు వివేకశాలిగ నుండీనిమా
ప్రకటముగ నమెరికా దేశమునందు ప్రజ లుంచుకొని పాలించేరుమా
Soft body, strong in strength and looks intelligent.
By announcing, country America will keep him and rules.

137.పదమూడేండ్ల వయసు బాలుడైనప్పుడు జాతి వాండ్లు వాని జూచేరుమా
వెధవలందరు వట్టిమాట లందురు కొంద రది నిజ మనుచుండేరుమా
On 13 years of age, boy is seen by his fellow men,
Idiots call it as mere words, some believe it as true.

138.కాశిగంగలు పెరిగి మరాటీ లోకపాలు గ్రామాలు కొట్టుక పొయ్యీనిమా
కాశిలో నార్వేల జనులు ప్రవాహములో జిక్కియు నాశన మయ్యేరుమా
Ganga floods in Kasi, and villages of lokapal will get submerged.
Around 6000 people in kasi, will drown in those floods.

139.అలహాబాదు ఏరు ప్రవహముచేత అచట పదివేలిరవై నాల్గిండ్లును
కూల యిన్నూట డెబ్భైవేల ప్రజలు కూలి హాని పొందేరుమా
Because of flow of Allahabad river, there 10,064 houses
And 2,75,000 people will get destroyed by it.

140.కాలభైరవుడు ఉత్తరాది ప్రజల కాల దొక్కి నేల రాచీనిమా
కాల కీడుచేత దక్షినాది ప్రజలు కాళిపంపుల నష్ట మయ్యేరుమా
‘Kala Bhairava’ will punish and demolish Northern people.
By bad times, Southern people will perish under ‘Kali’ war.

141.వికారి మూడేసి విష్ణునామము మీద వీరవసంతుడు వచ్చీనిమా
వికారి మూడారు వెళ్ళితేను భువికి వీరవసంతుడు వచ్చీనిమా
On Vikari nama samvatsara, by three times of Vishnunamam, Veera Vasanta arrives.
Three sixes after Vikari Year, Veera Vasanta will arrive on earth.

142.మందరధరుడైన సుందరాంగుని మహిమ మహిమీద నెవ్వరు నెరుగరుమా
సందేహమే లేదు సామగాన ప్రియుడు సాధువుల రక్షింప వచ్చీనిమా
Mandara garland wearer, the charmer’s power no one will know on this earth.
No doubt, to save the holy men, Samavedam loving one will surely come.

143.కంచి కామాక్షికి ఉగ్రము గల్గీని మించి దక్షిణ సీమ కేగీనియా
వంచన గల్గిన వసుధేశు శిశువుల పొంచి కిలారించి కూల్చీనిమా
Kanchi Kamakshi with great anger goes to southern land.
Terribly punishes and destroys people with cheating minds.

144.రుద్రుడు కాలాగ్ని రౌద్రుడు శ్రీవీర భద్రుని భువి మీద కొలిచేరుమా
క్రోధుడై క్షద్రుల రుద్రభూమి కంపి ముద్రాభ్యాసుల విడిపించీనిమా
Ferocious, Lord Sri Veera Badra will be prayed on earth.
Ragely destroys Skhadra’s war land, and saves Yoga people or Buddhists.

145.గుగ్గిళ్ళరాయుడు వచ్చీని పగతుల గుండెల నన్నియు నదర చెండేనిమా
దగ్గర చూపులు చూచేటివారెల్ల దగ్ధపటలమయి పొయ్యెరుమా
Guggilaraya will come; all hearts of enemies will shake.
Near looking people, will burn into ashes.

146.గొప్ప సుడిగాలి టెక్రా దేశమునందు గొప్ప నదిమధ్య బుట్టీనిమా
గాలి గొట్టినందువల్లను పండ్రెండు గ్రామలవెయ్యిండ్లు గూలేనుమా
Great hurricane in ‘tekra’ country happens in between Great River.
Because of heavy winds, 12 villages and 1000 houses get destroyed.

147.ఆ నదిలో నుండు గొప్ప పడవలు పదునెనిమిది బోరగిలి పడేనుమా
ఉనికితో గాలి వేగాని కాపడవలు పై కెగిరి భూమి కొచ్చీనిమా
In that river, 18 huge ships will turn down.
Raised by the wind power, those ships returns to earth again.

148.అరవై మూరల దూరమైన ఒకగట్టున ఆ పడవలుచేరి అల్లడీనిమా
వురివుల్తాగ్రామమున నుండేటి గృహములు సర్వ నాశన మయ్యీనిమా
Those ships will reach on another shore which is of 60 measures far.
Houses of ‘Vurivulta’ village will totally get perish.

149.సుడిగాలి ఒక గడ్డనెత్తి మాకుపైనబడ ధరకు ముప్ఫై అడుగు లింకీనిమా
వడిగాలి విడిచి పెట్టి యీచెరువు చేసిన విడిబడి బహుగాలి విసరేనుమా
Cyclone – Island – 30 feet will dry up to land.
Huge winds are blown across the river, after the cyclone finishes.

150.ఆ గాలివిసరిన దానిప్రమాణము ఒక క్రోసు ప్రమాణ ముండీనిమా
లోకములో కలకత్తా దేశమునందు భూకంపము లచట బుట్టీనిమా
The length the wind blows is the length of 12000 feet.
On earth, in Calacatta country, an earthquake happens there.

151.భాద్రపదమాసమున  మందవారమున భువి నిన్నూట యాభై అడుగులునా
భూకంపము నాల్గ జాములు గల్గి వికలమై నాల్గూళ్ళు అదిరీనిమా
In Bhadrapada Month, Tuesday at dawn 4 a.m. earth of 250 feet
Shakes with earthquake making the villages tremble.

152.కలకత్తా కాళిపేట పురధాహింసాగర్లో వాయువ్యమూల దుఃఖించీనిమా
చలరేగి ఆగ్నెయముఖముగా పొయ్యీని కలి నరులకు గాన వచ్చీనిమా
Calcutta Kali in ‘Peta purudhahim sagar’ suffers in North-west,
Ragely goes South-east and becomes visible to Modern people.

153.శివనాగమ్మకు చిన్ని మనుమడు పుట్టి  సీమకు దిక్కై వచ్చీనిమా
అవనిలో దైవము లేదన్న వరెల్ల ఆకు రాలినట్లు రాలేరుమా
To siva-nagamma, a grand-son is born who comes to save the land.
Those who blasphemize on God, will fall like dry leaves.

154.నక్కలు ఊరూర దినమందు కూసీని కుక్క మూతికి తోక పుట్టినిమా
ముక్కలు కోసేటి వారు రాజన్యులు ముక్కాపురికి పొయ్యేరుమా
Wolf mourns at day in villages, A tail comes on mouth of dog.
Nose cutters land people goes to ‘Mukkapuri’.

155.మద్యపానము జేసి మహిమీద కొందరు గుద్దులాటలకు వచ్చేరుమా
గద్దె సుద్దులుజెప్పి కాలము గడిపేరు విద్యలతో విఱ్ర  వీగేరుమా
Drinking alcohol, people will start to fight with each other on earth.
Preaching waste, people waste times and boasts of their useless knowledge.

156.బ్రాహ్మణ కులములో బల్కేది విని బ్రహ్మ బోధ బొందిన వార్ల బ్రోచేరుమా,
జైమిని బ్రాహ్మలె కోతలు వేసి బహు కమ్మరడుసులో ముంచేరుమా
Listening to brahmin words, people feel like knowing the God.
Boasting like Jaimini Brahmin, and dips into worse iron pits.

157.సంగీతలోలుడు సనకాదివంద్యుడు సాకేతపురి వెడలి వచ్చీనిమా
బంగారుజలతారు బౌసెన కోకలు భక్తకోటికెల్ల నిచ్చేరుమా
Music lover, great saint : comes from leaving ‘Sakethapuri’.
Sarees woven out of gold will be given to his followers.

158.చండతేజుడు భాను మండలమున నుండి సిద్దులు చూడగ వచ్చేనుమా
కొండల పొడగున పీనుగలు లేచేను మోత లార్భాటాలు చేసేరుమా
Great charmer leaves sun land to see holy men.
Corpses raise to mountains, trumpets are blown.

159.అందేలు చలుచర్ల కాల మ్రుత్యువుచేత అతిఘోర యుద్దము లయ్యీనిమా
ఇందుముఖులు ఊరు విడిచేరు ఇరువురు ఇచ్చావిహారులై తిరిగేరుమా
Nandyala Chalamcherla becoz of ‘Kalamrutyu’ happens ferocious wars.
Saints will dessert the village, both will wander as they wish.

