Yogi Subbaraya astrological predictions

The following content has been extracted from 11th chapter of Sri Potuluri Veerabrahmendra Swamy Kalagnanam original book from Brahmamgari matam.

In Sanskrit, Telugu & English language.

శ్లో. వేదవద్వీరనార్యాణం సుబ్బయార్యమమాత్మజః
వీర భోజోద్భవం పక్షే దైవఙ్ఞాభీష్ట సిద్ధయే.
త దేవానందబ్రహ్మోక్త సిద్ధాంతే నకరో మ్యహం
భానుమత్యనుసారేణ రుద్రాందానాంతు లక్షణం
గజవేదనవాంభోధీ కలివర్షగతే భువిః
ప్లవంగాబ్దే భానుబింబం కంకణాకార ముచ్యతే.

తాత్పర్యం: ‘గజవేదనవాంభోధీ కలివర్షగతే భువిః’- వేద 4, నవ 9, అంభోధి 4, గజ 8  అంటే 4948 కలి సంవత్సరములు మీదట ‘ప్లవంగాబ్దే భానుబింబం కంకణాకార ముచ్యతే’- రాబోయే ప్లవంగ నామ సంవత్సరంలో సూర్యబింబం కంకణాకారముగా కనపడును.

శ్లో.  ప్లవంగే ద్విత్రిగ్రహణాః సూర్యాచంద్రమసో క్రమాత్
ఇమే పంచగ్రహణాశ్చ కృష్ణవేణ్యాశ్చ దక్షిణే.

తాత్పర్యం: ఆ ప్లవంగ నామ సంవత్సరంలో సూర్య గ్రహణాలు 2, చంద్ర గ్రహణాలు 3 వచ్చును.

From the above two slokas, we understood that after 4948 years of kaliyuga,in the coming Plavanga nama samvatsaram there will be a solar eclipse which is visible as ‘Ring of Fire’. In the same year there are 2 solar eclipses and 3 lunar eclipses.

My Explanation:
As it is calculated that kaliyuga started in year 2930-29 B.C.( read under menu – Age of Kaliyuga), so exactly 4948 years of kaliyuga comes to 2018-19 A.D. The coming Plavanga nama samvatsara comes in year March 2027- March 2028 A.D. Coming to sloka 2, there should be 2 solar and 3 lunar eclipses in that plavanga(2027-28) year. Means there should be 2 solar and 3 lunar eclipses between starting of Chaitra month and ending of Phalguna month of Plavanga nama samvatsara (style of hindu calender), which should be between 07 April 2027 to 26 March 2028.

Two solar eclipses and Three lunar eclipses.
Solar eclipse 1: 2027 August  02nd – Total solar eclipse – Saros No.136*( magnitude – 1.079)
Solar eclipse 2: 2028 January 26th – Annular solar eclipse – Saros No.141
Lunar eclipse 1: 2027 July 18th – Penumbral lunar eclipse – Saros No.110
Lunar eclipse 2: 2027 August 17th – Penumbral lunar eclipse – Saros No.148
Lunar eclipse 3: 2028 January 12th – Partial lunar eclipse – Saros No.115
– for details refer https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

So the above mentioned Plavanga nama samvatsara is 2027-28 A.D. itself, as the other years 1927,1967, 2087,2147, 2027 etc., do not have exactly 2 solar and 3 lunar eclipses until 2327 A.D.

శ్లో.  యమే సూర్య గ్రహే కించిత్ దృశ్యాదృశ్యో భవే త్తతః
యమే చతుస్యా గ్రహణాం కృష్ణవేణ్యా ముదగ్దిశి.

