Prophecy on Corona Virus

Prophecy on Corona Virus :: కరోనా గురించి బ్రహ్మంగారి కాలఙ్ఞానం

From Sri Veera Brahmendra Swamy’s Govinda Vakyam No.06 ::

ఈశాన్యముననుండి విషపుగాలి వచ్చి విపరీత నరులంత చచ్చేరుమా
కపట కిరాతుల ఖండించివేయను కల్క్యవతారుడు వచ్చీనిమా
Poisonous air comes from North-East, restless people will die.
To eradicate sinners, Kalki Avatar will be arriving.

Theme: Overlay by Kaira Kalagnanam
Andhra Pradesh, India