160.బ్రహ్మవేత్తలను వెంట బెట్టుకొని బ్రహ్మాస్త్రము బూని వచ్చేరుమా
బ్రాహ్మలు దేశాలు బుడబుడా మాడ్చేరు బ్రాహ్మణకుల ముద్ధరించేరుమా
Along with Brahmin holy men, and with Brahmastra comes.
Brahmins cross different countries, Brahmin caste will be restored.

161.కోటకొండలోను కొంగ మాట్లాడీని కొడమూరు గుద్దలించేరుమా
తాడిపర్తిలోను ద్రవ్యము దీసేరు ధర్మదేవత ధరను నిల్చీనిమా
Crane speaks in Kotakonda, Kodumuru will be ploundered.
Dravyam taken in Tadipatri, Dharma will be established on earth.

162.కొత్తపెట పైన పురములోపల నొక్క కోతి వచ్చి మాటలాడీనిమా
ఎత్తేపురము గట్టునెక్కి యాకోతపుడు ఏడు దినములు మట లాడీనిమా
In Kothapeta fort, one monkey will come to speak.
On Ethepuram bridge, the monkey speaks for 7 days.

163.రాయదుర్గమున రామచిలుక వచ్చి రామధర్మజు వార్త పల్కీనిమా
పాయగట్టు గొల్ల పశువులవ ద్దేడు ఏండ్ల బాలకు బిడ్డ పుట్టినిమా
In Rayadurgam, a parrot comes to speak of Ramadharmaja’s news.
Near Payagattu sheep, seven years girl will give birth to a child.

164.ఇలా జరిగిన వారు దివ్య భూషణములు నీరజాక్షునకు నిచ్చేరుమా
మేలైన చెంగల్వకోట నుండు వారు మేలైన నగల నర్పించేరుమా
They give precious jewels to the great savior.
Famous Chengalva fort men gives famous jewels to Him.

165.గాయత్రి పురవాసుల్ కామజనకునకు కానుకల్ బహుమాన మిచ్చేరుమా
మయా విరహితునకు ద్వారకాపురివారు మానిక్య హారము లిచ్చేరుమా
Gayatripura people gift many things to Him.
Dwarakapuri people give Manikyaharam to Him.

166.నారయణ స్వామి బ్రుందావనమునకు ఆస్వామి భృగు వెంబ డోచ్చేరుమా
ధారలముగాను దేవతలందరూ దేవాది సుత పూజ జేసేరుమా
Lord Narayana comes to Brundavanam, along with Saint Bhrigu.
Heartfully all gods perform pooja to the Lord.

167.అలంపురి లోను ఉత్పాతం బుట్టీని ఆజోగులాం బావలించేనిమా
వెనకాల పడియున్న భూధేవి లేచీని కులుకు కుచముల పాలు గురుసీనిమా
In Alampur a disaster takes place, Goddess Jogulamba yawns.
Mother earth stands which settled on back, milk is poured from her parts.

168.ఐదు మారుతములు ఏడహోరాత్రుళ్ళు ఏమారక విసరుచుండీనిమ
కంచి కొండ అలంపూరు మొదలైన ఏడూర్ల విపరీతాలు బుట్టినిమా
Five monkeys for 7 days and nights without rest wander.
Kanchi konda, Alampur etc., 7 cities disasters will happen.

169.కంచిలోను మరి యుత్పాతాలు బుట్టీ గరుడధ్వజము కదలాడీనిమా
పంచముఖ ప్రభు వారు సత్యము విడిచి పరంజ్యోతిని ధ్యానము జేసేరుమా
In Kanchi, disaster takes place and Garuda dwajam will shake.
‘Panchamuka Prabhu’ leaving the truth, meditates for the Eternal.

170. ఢిల్లి వారు తరలి దక్షిణం వచ్చేరు ఉల్లమెల్లా తల్లడిల్లీనిమా
నెల్లూరు సీమంతా నిర్మూల మయ్యీని గుగ్గిళ్ళు దుగ్గాని కమ్మీనిమా
Delhi people start to come south, every heart will suffer.
Nellore area will be cleaned, Horses will surround the forts.

171.తిరుపతి వెంకన్న గుడిలోన మ్ళేచ్చులు అద్భుతంగ నాడి పాడేరుమా
గరుఢ్వజం నానా దిక్కుల కేగి చోద్యంబుగా నాడుచుండీనిమా
In tirupathi, Venkateswara’s temple Mlechhas will sing and dance.
Garudhadwajam will moves to many directions; sings and dances amazingly.

172.కోమటి వారెల్ల కుల బ్రష్టులయ్యేరు గొప్ప పట్నాల్ కొల్ల బొయ్యీనిమా
క్షేమము లేకను పాంచానకులబుధులు పామరులై యూళ్ళు తిరిగేరుమా
Komati caste people will decline, great cities will get plundered.
Without safety, Panchananam people wanders places like others.

173.దోడ్డైన తిరుమల దోపిళ్ళ బొయ్యీని ఉండే దేశము వలస బొయ్యీనిమా
శ్రద్ధ సేయని ముండమోపుల నెల్లను బట్టి మునిమడుగులో దోసీనిమా
Great Tirumala gets robbed; ‘Unde’ country will be migrated.
Widows who do not pray God, will be thrown into fire pits.

174.కురుకొండలో నున్న హనుమంతరాయుడు కోపముతోడను పెరిగీనిమా
ధరణికి నాల్గు తాటిమాకుల పొడవు నరుల కంటికి కానిపించీనిమా
God Anjeneya increases along with anger in Kurukonda.
For ground, He is visible as height of 4 palm trees to people.

175.ఆలాగె చిరంజీవి చలిచెర్ల చెంతను ఆంజనేయుడు గానుపించీనిమా
వాలలాడుచు ముక్కంటిలోపలను వింతలతో తరలి వచ్చీనిమా

176.కాశీలో గంగా స్నానము జేసేరు కార్యములెల్ల గల్గీనిమా
నాసికాగ్రమందు చూచేటి వారికి వ్యాసుల దర్శన మయ్యీనిమా
People take bath in Kasi, wishes comes to happen.
Who look from edge of nose can see Veda Vyasa.

177.గంగాధరుని దర్శనానికి వచ్చేరు గంగ యమునలు ఉప్పొంగీనిమా
తుంగబధ్ర తీరమున త్రిమూర్తులు గూడి శృంగారమును భాషించేరుమా
Comes to pray Lord Shiva on banks of ganga, Ganga & Yamuna will flood.
On banks of River Tungabadra, Three Gods will meet and talk.

178.ఓరుగంటిలోను ద్రవ్యము దీసేరు విశ్వనాథుని పూజించేరుమా
వారణాశిలోను విశ్వనాథుని పూజ వారిజనాభుడు చేసేనిమా
In Oruganti, Dravyam will be taken; prayers offered to Lord Viswanatha.
At Varanasi, Lord Viswanatha is praised by Him

179.అగరాని కొచ్చీని అగుమీరు పూచీని ఆకాశము ఎర్ర నయ్యీనిమా
రారా నగరి వారు రమ్యంబుగను మేలు రాజ్యము వారికి ఇచ్చేరుమా
Gives guarantee by coming to Agaram; Sky becomes Red.
‘RaRa’ city people charmingly gives good kingdom to them.

180.అగరములో మూడు శంఖాల ద్రవ్యము ఆర్ధితోడ దీసి యిచ్చేరుమా
సాగర శయనుడు సరసిజముఖి గూడి సంతోషముతోడ నుండేరుమా
In Agaram, huge Dravyam (30,00,00,000) will be taken on wish.
Ocean Dweller with Lotus face filled with happiness.

181.కటకములో బహు ద్రవ్యమున్నది దాని కమలనాభుడు తీయించీనిమా
ప్రకటము జేసి యా రాజ్యమున ద్రవ్యము భక్తుల చేత దీయించీనిమా
Huge dravyam exists in Cuttack, will be taken out by Lord Vishnu.
Dravyam will be taken out by devotees in that kingdom, by announcement.

182.చెంగలించి పాల గుండము లోపల చెన్న బసవడు వేగ బుట్టీనిమా
గంగ యమునలు పొంగిన వెనుకను గంగ పుత్రుని వద్ద కొచ్చీనిమా
Closely Chennabasavanna too take birth hurriedly in Palagundam.
After floods of Ganga & Yamuna, reaches Gangaputra.

183.సుబ్బరాయుని వద్ద శుభవార్త బలికేరు మబ్బు మాయలన్ని మడిసీనిమా
దబ్బర వారిని తల దునిమి వేసేరు ధర్మాత్ముల రక్షించేరుమా
With Subbaraya speaks good news, ignorance will be cleared.
Cheaters will be thrown away, Righteous people are saved.