శ్లో.  జనానాం సర్వదేశానాం సంఙ్ఞార్థం గురుమహే వయమ్
అయ మాదిత్యమధ్యే తు సవ్యస్యం కంకణాకృతిః
సేతు వేషార్థయో ర్మధ్యే కాశీ శ్రీరంగదేశయోః
భిన్న కంకణరూపస్యాం కుంభకోణే రవే ర్వపుః

శ్లో.  గౌతమీ నర్మదా మధ్యే భిన్నకంకణ ముచ్యతి
తస్యా ఉదీచిదిగ్భాగే కాశీ వింధ్యాద్రయో రపి
అస్మిన్ శ్రీశైలదేశే తు కంకణాకార ముచ్యతి
శేషాద్రి గౌతమీ మధ్యే ఉదయో దివి దృశ్యతి.

శ్లో.  ప్లవంగే పంచగ్రహణే సూర్యాస్తు వలయాకృతిః
తన్మధ్యే విష్ణురూపస్యాత్ తద్భక్తానాం ప్రియావపమ్
శ్రుతి పీతా భాస్వత్యణూపమా

తాత్పర్యం: ఆ ప్లవంగ నామ సంవత్సరంలో వచ్చే 5 గ్రహణాలలో, సూర్యుడు వలయాకృతిలో కనబడుతాడు. ఆ సూర్యబింబం మధ్యలో భక్తులకు అణు సమానమైన బంగారు వర్ణంలో ప్రకాశించు శ్రీ మహా విష్ణువు దర్శనమిస్తారు.

శ్లో.  ఏషౌమాపౌర్ణ మధ్యే వం లోకే ఖ్యాతి గమిష్యతి
తథా తు పుష్పవృష్టి స్యా ద్వహం తు పుణ్య జంతుషు.

తాత్పర్యం: అమావాస్య పౌర్ణముల మధ్య లోకంలోని పుణ్యప్రాణులపై పుష్పవాన కురిపించినట్టుగ బహు కీర్తి పొందుతారు.[ Between 02nd august 2027 and 17th august 2027, virtuous people are rewarded on earth. ]

శ్లో.  ఛాదయే దర్క ఇందు స్యాత్ శీతాంశుబింబవలయం స్యాత్
ఇదం రహస్యం తద్రూపం దృష్ట్యా వీరోదయం భువి
యూయ మిత్యేవ పుణ్యాత్మా ఙ్ఞాత్వా శ్రీవీరధర్మజా.
ఇతి దైవఙ్ఞ విరచితే వీరధర్మజ చరిత్రే ప్రథమాధ్యాయః

తాత్పర్యం: ఇట్టి రహస్యమైన సూర్యగ్రహణాన్నే పెద్దలు ‘అమావాస్య నాడు చంద్రోదయం’ అని అన్నారు. ఈ దృశ్యం చుసేనాటికి భూమియందు వీర వసంత రాయలు ఉద్భవించి వుంటారు. ఈ యొక్క రహస్యమైనటువంటి ఈ గ్రహణము భూమియందు దృష్టాంతరం చూచేయెడల లోకానికి విరోధము గలిగేటట్లు పుణ్యాత్ములు వాడుకొందురు. ఇది వీర ధర్మజులుధ్భవమయ్యేటందుకు హేతువు.

To know more about this solar eclipse from christian prophecies, click below

http://www.kalagnanam.in/solar-eclipse-in-kalagnanam/

శ్లో.  ప్లవంగాష్టకవర్షాణాం వృషాది దశరాశిషు.
యావ చ్ఛిష్టసురాచార్యా తావద్రాశిత్రయం క్రమాత్.

తాత్పర్యం: ఫ్లవంగ సంవత్సరం మొదలుకొని ఎనిమిది సంవత్సరములకు, బృహస్పతి వృషభరాశి నుంచి పది రాశులదాక ఇష్టానుసారంగ రాశి త్రయములుగా నడుచును.

శ్లో.  త్రిభిస్యాదష్టవర్షాణాం క్రమా దేకైక వత్సరే
యావ చ్ఛిష్టసురాచార్యో తావన్నపభయా వహం
ఏకైకాబ్దే త్రిరాశిః స్యాత్ ప్లవంగాది యథా కమాత్
గురు కర్కటరాశ్యాది త్రివర్షే ఏకరాశినామ్.
ఇతి దైవఙ్ఞ విరచితే వీరధర్మజ చరిత్రే
గురు చారే ద్వితీయోధ్యాయః శనిచారః

తాత్పర్యం: ఫ్లవంగ సంవత్సరం నుంచి గురువు సంవత్సరానికి ఒక రాశి ప్రకారం మాత్రమే నడుచును. ఎనిమిది సంవత్సరముల తరువాత సంవత్సరమునకు మూడు రాశులుగా గురువు సంచరించును. అలా సంచరించుట వలన రాజులకు భయం కలుగును.

My explanation:
As per above 2 slokas, it was said that after 8 years of Plavanga nama samvatsara (2027-28 A.D.) Jupiter starts to transit three signs a year while in normal course it transits only one sign a year. The saying is true as after 8 years of 2028 A.D. from exactly 14th April 2036 Jupiter start to transit Taurus (వృషభరాశి) and three signs a year until 2050 A.D. in its own way. This is because of Jupiter retrogrades more frequently than before from 2036 A.D.Because of these sort of unusual transits of Jupiter among signs, Kings of the period will fear in their hearts.

శ్లో.  కీలకాబ్దే ప్రదిష్టే తు మీనరాశిం శనైశ్చరే
మేషే సాధారణాబ్దాంతే గ్రాం ప్రమాదీచవత్సరే.
రాక్షసే యుగ్మరాశిం స్యాత్ ప్రవేశో భాస్కరాత్మజా
చాయసూను ప్రవేశం స్యాత్ పింగళాబ్దే తు కర్కటే
ఇతి దైవఙ్ఞ విరచితే వీరధర్మజ చరిత్రే
తృతీయోధ్యాయః శని చారః
కన్యారాశిగతే జీవే విక్రమొ వీరధర్మజ
ప్రయాణోభవేత్ – శ్రీమాన్ పీతంబరధర ప్రియాః

తాత్పర్యం: ‘కన్యారాశిగతే జీవే విక్రమొ వీరధర్మజ ప్రయాణో భవేత్’- గురువు కన్యారాశికి వచ్చేటప్పటికి వీర ధర్మజుల ప్రయణం మొదలవుతుంది. [ By 03rd November 2039, Jupiter enters Virgo sign by which time Veera Vasantaraya have already started his journey. ]

శ్లో.  తులారాశిగతే జీవే ధూమకేతూద్భవం భవేత్
అళిస్తే తు సురాచార్యో వృష్టిస్యాత్ ఫలవృద్ధయః

తాత్పర్యం: తులారాశికి గురువు ప్రవేశించగానే ధూమకేతువు ఉద్భవమవుతుంది.[ 03rd December 2040, Jupiter enters Libra sign. Asteroid ‘2011AG5’ appears in sky. ]
గురువు వృశ్చికరాశికి ప్రవేశించగానే అతివృష్టి, ఫలవృద్ధి అగును.[ On 01st January 2042, Jupiter enters Scorpio sign, heavy crops are produced.]

శ్లో.  చాప స్తేతు సురాచార్యో లోకేస్మిన్ వీరధర్మజః
పుణ్యపాలనం స్యాత్ రాక్షసం దుష్టనిగ్రహః

తాత్పర్యం: గురువు ధనుస్సుకు ప్రవేశమైతేను, వీర ధర్మజులవారు పుణ్యులను రక్షించి దుష్టులను నిగ్రహించగలరు. [ From 27th January 2043, Jupiter transits in Sagittarius. Veera Dharmaja establishes dharma, and punishes sinners.]