184.కేశవుని స్మరణ చేసిన వారెల్ల వసుధలోపల నిల్చియుండేరుమా
పాశుపతాస్త్రము చేత బట్టుకొని భానుమండలపతి వచ్చీనిమా
Who prays to god will stay on earth.
With Pasupatastra comes the Lord of Sky.

185.వనితలు పురుషులు వహ్నిలో నుండేరు వసుధపై కను వృష్టి గురిసీనిమా
సనక సనంద సనత్కుమారులు సర్వోత్తములు వెంబడించేరుమ్మా
Women and Men will be in heat, on earth variant rains will fall.
Sanaka Sananda Sanatkumaras and Pure men will follow.

186.పటు వేషదారుడై వారిజనాభుడు వచ్చి చల్లంచెర్ల చొచ్చీనిమా
అటుమీద నా యూరి ప్రజలెల్ల చూడంగ నాడనే అదృశ్యమయ్యేనుమా
Dressed smartly, He goes to Chelamcherla.
As those people while looking Him, disappear there itself.

187.పద్మసంభవుడు పల్కిన భవిష్యము పద్మ పురాణమున నుండీనిమా
పద్మనాభుని ఠావు పద్మసంభవువల్ల పద్మనాభుని మహిమ లుండీనిమా
Buddhist monk, Riponche’s (Padmasambava) prophecies are in Padmapuranam.
Lord’s place because of Monk Padmasambava, miracles of Lord exists.

188.నారాయణాస్త్రము నారి యెక్కించీని నలువంక గుణధ్వని జేసీనిమా
క్రూరులయిన వారి కులమెల్ల నణచీని గో బ్రహ్మణుల కరునించీనిమా
Lady aims Narayanastram, sounds emerge on all four sides.
Cruel people caste will perish, Cow Brahmins gets graced.

189.మధుర మీనాక్షమ్మ మాట్లాడుచుండీని మహి నద్భుతంబులు పుట్టీనిమా
మధుసూదనస్వామి మహిమచే భువిలోన మాయవాదు లణగిపొయ్యేరుమా
Goddess Madhura Meenakshi will be speaking, Miracles happen on earth.
Because of Madhusudana swamy preachings, fools will annexed on earth.

190.కొల్లాపురము వద్ద కొడమూరు ధనము కోట్లు డెబ్బైరెండు దీసేరుమా
కల్ల మాటాలుగావు పాండురాజుచేత కల ధనమంత బుచ్చుకొనియేరుమా
Near Kollapuram, Kodumuru dhanam 72 crores is taken out.
True words are these; By Panduraja dhanam will be distributed.

191.బాటల మల్లికార్జునస్వామి సన్నిధిలో బంగారు పరిగెలు బోసేరుమా
అటనుండి బెల్లము కొండకు వచ్చీయు అరయై కోట్ల ద్రవ్యం దీసేరుమా
In dwell of Batala Mallikarjuna Swamy, golden things are given.
From there comes to Bellamkonda and takes out 60 crores dravyam.

192.అంగజహరుడైన మల్లికార్జునుడు అప్పుడు తాను మాట్లాడేనుమా
గంగా యమునా సరస్వతులు మూడుప్పొంగి శృంగారముగ సంతసించేనుమా
Arrogance destroyer Sri Mallikarjuna will speaks then.
Ganga, Yamuna and Saraswathi will flow in happiness.

193.అంబ భ్రమరాంబ ఆకలి దీరగ ఆవులపా లారగీంచీనిమా
అంబుదములు చూచి ఆవులు అరచీని ఆకాశమున గుబులు పుట్టీనిమా
Amba Brahmaramba because of hunger drinks cow milk.
Looking at clouds cattle mourns; and bad things occur in sky.

194.చాంద్రాయణము మరి వచ్చిన తరువాత చంద్రగుప్త హరి వచ్చీనిమా
ఇంద్రుడు శ్రీహరిని జూడును వచ్చీని ఇష్టార్ధము కొంచుబొయ్యీనిమా
When path of moon comes again, King Chandragupta will come.
Indra comes to see Lord Hari, takes as he wishes.

195.ఆనందగురు వచట ద్రవ్యము దీయించి అన్నదానములు చేయించేనిమా
ఆనందములచేత రాచయ్యదగ్గర అర్ధమంతయు దీయిచేరుమా
Anandaguru takes out dravyam there and performs Annadanam.
With happiness, He takes out dravyam near Rachaiah.

196.ఆదరించాల ఆదికేశవులు ఆద్రవ్యమంత దీయించీనిమా
పాతాలగంగలో నీళ్ళింకిపొయ్యేని భూతలంబు మంట లెగసీనిమా
There Lord Adikesava takes out all that dravyam.
Water dries up in Patalaganga, and Fire pours out on earth.

197.చంద్రగుప్తరాజు శాపవిముక్తుడై జయహరునిజాచి తా బొగిడీనిమా
ఇంద్రాద్రి సురలకు వందనాలు జేసి ఇందిరేశుని కృప బొందీనిమా
Chandragupta King after saved from curse, praises the Lord.
Bowing to Indra and other gods, gets grace of the Lord.

198.గోల్కొండ మీదను బంగారు కోమలి కొండేక్కి కూతలు పెట్టీనిమా
మాల బోయలు గూడి ముష్తియుద్ధము చేత మహానంది పంపున మడిసేరుమా
On Golconda, a golden peacock will make sounds.
People will perish in Mahanandi war by fist fights.

199.బేరి కేశవుల బ్రోచే నిమిత్తమై బేతంచెర్లకు వారు వచ్చేరుమా
బేరుల బ్రోవను ప్రేమ కలిగినట్టి వీరవసంతుడు వచ్చీనిమా
To save Beri Kesava, to Bethamcherla they come.
To grace Beri, Kind soul Veera Vasanta will come.

200.బండీఅత్మకూరి భస్మమయిన మీదట కొండ తూర్పున పాదు పుట్టీనిమా
దండమన్నవార్ని దయతోను స్త్రీలను మండలపతి గౌరవించేనుమా
After Bandi Atmakur turns into ashes; to north of hill starts a disease.
The King respects the women and devotees with kindness.

201.గోల్కొండవద్దను గోవింద పురములో గో గర్భమున నరుడు పుట్టీనిమా
గోవులన్ని గూడి కలిభార మంటని గోల్లవాండ్లకు శివా లేక్కీనిమా
In Govindapuram near Golconda, from cow borns a man.
All the cattle destroy the shepherds as cause of kaliyuga.

202.గంగలో అస్థులు గయలోను పిండము సాంగముగా దెచ్చి పెట్టేరుమా
శృంగేరీలో నున్న శ్రీభారతీదేవి శ్రీహరి వెంబడి వచ్చీనిమా
In Ganga and Gaya, people with devotion mix ashes and pindams.
Sri Bharathi Devi of Sringeri comes along with Lord Sri Hari.

203.భారత కథలో మార్కండేయుడు మున్ను భవిష్యము బల్కి యుండీనిమా
మారజనకుండాది మండలపతియు మాపాలి భాగ్యమై వచ్చీనిమా
In Mahabharatam, Markendeya has spoken about future.
To save the holy people, Lord comes thee.

204.గోదావరి తీరవాసుల బిలిపించి గోదానములు బహు ఇచ్చేరుమా
ఆదరించి బ్రాహ్మలకు ననేక అగ్రహారము లర్ధి నిచ్చేరుమా
To Godavari bank people, cows are donated many.
Desired agraharams will be donated to brahmins.

205.సన్న వీరనాలు వాయనంబులతోను సర్వేశ్వరుడు తరలి వచ్చీనిమా
సన్నతుల్ చేసేరు సకలమైనవారు సాష్టాంగ దండముల్ పెట్టేరుమా
With great sounds, the Lord starts to come.
Preparations are made, and followers will bow to Him.

206.ఆకాశ వీథిని రాకసి పంపులు కేకలు వేయుచు వచ్చేరుమా
చికాకు పరచుచు ద్రావిడు లందున లోకేశ్వరుడు వచ్చి పుట్టీనిమా
In sky routes devil wars comes with huge sounds.
Dravidas getting irritated, in that Lord Lokeswara comes to birth.

207.బిజనూరు సీమంత బ్రహ్మణుల కిచ్చేరు బెజవాడ కొంచుబొయ్యేరుమా
బిజనూరు సీమంత బ్రహ్మణుల కిచ్చేరు బెజవాడ ఆర్థితో నిచ్చేరుమా
Bijanur area is given to Brahmins, Bezawada is taken too.
Bijanur area is given to Brahmins, Bezawada given with wish.