శ్లో.  మృగరాశిగతే జీవే నగసత్వ పరాక్రమాత్
పినాకినీ మపి సైన్యం చ శ్రీశైలస్య సమాగతాః
కుంభరాశిగతే జీవే భుమిదేవ్యాం శుభావహం

తాత్పర్యం: మకరరాశి యందు బృహస్పతి ప్రవేశమైతేను, సకల పరాక్రమమైన వీర ధర్మజులవారు సైన్యంతో పినాకిని తీరము నుండి శ్రీశైలానకు వస్తూవున్నారు. [ From 15th February 2044, Jupiter enters Capricorn. Veera Dharmaja along with his huge army starts towards Srisailam from banks of Pinakini river]. కుంభరాశిలో గురుడు ప్రవేశమైతేను, ఆ వీర ధర్మజులు ఈ భూమిని శుభంగా పరిపాలించెరు. [ From 01st March 2045, Jupiter transits in Aquarius. Veera  Dharmaja will rule this land peacefully.]

శ్లో.  ఝుషజ్యతే సురగురౌ కీర్తిమాం రామ ధర్మజా
పట్టాభిషేకం కుర్వంతి పాలయం ధరణీసురాన్.

తాత్పర్యం: మీనమందు బృహస్పతి ప్రవేశమైతేను రామధర్మజుల వారికి పట్టభిషేకము అగును. వారి సామంత దేవతలు భుమిని పరిపాలించెదరు. [ 12th March 2046 Jupiter enters Pisces, Rama Dharmaja is being  crowned. And his fellow Gods will rule the earth. ]

శ్లో.  మీనరాశిగతే మందే మ్ళేచ్ఛానాం నాశనం భవేత్.
కించిత్ సౌఖ్యంతు జగతి సం యుతే క్రియతే శనౌ.

తాత్పర్యం: మీనమందు శని ప్రవేశమైతేను, మ్ళేచ్ఛనాశనం జరుగును.[ After Saturn transits Pisces from 14th May 2054, the Mlecchhas will perish ]. మేషమందు శని ప్రవేశమైతేను జగతుకు కొంచెము సౌఖ్యం కలుగును. [ When Saturn enters Aries from 06th April 2057, world will get a little peace. ]

శ్లో.  వృషభరాశిగతే మందే ఈశన్యే విషవాయవః
తై స్యా ద్విపరీతజనాః యమలోకం గమిష్యతి.

తాత్పర్యం: శని వృషభరాశి యందు ప్రవేశమైతేను, ఈశన్య మూల విషవాయువు పుట్టీ విపరీత జనులను యమలోకానికి తీసుకపోవును. [ From 27th May 2059 after Saturn enters into Taurus sign, poisonous gas from North-East comes and takes lives of many sinners. ]

శ్లో.  శనౌ స్థితే జుగ్మరాశౌ భవేత్ భూభారనాశనమ్
ఆనందే దనుజాబ్దే తు లోకేశ్మిన్ కలినాశనమ్.
ఇతి దైవఙ్ఞ విరచితే వీరధర్మజ చరిత్రే చతుర్థోధ్యాయః

తాత్పర్యం: శని మిథునరాశికి ప్రవేశింపగానే భుభారనాశనమగును. [ By 10th July 2061 when Saturn enters Gemini, the burden of Earth will decrease]. ఆనంద నామ సంవత్సరం దనుజ నామ సంవత్సరంలో లోకంలో కలిధర్మం నాశనమవుతుంది. [ Between 2094 and 2096, Kaliyuga dharma will decline on earth.]

శ్లో.  ఆనందాత్సరే సూతా దూతనట్యసమాగతాః
వసుధాకీర్ణకృపణైః భేతాళస్య తథాగతః

తాత్పర్యం: ఆనంద నామ సంవత్సరంలో యమదూతలు నాట్యమాడుచు వచ్చుదురు.[ By 2094, soldiers of Lord Yama (God of Death) arrives hurriedly to work. భేతాళ పంపుల చేత వసుధలో గల దుష్టులు నాశనమవుతారు.[ Every sinner will perish from this earth through Bhethala wars.]