208.ఆనందగురువుల వెంటబెట్టుకొని అహోబిలము జేర వచ్చేరుమా
ఆనందగురువుల అనుమతిచేతను అన్నసత్రము లచట గట్టేరుమా
Along with Anandagurus comes to Ahobilam,
With permission from Anandagurus, Annasatram is built there.

209.సేనాధిపతి యైన గుత్తి కేశవులను సేవకుని బిలువ నంపేరుమా
శ్రీనరసింహులు కొలువుకు రమ్మని శ్రీఘ్రముగ పిలువ నంపేరుమా
To call Gooty Kesava, Commander-in-chief, a servant will be sent.
To arrive to Lord Narashimha dwell, hurriedly call will be sent.

210.చాగలమర్రిలో ద్రవ్యము దీసేరు జాతి పెయ్యలతో చెండాడేరుమా
సాగరశయనుడు సప్తద్వీపంబులు సర్వోత్తముడు వచ్చి యేలీనిమా
Dravyam is taken out at Chagalamarri; Bad things done with cattle.
Ocean dweller, Holy soul comes to rule seven lands.

211.రాచూరు వద్దను రాజులు పుట్టేరు రాజుననే వాండ్లు రాలేరుమా
యాచక వృత్తిలో ఆనెగొందివారు అతిధి వేషముల బొయ్యేరుమా
Kings are born near Rachuru, the kings will fall.
Anegondi people will go as in demise of servants.

212. ఆదవేణి లోను ఆశ్చర్య ధ్వని పుట్టి అతల కుతలము నయ్యీనిమా
వాదముతో నగళ్ళు గట్టి మీదట డంబుగా పురి గట్టు కొని యేలేరుమా
Amazing sound born in Adaveni, making all the people toggle.
Ceremonly builts hills, after builts fort and rules them.

213. ఆదవేణి నుండి తరలి వచ్చిన దండు అలగొండ తూర్పున మడిసీనిమా
ఆదవేణి సీమచట పేటయ్యీని ఆలాగె కందనూ రయ్యీనిమా
People coming from Adaveni, will perish on east of Alagonda.
Adaveni place will become city, also Kandanur too.

214.గుర్రాల జంపిన  కర్మలు దప్పవు గురునకు దుష్టాంత మయ్యీనిమా
పెంపులేకుండాను కందనూరు సీమ ఏహ్యతత్వము అయ్యి పొయ్యీనిమా
Dogs kill Horses; can be visioned by Holy Preachers.
Without war, Kandanur area will become Vishnu tatvam.

215. కందనూరులోని ఏడేనుగుల ధ్వని గలిగి బల్ గలిబిలి అయ్యీనిమా
కందెనాలు వేసి ఆత్మకూరుకు వచ్చి కందనూరు సీమ గట్టేరుమా
In Kandanur, Sound of 7 elephants originates irritating there.
Coming to Atmakur, builts Kandanur fort there.

216.ఆనంద గురువుల హరి కలికి రాములు భానునందికి జేర వచ్చీనిమా
ఆనందములచేత ఆదికేశవులకు ఆశీర్వాదముల జేసేరుమా
Anandaguru’s Lord, Ram of Kaliyuga comes to Bhanunandi.
With happiness blesses Adikesavulu.

217.నందనదనుడైన నారాయణస్వామి  నంది మండలాని కొచ్చేనిమా
నందేల బ్రాహ్మణుల మేర విచారించి నందాపురం బపుడు గట్టేరుమా
Lord Narayanaswamy comes to Nandi Mandalam.
On wish of Nandyala Brahmins, bulits the Nandapuram.

218.నందపల్లెలోను బసవన్న కడుపులో నరులపెరిట కమ్మ లుండీనిమా
ముందటి కమ్మలోను వార్తలు విని మూర్చబొయ్యి నరులు మడిసేరుమా
In Nandepalli’s Basavanna stomach, ear-rings exist with names of men.
On hearing news from front ear-ring, men get unconscious and perish.

219.నందేల అంతయు సుఖమున నుండీని నాణ్యము తోడుత వచ్చేరుమా
కందనూరు ఏటి వరదపాలు చేసి కాలువ దక్షిణ మొచ్చీనిమా
After taking out nanyamu at Nandyala, people their lives happily.
Kandanur river will flood and flow comes to southern direction.

220.కాని కులాలందు పింజారికులమందు గాలి గాబరలేక యుండీనిమా ,
కోయలసీమంత గొడవల పాలవును వినుకొండయు కొల్లబొయ్యీనిమా
Kouni and Pinjari caste people lives without any problems.
Koyala area will face troubles, Vinukonda will get plundered.

221.రామ ధర్మజస్వామి లంజ పోలూరిలో రామయ్యను పిలువ నంపేరుమా,
ప్రేమతో రుద్రాద్రి రామనుజంగార్ని పిలిపించి బహుప్రీతి చేసేరుమా
Rama dharmaja swamy in Lanjapoluru calls for Ramaiah.
With love, calls and serves to Rudradri Ramanujam.

222.వీరనరసిం హం వీరవసంతులు విశ్వాసమున తాము పాలించేరుమా
దూరదృ ష్టెరుగని దుర్మార్గులను పెంచి దురాత్ములను శిక్షించేరుమా
Ferocious King, Veera Vasanta with trust will rule them.
Eradicates men of no foresight, and punishes evil-doers.

223.పాంచాన కులమున భక్తులు బహుమంది పేరుగ వెంబడి వచ్చేరుమా
కంచి అహోబిలం ముందుండు వారికి కాంచన మిచ్చి రక్షించేరుమా
Many devotees of Panchananam caste will follow for namesake.
Gives gold to Kanchi, Ahobilam people and saves them.

224.కేతళ్ళూరిలో కూతలు పుట్టీని పాతకోట పట్న మయ్యీనిమా
ఆత్మకూరి వారు అడవి పాలయ్యేరు మోతుకూరి వారు మడసేరుమా
Cries heard in Kethalluri, old town will become new city.
Atmakur people leaves to forest, Mothukuri people perish.

225.అక్షయబహుల పక్షివాహనుని అధికారంపు తూని కిచ్చేరుమా
శిక్షించమని శత్రు సం హార మెల్లను సేనాధిపతితోను దెల్పీనిమా
On Akshaya bahula, part of power shall be given to Lord.
Says to punish all the enemies, with Commander-in-chief.

226.పచ్చల పల్లకి లోపల గూర్చుండి పద్మనాభుడు తరలి వచ్చీనిమా
ముచ్చటలాడుచు ముత్యాల డోలిలో లచ్చమ్మ గూర్చుండి వచ్చీనిమా
King comes by sitting in green palanquin.
Charmingly sitting in pearl basket, comes Queen Laxmamma.

227.గ్రామాలు పల్లెలు పట్నములన్నియు గ్రహపీడ చేత పాడయ్యీనిమా
కామము క్రోధము బహులం దయ్యీని కాసుకొరకు కలహ మయ్యీనిమా
Villages, Towns, Cities all suffer from influence of eclipses.
Lust, Anger will increase; Quarrels start for sake of money.

228.జలము లింకీని జగములు వణకీని జనులు కొందరు నష్ట మయ్యేరుమా
అలవిగాని దండు అర్ధము కొరకయి ఆనెగొంది జేర వచ్చేరుమా
Water dries up, Grounds shakes up; some people perish in it.
Useless crowds for wealth, starts migrating to Anegondi.

229.సరికొండయందున సంపదకొరకై ఆనెగొంది కొండ కొచ్చేరుమా
ముసల్మానులు కొందరు మృతి యయ్యేరు మొదటివాణ్ణి విరగగొట్టేరుమా
For sake of wealth of identical hills, comes to Anegondi hill.
Some Musalmans will die, and the first one will be broken.

230.అర్ఘాటు వారెల్ల అవనిలో మడిసేరు ఆరణి అధ్వాన్న మయ్యీనిమా
అరవ యెలమలెల్ల అడవిపాలయ్యేరు అలాగే కన్నాడు అయ్యీనిమా
False Gurus will vanish from earth: Worst whirlpools happen.
Tamil Yelamas leaves to forest, Kannadis too will.

231.ఏనుగ తలకాయ వాని కర్ణమున అగ్ని పొగ సెగ మంటలు వెడలీనిమా
గానుగ కులమెల్ల కరిగిపోక నిల్చి కన్నాడి కులనష్ట మయ్యీనిమా
In one place of Lord Ganesha, fire and smoke will happen.
Ganuga caste will survive; But not Kannadi caste.

232.వాలి భండారము సెలవు శ్రీఘ్రముగ వారిజనాభుడు ఇచ్చీనిమా
ఆలించి వాక్యాలు ఆదికేశవులు ఆ ద్రవ్యమంత దీయించీనిమా
Lord will give out hurry order on King Vali treasure.
On order, Adikesavulu will take out the treasure of Vali.

233.మున్నూరు వారెల్ల ముదముతో నుండేరు మొగలాయి దొరతనము లణగీనిమా
పెన్నయొడ్డున నుండుచేన్నూరు గ్రామము పెనుగొండ సీమకు జేరునుమా
Munnur people are filled with arrogance; Moghuls rule shall end.
Chennur on banks of Penna will reach to Penukonda area.

234.పర్వతములో నున్న నాజ్యోతి ప్రతిమ పకపక నగుచు మాట్లాడీనిమా
గర్వాంధుల నెల్ల ఖండించి వేయను కల్క్యవతారుడు వచ్చీనిమా
My charming idol in mountain will laugh loudly and speaks.
To eradicate arrogants, Kalki avatar is going to come.

235.కంచి గరుడ స్తంభం ఘటాన బెరిగీని కలిసి మింట హేతువు పుట్టీనిమా
కందూరికి వీరవసంతు డొచ్చీని కంపెనీ వారెల్ల గూలేరుమా
Kanchi garuda dwajam degrades increasingly, Omens occur in sky.
Veera Vasanta comes to Kandur, company people will fall.

236.తిరుపతికి తూర్పు చవుడు దిన్నెలలో ఆరునిలువుల గంగ పెరిగీనిమా
మేర జనుల జూచి రక్షించ బొయ్యీని మేర దప్పిన వార్ల మింగీనిమా
To the east of tirupathi, in Chowdudinne six measures of water increases.
Saves on righteous people and swallows the idiots.

237.రాజవీడుకు ఉత్తరం బొంది  దిన్నెలో రావణ యుద్ధము లయ్యీనిమా
కంచికామాక్షమ్మ కన్నులం దుదకాలు కుంభాభిషేకముగ గురిసీనిమా
North of Rajaveedu, in Bondedinne, a huge war takes place.
From eyes of Goddess Kanchi Kamakshamma, water rolls hugely.

238. పన్నెండ్లు పుట్లన్ని గాజులు పగిలీని మొలపొడుగు రక్తము బారీనిమా
పృథివిలో దైవము లేడన్న వారెల్ల వడ్ల పొట్టు వలెను రాలేరుమా
Twelve heaps of bangles will break, blood will flow huge length.
Disbelievers in God will fall like husk of rice.

239.నీల గంగ ఒడ్డు బొయ్యీని నిమిషాన నిర్జరులు తల్లడించేరుమా
పాలేటి ఒడ్డున బంగారు స్తంభము భగవదాజ్ఞతోను నిలిపేరుమా
On disappeareance of Black water, in minute Gods get troubled.
On order of God, Golden pillar is eracted at banks of Paleti.

240.బంగారు పువ్వుల పాగ జుట్టుకొని పసుపు వస్త్రములు దొడిగేరుమా
మంగళగిరిజయు మంగలవాసుడు మహిమీద ప్రకాశమయ్యీనిమా
Wearing turban of Golden flowers and Yellow clothes,
Goddess Mangala Girija and God Mangalavasa appear on earth.

241.మూలమ్మ ఔకులో మూన్నళ్ళు ఊగీని మునిమడుగు దొపిళ్ళు బొయ్యీనిమా
పాలరాయి వద్ద పణతుల బట్టేరు పానుగంటి కొంచుబొయ్యేరుమా
Mulamma in Owk will shake for 3 days, Munimadugu gets plundered.
Near Palarayi starts agriculture, goes to Panuganti.

242.పాణెములో పాణికేశ్వరుని సన్నిధిలో వీణానాదం వినపడీనిమా
వాణి జాహ్నవి దయ పాణికేశ్వరుడు వాసుదేవుని కొలువు జేసేనిమా
Voice of veena is heard in temple of Lord Panikeswara of Panem.
Lord Panikeswara will pray to Lord Vasudeva.

243.తేలు మీద గురుడు ప్రవేశమయితేను దేశాలన్నియు వారు గట్టేరుమా
వాలాయముగాను వర్షాలు గురిసీని వసుధలో పంటలు పండీనిమా
When Jupiter enters Scorpio, All countries will prepare war.
Truly rains fall regularly, and crops are grown on earth.

244. ఛప్పన్న దేశాల ప్రజలకు దెల్పను శుద్ధ విదియ సెలవు నిచ్చేరుమా
అప్పుడు అధములు యమలోకము జేరి అంతకుని చేత మెచ్చేరుమా
To people of below countries, every second day after new moon is given holiday.
Then sinners reach hell and judged by the God of Death.

245.భర్గుని వత్సరమున భాద్రపదమున భక్తకోటులు పిలువ నంపేరుమా
దుర్గ దేవతలని తోరణాలు గేట్టేరు దుర్జనులను తరిమి వేసేరుమా
On Bharguni nama year Bhadrapada month, all devotees are called for.
Forts and respective Goddess are worshipped; all the bad people are sent away.

246.నాగాము నన్నాళి గట్టినమీదట సెగనూరు గట్టుకొని యేలేరుమా
నగరాల వారెల్ల నాశన మయ్యేరు నాడేడుగములు నయ్యీనిమా
After setting up nagamu & nannali, Seganuru is built and ruled.
City civilization will vanish, they becomes hills with trees.

247.సిద్ధాపురము ముందు ప్రసిద్ధి కొచ్చీని సిద్ధులు నచ్చట గూడేరుమా
సిద్ధేశ్వరుని పూజలు సిద్ధులు చేసేరు సిద్ధము ఈ మాట జెరిగీనిమా
Siddapuram will become famous, Siddhas will gather there.
Siddhas there will pray to Lord Siddheswara; truly this will happen.

248.సిద్ధ పట్నానికి శ్రీరామధర్మజులు సేనలతో గూడి వచ్చేరుమా
సిద్ధాంత శిరోమణీయిన గురుస్వామి సిద్ధాంతము నిత్యమయ్యీనిమా
Sri Rama dharmaja will come to Siddapatnam along with force.
Guruswamy, a Siddantha Siromani, words will become true.

249.దండుకు మొనగాడు ధవళ శంఖచక్ర ధరుడు ధరతాపము మాంపీనిమా
మండల వంద్యుడు మహిత ప్రకాశుడు కుండల శయనుడు వచ్చీనిమా
Hero of Gods, Bearer of Shanka & Chakra, will decrease pain of earth.
Great king, Great Charmer, Omnipresent One is arriving.

250.ముండ్లపాటి వద్ద మునులెల్ల గూడేరు పెండ్లికొడుకు కచ్చటకు వచ్చీనిమా
గుండ్లెల్ల దేలిని బెండ్లెల్ల మునిగీనీ కుంభిని భారము అణగీనిమా
All saints will gather at Mundlapati, and Bridegroom will arrive there.
Stones float and sticks sink; Aquarius burden will settle.

251.హంసరూపముచేత హరి సంచరించేను సంశయము లెల్ల సమసీనిమా
కంసమర్దనుడు కమలాలయము వెడలి కలిదోశము లణచి వేసీనిమా
In the form of swan, Lord Hari will fly. All doubts are cleared.
Lord will leave his dwell to finish Kali Devil’s effect.

252.సూర్యనంది వద్ద శోభన మయ్యీని సుజను లంద రచట కొచ్చేరుమా
కార్యాకార్యాలు ఘడియలో నయ్యీని కలిదోశము లణగి పొయ్యీనిమా
Good things happen at Suryanandi, Good people will gather there.
All happenings happen in less time, and Kali effect will decline.

253.ధేనువు కొండల చాలా ద్రవ్య ముంది పంపు చేత ధనము దీసేరుమా
దానవ హరణుడు ఆమదల నగరములో ధనము లంత దీయించేనుమా
At Denuvukonda there is dravyam, with combat it is taken out.
The Lord in Amadala city takes out the wealth there.

254. నాగన్న యనియేటి ఐదేండ్ల బాలుడు నాలుగు వేదాల జదివీనిమా
బాగైన బనగానిపల్లెలోను వాడు భాగ్యముతో ఓలలాడీనిమా
A five year boy called Naganna, will study four vedas.
In modified Banaganapalli, he gets expert with grace.

255.బాపల మనుకొని గీపల మనుకొని వేదాలు పట్టుక తిరిగేరుమా
వేదాలు పుట్టిన తావు దెల్పమని బాపల బహుబాధ పెట్టేరుమా
Boasting of their Vedic knowledge, Brahmins roam to everywhere.
Brahmins are made to suffer badly questioning to speak on birth of Vedas.

256.చిత్రకటకంలో విచిత్రాలు పుట్టీని క్షత్రియ లనేవారు సమసేరుమా
మిత్ర ద్రోహులంత మీనాంతమునందు మేదినిలో నష్ట మయ్యేరుమా
Miracles happen in Chitrakatakam; those who are Kshatriyas will extinct.
Disloyal men by the end of Pisces will suffer on earth.

257.బేరి కోమట్లెల్ల జయమున నుండేరు పెద్దలు కొంద రుండేరుమా
ధరణి మీద ధర్మాత్ముల గుర్తెరిగి దయతోను చాల రక్షించేరుమా
Beri Komati caste people will live happily, some elders too.
Righteous people are identified and saved on this earth.

258.కోమటి రంగని రక్షించేరు చాల కోరిన కోర్కెల నిచ్చేరుమా
కడమ కోమట్లను ధూళిగ జేసేరు కొంచెమైన నిలువనియ్యరుమా
Komati Ranga will be saved and many wishes will be fulfilled.
None cares of other Komatis, none gives them respect.

259.భరతుని శాపముచేత శూద్రుల భాగ్యదేవత తొలగి పొయ్యీనిమా
నిరతము హరి గురుని ననమ్మిన శూద్రులు నిలిచేరు తక్కిన శూద్రులు నిల్గేరుమా
Due to curse of Bharata, Shudras happiness will leave.
Shudras who believe in Lord Hari will remain; the others perish.

260.గురులింగ జంగాలు గురుతు దెలియక గుడ్డి కుక్కలవలె మొరిగేరుమా
మొరిగి మొరిగి వారు వాదుకు రాకుంటె ఒరగ బెట్టి తలలు తరగేరుమా
Gurulinga Jangas without recognizing will bark like blind dogs,
Evenafter much barking when they don’t settle, their heads are choped off.

261.శీలవంతుల బట్టి సిగలెల్ల ముడివేసి చింతకొమ్మల వ్రేలదీసేరుమా
శీలము పుట్టిన తావు దెల్పమని చింతమల్లెల పాలు చేసేరుమా
Good people are taken and hanged to the tree of banyan.
Questioning on way, how goodness is born they are left along with banyan flowers.

262.దాసుల మనుకొని గీసుల మనుకొని దండాలు పెట్టుచు తిరిగేరుమా
దండములు పుట్టిన తావు దెల్పు మని దాసుల బహు భాద పెట్టేరుమా
Thinking as followers, they roam helping others.
Questioning on way, how help is born followers are made to severe suffer.

263.నీమము దప్పిన నామధారు లెల్ల నీళ్ళ కన్నను పలుచ నయ్యేరుమా
సామజ వరుదుడు చనుదెంచునప్పుడు సందు గొందు లందు దూరేరుమా
Those who defer from right path are looked as common as water.
When Lord himself comes to answer, they run into pits and holes.

264.యల్లమ్మ కంచును మల్లమ్మ కంచును కల్లు మాంసము పెట్టి కుడిచేరుమా
కల్ల దేవతలను కొలిచేటి వారెల్ల నిల్వ పెరు లేక పొయ్యేరుమా
People will serve alcohol, meat for in the names like Yellamma, Mallamma gods.
People who worship false-gods go nameless.

265.ఘనమైన వజ్రాలు యాగంటి కొండను గాడి కంచుకముతో దెచ్చేరుమా
దినకర తేజుడు వజ్రాలు దీయించి దేవ బ్రహ్మణుల కిచ్చేరుమా
From Yagati hill, precious diamonds are brought in bronze cavity.
The Lord finds the diamonds and donates it to Deva Brahmins.

266.ముత్తలూరి వద్ద గూర్చుండి ముగ్గురు మూర్తుల ముచ్చట లాడేరుమా
గుత్తి దుర్గము జేరి గురుపూజ కాలాన కోటి ద్రవ్యము వారు ఇచ్చేరుమా
Near Muthuluru, Three Gods will assemble to talk.
Arrives Gooty Fort by Guru Pooja time and donates one crore dravyam there.

267.గురిగాను మూన్నాళ్ళు గుర్రము కొండలో కౌమార జోగులు వాలేరుమా
ధరణిలో కందర్ప కొండ గుహలోను తరణు లందు దాగియుండేరుమా
In Gurramkonda, with will Young Yogis comes there.
On earth, bright people will shelter in caves of Kandarpakonda.

268.కమ్మన్న పనులెల్ల గడియలో నయ్యీని నమ్మిన హరి యప్పు డొచ్చీనిమా
ముమ్మాటికి మాట నమ్మున్న వారికి ముకుందుడు భాగ్య మిచ్చీనిమా
To be happened will happen in hour of time; Lord Hari will come by that time.
Tuth it is, to save the believers Mukundha will come sure.

269.వేదాద్రి చూడను కోవెలకుంటకు వీర వసంతుడు వచ్చీనిమా
ఆదికేశవుని తాయెతు అందరు అప్పుడు ముంజేత గట్టేరుమా
To see vedadri, Veera Vasanta will come to Kovelakunta.
Then everyone will tie Adikesava’s amulet to their wrist.

270.నెల్లూరు సీమంత నిర్మూల మయ్యీని నిడుగుర్లు నిర్ధూళి అయ్యీనిమా
కాల్లూరి నది పెరిగి బారులయ్యీని ముల్లా సాహేబులు మునిగేరుమా
Nellore area will perish; left places will get desserted.
Kalluri river increseas and multitudes; Mulla sahebs will get submerged.

271.శతపరాధములు చేసిన వారైన శరణన్న వారిని రక్షించేరుమా
పతిత పావనుడు భానుమండలపతి భక్తుల రక్షింప వచ్చీనిమా
Even done many sins, repentence will save them.
Patitha pavana, Ruler of universe will come save devotees.

272.పాపవిదూరుడు భవరోగ వైద్యుడు తాపత్రయ హరుడు వీరుండు మా
పాపకర్ముల కున్న శాపము పోగొట్టి శరణు చొచ్చిన చింత దీర్చేరుమా
Sins eradicator, illness curer, desire destroyer Lord Hari is a Warrior.
Removes curses of sinners, and saves the followers.

273.వేదాంతవేద్యుని వద్దకు వచ్చే ఆదిదేవుని కొల్వు చేసేరుమా
నాద బిందు కళల నవనీతచోరుడు సాధుల రక్షించు చుండీనిమా
To Vedantavedya comes, and prays Adideva.
The knower of all saves holy men.

274.రామేశ్వరమునందు రణరంగ మయ్యీనిమా రష్ట్రాధిపతు లెల్ల రాలేరుమా
కామాక్షి మాతల్లి కన్నులు దెరచియు కరుణించి భక్తుల గాచీనిమా
Wars happen at Rameswaram, Heads of states will fall.
My mother Kanchi Kamakshi will open eyes, graces and saves devotees.

275.ఘోటక ముఖులెల్ల నాశనమయ్యేరు కుంజర్లు నిర్లేపు లయ్యేరుమా
ఆడమండలం వారు ఆర్తితో నుండేరు ఆరవ సీమెల్లరసి పొయ్యీనిమా
Horse men will ruin; Elephant men go baseless.
People of Ada mandalam lives with sorrow. Arava area will become weak.

276.ద్రావిడ దేశము దగ్ధమైన మీద ద్రవ్య ముండే దంత దీసేరుమా
భావజ గురుమూర్తి అనేక ద్రవ్యాలు భారి పట్నాలలో దీసేరుమా
After Dravidan country burns into ashes, total dravyam will be taken out.
The Lord will take out huge dravyams in huge towns.

277.నీతిమంతులు తరలి వచ్చిన మీదట అద్భుతంబుగ జగడ మయ్యీనిమా
నాతి సంగము నుండి గద్ధలు ఆడీని నాణ్యమైన దొరలు వచ్చేరుమా
After right comes comes back, huge dispute takes place.
From the time, eagles can fly and Good leaders will emerge.

278.మకరమందున గురుడు ప్రవేశ మైతేను మతము లన్నియు గతము లయ్యీనిమా
ప్రకటముచేతను పెన్న దాటి దండు పెండ్లికొడుకు వేగ వచ్చీనిమా
When Jupiter enters Capricorn, all religions becomes past events.
On announcement, army’s bridegroom comes hurriedly crossing river Penna.

279.పర్వతేంద్రమున ఉత్పాతాలు పుట్టు పార్వతి చిరునవ్వు నవ్వినిమా
ఆశ్వయుజ మాస కృష్ణ పక్షమందు పంచాంగము లేక పొయ్యీనిమా
On great hill, catastrophes happen; Goddess Parvathi smiles little.
At Ashwayuja month Krishna paksha, calender will not be there.

280.కాల పరిపక్వము జనులకు ముందర కార్తీక మాసమున కలిగీనిమా
బాలచంద్రుని కాంతి కనరాక పొయ్యీని భాను కాంతి లణగి పొయ్యీనిమా
Ripeness of time will be understood by people in Kartika month.
Moons light will not be seen; Suns light will diminish.

281.శేషాద్రి నరసన్న గారిని ముందర శీఘ్రముగ బిలువ నంపేరుమా
శేషాద్రి సరసయ్య అచట జేరక మునుపె జగమంత చీకటి చెందీనిమా
Urgently calls for Sesadri Narasanna first.
Before Seshadri Narasanna reaches there, whole world becomes dark.

282.బావులలోపల కూతలు పుట్టీని పట్నాలలో లక్ష్మి యేడ్చీనిమా
కావరించిన నరుల ఖండించివేసేరు కర్మనిష్ఠల గారవించేరుమా
Cries heard from pits of wells; Laxmi cries in Towns.
Ego minded are killed, Mind control is developed.

283.వారిధు లింకీని వసుధ పాడయ్యీని తారలు భువి మీద రాలీనిమా
వీరాధివీరుల వెంట బెట్టుకొని వీరవసంతుడు వచ్చీనిమా
Water dries, Earth gets spoiled. Stars fall on earth.
Along with great warriors, Veera Vasanta will come.

284.మార్గశిర శుద్ధ నవమి మొదలుకొని భువిలో బలు వింతలు ప్రబలీనిమా
మార్గశిర శుద్ధ పౌర్ణమి లోపల మగువ భారము లణగి పొయ్యీనిమా
Starting Margasira month’s Suddha Navami, many miracles happen on earth.
By Margasira month’s full moon, women burden will neutralize.

285.సారము దప్పి నిస్సారము లయ్యీని వారవారముల్ వింత పుట్టీనిమా
వీరవసంతుని విజయము లయ్యీని విరవిగ జనుల్ విస్తరిల్లీనిమా
Concentrated becomes diluted; by week and week happens miracles.
Victories comes to Veera Vasanta, freely people will expand.

286.భానుబింబమందు విష్ణు రూపము చూచి భక్తులు సంతుష్టు లయ్యేరుమా
పూని పౌర్ణమి నాడు అమావాస్య అయ్యీని పూల వర్షములు గురిసీనిమా
By seeing Lord Vishnu in Sun’s image, devotees will feel happy.
On Pooni full moon day a new moon happens; Flowers fall in rain.

287.భువిలో చతుర్దశ భువనము లన్నియు భోగీంద్ర శయనుడు ఏలీనీమా
సావధానముగాను సామ అధ్వరముల్ సాంగమై ముందర నడచీనిమా
On earth, all the 14 worlds are ruled by Lord.
His rule will be based by Sama and Atharvana vedas.

288.సాంద్ర సింధువేద మార్గము చొప్పున సకలమైన వారు నడచేరుమా
చంద్ర సూర్యులు గ్రహపీడలు లేక చెలువ మొప్ప అప్పు డుండేరుమా
By Sandra Sindhu vedam, right people lives.
Without eclipses, Sun and moon stays peacefully.

289.పాణెము ముష్టిచెన్నయ్య కిచ్చీని పగటి చుక్కలు కానుపించీనిమా
వాణిధవుని సృష్టి వ్యర్ధమైపొయ్యీని వాసుదేవుని సృష్టి ప్రబలీనిమా
Panem is given to Musti Chennaiah; Stars are seen on day.
Vanidhava’s creation will ruin; Vasudeva’s creation will survive.

290.ముండమోపులు కన్నెపడుచులు అయ్యేరు ముదముతో ముందర నడచీనిమా
ఎండ వెన్నెల రెండు ఏకమై నడచీని పుండరీకాక్షుని బొగడేరుమా
Widows will become young women; and walks happily in front.
Summer and winter will become same, all praises the Lord.

291.నెల్లూరు సీమంత నేలచెదర మయ్యీని నేల మూడువర్షాలు కురిసీనిమా
మల్లూరు నది పెరిగి గాచారు లయ్యీని మార్కాపురము వారు మునిగేరుమా
Nellore area ground shake; three rains fall every month.
Malluri River grows up and Markapuram people will get submerged.

292.నెల మూడు వర్షాలు గురిసిన మీదట నీమంబుతో నరులు నడచేరుమా
ఇలలోన ధర్మము విస్తార మయ్యీని ఇందిరేశుని యాజ్ఞ నడచీనిమా
After rains fall thrice a month, men will live with ethics.
On earth, dharma will gets established. Order of God will be followed.

293.ఆదవేని వద్ద అశ్వమేధంబులు ఆర్వేల ఆర్నూర్లు చేసేరుమా
బాదాము పక్కను బంకాపురము చెంత బంగారు గోడలు పెరిగేరుమా
Near Adaveni, Aswamedha yagas 6600 are performed.
On side of Badamu near Bankapuram, golden walls are built.

294.ఆనంద మానంద మవనిలోపల నున్న అర్థ మంతయును దీయించేరుమా
మేదినిలో నుండు భూసురుల రప్పించి భూరి దక్షిణ దాన మిచ్చేరుమా
Alas! Alas! All the wealth from the earth is taken out.
Brahmins on total earth are called and gold is donated to them.

295.ధనములు దీయించి ధర్మములు చేయించి ధర్మరాజులు భూమి ఏలేరుమా
దాన ధర్మము లేక దాచిన ధనమంత దండిగ భక్తుల కిచ్చీనిమా
Treasures taken out, Donations are made; righteous kings rule the earth.
Found treasures are totally given to devotees heavily.

296.ఆనంద గురులకు కనకాభిషేకాలు ఆర్ధితో ధర్మజుడు చెసీనిమా
ఆనందములచేత హరి కలికిరాములను ఆలాగె సంతోషపెట్టేనుమా
Exagarately with gold, prayer performed to Ananda guru by King.
Lord Hari with happiness makes Kalki Rama happy too.

297.భానుమండలపతి పాలించి జగములు భాగ్యము భక్తుల కిచ్చీనిమా
బేరి కోమట్లంత జయమున నుండేరు పెద్దలు కొందరు నుండేరుమా
The King rules worlds, giving fortune to all devotees.
Beri Komatis will live in peace, some elders too.

298.పరశురాముల శాప పరిహార మయ్యీని భాగ్యము బ్రహ్మణుల కిచ్చేనుమా
తరుచైన వజ్రాల నగలు ధరించుక తరణు లంద రనుభవించేరుమా
Curse of Parasurama gets fulfilled, Wealth given to Brahmins.
Young people wear precious diamonds with happiness.

299.పండ్రెండ్రురాసుల లోపల ముందర పద్మనాభుడు అయిదు నడిపీనిమా
చుండూరు వద్దను సుడిగాలి చేతను సుడిబడి వెధవలు చచ్చేరుమా
Of twelve signs, front five are ruled by Lord.
Cyclone at Chundur will kill fools and idiots.

300.ఏడాది మసార్ధ మైన మీదట ఏడు వారా లొక వార మయ్యీనిమా
ఏడేడు పదునాల్గు భువనము లన్నియు ఏక చక్రము గాను ఏలీనిమా
After a year and half month, seven weeks will become a week.
Seven and seven whole 14 worlds are ruled by one.

301.అరువది సంవత్సరంబుల లోపల ఆర్ధి తోడ నాల్గు నడచీనిమా
పరమేష్ఠి వేదంబు పనిలేక పొయ్యీని భాను సిద్దంతము ప్రబలీనిమా
With in sixty years, by justice walk four.
Paramesti Vedam goes useless, Bhanu Siddantam will flourish.

302.ఫణిభట్లుగారికి పౌరోహిత్య మిచ్చి బహుమానములనెల్ల నిచ్చేరుమా
ఫణిరాజు పోగడగ త్రిశూల డమరము భగవంతుడు పట్టి వచ్చీనిమా
Phanibotlu is made the Priest, gifts are given plenty too.
On request of Phaniraju, with trisul & damarukam comes the God.

303.విశ్వకర్మ నిర్మాణముచేతను   వియజనగరం విస్తరిల్లీనిమా
విశ్వవ్యాపకులు వీరవసంతులు విజయనగరం దుండీనిమా
Vijayanagaram will flourish by structures of Viswakarma.
Universal dweller, Veera Vasata lives in Vijayanagaram.

304.మీనమందు గురుడు ప్రవేశమైతేను భానుతేజుడు పట్న మెక్కీనిమా
భానుమండలపతి పాలించి జగములు భాగ్యము భక్తుల కిచ్చీనిమా
When Jupiter enters Pisces, the Lord will rule the city.
Lord rules the worlds, and gives fortune to devotees.

305.వేల్పూరు వెంగళభట్టుగారిని వేడుకతో బిల్వనంపేరుమా
వేల్పులు పొగడగ కూర్మ సింహాసనము వీరవసంతుడు ఎక్కీనిమా
Velpuru Vengalabhattu is ceremonily called for.
While divines pray, Lord Veera Vasantaraya will rule sitting on Kurma Throne.

306.పింగళాబ్దముల నంగజజనకుడు మంగళస్నానము చేసీనిమా
బంగారు పూవుల రంగని పూజించి పట్టాభిషేకము లయ్యీనిమా
In Pingala year, Lord gets holy bath.
On praying Golden flowered Ranga, takes the kingship.

307.పట్టభద్రుడైన నారాయణమూర్తి భానుమండలం వెడలి వచ్చీనిమా
తిట్టు కొట్టు లేక దీవెల్ల నేలీని దేవబ్రహ్మణుల రక్షించేరుమా
The throned God, will come leaving his dwell.
Rules earth without violence; saves Deva Brahmins.

308.ఉదయగిరి మీద సంజీవి యున్నది ఉత్సాహముతోడ దెచ్చేరుమా
బదరికాశ్రమమందు నుండేటి పెద్దలు భగవద్దర్శనానికి కొచ్చేరుమా
Ambrosia is brought excitedly from hills of Udayagiri.
Holy men from Badarika Ashram come to visit God.

309.ఏనూరు కోట్ల భూమండలమంతయు నేకచక్రముగ నేలీనిమా
భూమండలమం దుద్భువ మయ్యీనీ భానునంది ప్రకాశించీనిమా
Earth of Seven hundred crores is ruled single handed.
On earth it emerges. Bhanunandi will iiluminate.

310.శ్రీదేవి సతతము రామధర్మజస్వామి సేవలు పూజలు జేసేనుమా
భూదేవి ఎప్పుడు పుండరీకాక్షుని పొగుడుచు నుప్పొంగి యుండీనిమా
Along with Lady Sridevi, Ramadharmaja does prayers.
Earth always praises of him, and flourishes happily.

311.ఇందిరాపతి మంత్ర మహిమ ప్రకాశమై ఈరేడు లోక లల్లాడేనిమా
ఇందువారము శుద్ధ త్రయోదశి దివస మిష్ట మంత్రము జపము పుట్టీనిమా
Lord’s power will be seen, all worlds will trouble.
On Monday Suddha Trayodashi, chanting of wish mantra is born.

312.హంబీజ దేవతా మంత్రము జపియించి ఆయుర్వృద్ధి గలిగి యుండీనిమా
హంబీజ దేవత నారాధించిన వార్ని కష్టైశ్వర్య రాసులును గలిగీనిమా
By chanting Hambeeja Devi mantra, health will stand high.
Those who worship Hambeeja Devi are blessed with happiness and wealth.

313.మంత్ర దేవత సంతోషము వల్లను మహిమీద చోద్యాలు పుట్టీనిమా
మధ్యాహ్న కామేశ్వరు మాధవాగ్రజుని మనసు సంతోషము చేసీనిమా
By the power of mantras, miracles happen on earth.
Lord Kameshwara will make Madavagraja happy.

314.నాద బిందు కళలు నడి మింట నున్నవి ఆదిదేవుడు నందుండీనిమా
ఆదికేశవులకు అభయము లీయను ఆనంద గురుపుత్రు డొచ్చీనిమా

315.ముక్తికాంత జనుల ముద్దుబెట్టు మనుచు ముందర తావిచ్చి నిలిచీనిమా
ముక్తికాంత ముచ్చట లాడుచు ముకుందుడు ముందర రుండీనిమా

316.నూట యెనిమిది దివ్యతిరుపతి లందున మేటి వేల్పుల పూజ నడచీనిమా
కోటి బ్రహ్మణులకు నిత్యాన్న దానము కోరినట్లుగ బెట్టించేరుమా
In 108 tirupatis, prayers are performed continuously.
One crore Brahmins are given food as they wish continuously.

317.తిరువెంగలప్ప తిరునాళ్ళ సాగీని తేరు ముచ్చటగాను సాగేనుమా
విరివిగ యాగంటిలోను ఈశ్వరపూజ నరహరి బాగ చేయించేనుమా
Tiruvengalappa festival will be performed famously.
Continously Lord Eswara Pooja is done at Yaganti by Narahari.

318.అంగామణియైన ఆదిలక్ష్మిని గూడి ఆనందస్వాములు వచ్చేనిమా
అంగజజనకుడు ఆనందములచేత అంజనాద్రికి వచ్చి చేరేనుమా
Along with Adilaxmi, daimond of women, Sri Ananda swamy will come.
Lord with joy arrives at Anjanadri.

319.సేనాధిపతియైన కేశవస్వామి సేవకులను బిల్వ నంపేరుమా
శ్రీనివాసునకు దివ్యాభరణములు శ్రీఘ్రముగ బెట్టి పంపేరుమా
Commander-in-chief, Kesavaswamy calls his men.
Hurriedly will sent jewels and gold to Lord Srininvasa.

320.పాండురంగస్వామి ప్రాకార గోపురము పసిడి నీరు పొయించేరుమా
చందనము ప్రీతితో భుజంగేండ్రశయనునకు భూమి పుత్రుడు పూయించేనుమా
To the temple of Lord Pandurangaswamy, gold is coated.
Son of earth, Veera Vasantaraya will make gold coat to Pandurangaswamy temple.

321.రామధర్మజస్వామి రాజీవముఖి గూడి రాజ్యమెల్లా యేల వచ్చీనిమా
కామజజనకుడు కావేటిరంగనికి కనకాభిషేకము చేసీనిమా
Ramadharmaja as evil punisher comes to rule us.
Lord will perform holy bath of gold to Kaveti Ranga.

322.భానుమండలపతి పాలించి జగములు భక్తుల పాలింప వచ్చీనిమా
భాను ముక్కంటయ్య జుర్రుకొండగిరికి బంగారునీరు పూయిచీనిమా
Lord comes to rule the worlds and his people.
Lord will make gold coating to Jurrukonda.

323.మళయాలంలో పసులపాలకు డొకడు మర్కటమై మాటలాడీనిమా
బాలుడు ముక్కంటి జుర్రుకొండగిరికి బంగారునీరు పూయించీనిమా
A shepherd in Malayala, talks like a monkey.
Boy will coat gold water to the Mukkanti Jurrukondagiri.

324.విరూపాక్షిలో నుండు దుర్గ మాట్లాడీని వీరధర్మజ వార్త చెల్లీనిమా
తిరువళ్ళూరి వీరరాఘవస్వామికి తిరు కళ్యాణము   చేయించేరుమా
Goddess Durga of Virupaksha will speak; Prophecy of Veera Dharmaja will fulfill.
Marriage is made again to Tiruvallur Veera Raghava swamy.

325.వీరనారయణ పురము చక్కగ కట్టి వెంకటాద్రి వశము చేసేరుమా
ధారుణీదేవుల దయతోడ బాలించ ధర్మరాజు పట్ట మయ్యీనిమా
Veera Narayanapuram is fabulously built and dedicated to Venkatadri.
With grace Dharuni gods, Dharmaraju get throned to rule.

326.కడగండ్లు వచ్చీని జనులకు ముందర వడగండ్ల వర్షముల్ కురిసీనిమా
వడగండ్ల దగ్గర ఆలంపూరు వద్దను వడి రాచకార్యము లయ్యీనిమా
Trouble comes to people soon; Hail will fall as Rain.
Near hail at Alampur, soon kings work happen.

These are the 326 govinda vakyas. You can get the PDF format from our telegram group.

3 thoughts on “Govinda Vakyas

  1. brahmam garu cheppina mantram …om hreem kleem shreem shivaaya brahmaney namaha….aney mantraanni japinchandi miku ye bhaadhalu pralayaalu antavu ..idhi satyam…

  2. A little explanation for events that have already happened would be nice. Also, Some verses have no translation.

    Further, I would like to add a point. Kaliyuga is measured to be 432000 years long. When I read your webpage, it is understood that Kalki Avatar might arrive in coming 40-50 years. Now, Kaliyuga is around 5112 years. Hence, I could not reconcile between the two. Please explain.

Leave a Reply

Your email address will not be published.